homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Nabór wniosków na operacje z zakresu „Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.”

Nabór wniosków na operacje z zakresu „Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.”
2022-12-14
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na operacje z zakresu „Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.”

Okres trwania naboru:  od 28 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r.

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)
 
Sposób składania wniosków: 
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 15.30 (w dniu 11 stycznia 2023 r. do godziny 14:00).

Wniosek wraz z załącznikami należy składa w 2 egzemplarzach (oryginały).

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD)- 2 szt. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


Limit dostępnych środków w ramach naboru: 
116 428,13 EUR (co według indykatywnego kursu 4 PLN/ EURO stanowi 465 712,52 zł)

Forma wsparcia: 
Premia w wysokości określonej w LSR:
70 000,00 zł – działalność usługowa
80 000,00 zł – działalność produkcyjna

Intensywność wsparcia – 100%

Zakres tematyczny naboru:
Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr 2 Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r.;

Cel szczegółowy nr 2.2 Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r;

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.

 
Warunki udzielenia wsparcia:
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.

Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr I/2023.

Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr I/2023.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
- Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
- Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
- Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr I/2023.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 17 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 44 punkty.

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:
1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”
2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr I/2023 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy),  np. dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej.

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5.


Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty:
formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,
biznesplan z informacją pomocniczą do wypełnienia biznesplanu,
formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej https://eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

Link do pełnej treści ogłoszenia: https://eurogalicja.org/aktualnosci/708-ogloszenie-o-naborze-nr-i-2023
 
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski
I piętro, pokój nr 3
tel.: (17) 771 00 05,
e-mail: biuro@eurogalicja.org

 

Czytano: 539 razy

GALERIA

Otwarcie nowej hali produkcyjnej Sylveco w Łące
Dodane: 2018-01-29
Kongres 590 w G2A Arena w Jasionce
Dodane: 2017-11-21
Aerospace & Defense Meetings za nami!
Dodane: 2017-05-12
X Forum Europa-Ukraina w G2A Arena
Dodane: 2017-01-30
EKOGALA
Dodane: 2016-12-13
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.