Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

RODO

RODO
2018-05-24
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Trzebownisko z siedzibą pod adresem Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko (UG, Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
 
Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych. RODO
wprowadza m. in. nowe prawa dla osób
fizycznych, których dane są przetwarzane.
Jednym z obowiązków administratorów,
którzy przetwarzają dane osobowe jest
informowanie osób o przetwarzaniu ich
danych osobowych.
 Dlaczego Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe? Urząd Gminy przetwarza Państwa dane,
aby prowadzić działalność wynikającą z 
przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć
usługi na rzecz społeczności lokalnej,
prowadzić działalność organizatorską,
dokonywać poboru podatków i opłat.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp
do swoich danych osobowych. Mogą
Państwo również zarządzać swoimi
zgodami na przetwarzanie danych
w zakresie w jakim zbieranie danych
osobowych nie jest obowiązkiem
prawnym gminy.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 
Administratorem Państwa danych
osobowych jest Gmina Trzebownisko.
Gmina, a tym samym Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie
danych w sposób bezpieczny, zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
W sprawach ochrony danych osobowych
mogą Państwo skontaktować się
z Urzędem Gminy poprzez email: poczta@trzebownisko.pl oraz
pod numerem telefonu 17 77 13 700
lub z inspektorem ochrony danych.
W jakim celu Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe?
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane
przez Urząd Gminy w celu:
 • prowadzenia spraw z zakresu:
  • gospodarki lokalami
   i budynkami oraz nieruchomościami,
  • spraw obywatelskich,
  • zarządzania majątkiem gminy,
  • podatków i opłat,
  • leśnictwa i rolnictwa,
  • funduszy pomocowych,
  • inwestycji i remontów,
  • zarządzania drogami,
  • planowanie przestrzennego,
  • zamówień publicznych,
  • promocji i kultury,
  • wszelkich innych wniosków;
 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze UG.
Kto jest odbiorcą moich danych?
 
 1. Urząd Gminy nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym,
  niż te którym Urząd Gminy powierzył
  do przetwarzania dane osobowe
 2. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie planujemy przekazywać
Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy?
 
Dane osobowe będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji
Państwa spraw i wniosków oraz
ewentualnie po ich zakończeniu
w celu wypełnienia obowiązku prawnego
(wyrażonego w przepisach ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach
oraz aktach wykonawczych do tej ustawy)
ciążącego na Urzędzie Gminy,
a następnie zostaną usunięte lub
przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują?
 
W związku z przetwarzaniem przez
Urząd Gminy danych osobowych przysługuje
Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?
 
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie
Państwa danych przez Urząd narusza
przepisy RODO przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
 
Podanie przez Państwa danych jest
dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych,
niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób
zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Przepisy szczególne mogą jednak
przewidywać sytuacje w których podanie
danych osobowych jest obowiązkowe, np.
z zakresu prawa podatkowego.
Skąd Urząd Gminy ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych
są wnioski złożone do Urzędu Gminy.
W przypadku pozyskiwania danych
osobowych w sposób inny niż od osób,
których dane dotyczą, źródłem danych
są inne organy administracji publicznej
lub osoby trzecie. Wówczas Urząd Gminy
ma obowiązek poinformować Państwa
o źródle pozyskania ich danych, chyba
że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
 
Państwa dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym nie będą profilowane.
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Klient Urzędu jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Urząd Gminy zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
 
Klient może zgłosić wniosek do Urzędu Gminy w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
 1. Urząd Gminy rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Urzędu Gminy lub osobę działającą w jego imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@trzebownisko.pl.
 4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd Gminy żądania Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd Gminy.
 6. W imieniu Urzędu Gminy Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 7. Urząd Gminy nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 8. Właściwym dla Urzędu Gminy organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
 

 

Czytano: 1390 razy

GALERIA

Dzień Kobiet w Zaczerniu 2019
Dodane: 2019-03-14
Kolędowanie 2018
Dodane: 2018-12-20
Złote gody 2018
Dodane: 2018-11-15
100 lat Niepodległości Polski
Dodane: 2018-11-14
Uroczyste odsłonięcie pomnika w Łukawcu
Dodane: 2018-10-15
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.