Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Trzebownisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Gminy Trzebownisko.

Data publikacji strony: 2005-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2022-03-30. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Rówińska, p.rowinska@trzebownisko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 771 37 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976 36-001

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie powinny telefonicznie (tel.:17 7713700) zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy i uzgodnić termin spotkania. Pracownik obsłuży daną osobę poza budynkiem lub w dogodny dla interesanta sposób.
Obsługa osób słabosłyszących
Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
- kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy);
- kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Gminy Trzebownisko, po uprzednim umówieniu wizyty przez interesanta;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.rowinska@trzebownisko.pl, poczta@trzebownisko.pl;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Trzebownisko;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem faksu: 17 7713719
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza koordynatorowi ds. dostępności :Paulinie Rówińskiej co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres p.rowinska@trzebownisko.pl lub telefonicznie na numer 17 771 37 38 albo poprzez dostarczenie formularza do kancelarii urzędu lub wypełnienie go na miejscu.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.