homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Dlaczego warto tu zainwestować

Dlaczego warto tu zainwestować

Trzebownisko to przyjazna, otwarta i dynamicznie rozwijająca się gmina o wysokim potencjale.
O tym, że na terenie Gminy Trzebownisko warto inwestować świadczą odebrane w 2022 roku nagrody i wyróżnienia:
Gmina Trzebownisko Liderem Aktywności w kategorii: „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku”.
Gmina Trzebownisko zajęła drugie miejsce w kategorii Aktywna Gmina Wiejska.
Nagroda specjalna Podkarpackiej Nagrody Samorządowej 2022, w kategorii „Dobre miejsce zamieszkania"
Gmina Trzebownisko na 3 miejscu w województwie Podkarpackim, w rankingu: Gminy najbogatsze podatkowo w przeliczeniu na głowę mieszkańca (według danych ministerstwa finansów).
 
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem wojewódzkim umożliwia dostęp do specjalistów w najbardziej poszukiwanych dziedzinach gospodarki.
Szkoły w Rzeszowie oferują tzw. zamawiane kierunki kształcenia, utworzone na prośbę i we współpracy z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorstwami. Dzięki temu mamy pewność, że absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych posiadają szeroką wiedzę praktyczną i są cenionymi specjalistami w regionie w kategoriach technicznych, logistycznych i ekonomicznych. Region wyróżnia dostęp do najnowszych technologii i wysoko wykwalifikowana kadra.

Qualified employees
The immediate vicinity of the capital allows access to specialists in the most sought-after sectors of the economy.
Schools in Rzeszów offer the so-called ordered specialties, created on request and in cooperation with local and national enterprises. Thank to this, we can be sure that graduates of upper-secondary schools and universities have extensive practical knowledge and are valued specialists in the region in technical, logistic and economic categories. The region is distinguished by access to the latest technologies and highly qualified staff.

 
Zaplecze naukowe i technologiczne
Szczególną rolę w rozwoju naszego regionu odgrywają badania prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych regionu. Dotyczy to zwłaszcza Politechniki Rzeszowskiej, która dysponuje zespołem laboratoriów badawczych w takich dziedzinach jak lotnictwo, budowa maszyn, technologia tworzyw sztucznych, informatyka i automatyka oraz inne. Uniwersytet Rzeszowski wspiera innowacyjność regionu poprzez badania laboratoryjne z zakresu fizyki, biotechnologii, innowacji i wdrożeń w przemyśle spożywczym, przetwarzania biomasy i odpadów na energię, a wkrótce także mikroelektroniki i nanotechnologii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchomiła m.in. laboratoria automatyki i robotyki, inteligentnych systemów informacyjnych oraz hodowli komórek i tkanek.
Profil badawczy uczelni wyższych jest powiązany z kierunkami prowadzonych studiów, zatrudnianą kadrą naukową oraz w odniesieniu do części nauk (np. technicznych, biologicznych, chemicznych) z infrastrukturą laboratoryjną.
 
Scientific and technological facilities
A special role in the development of our region is played by applied research conducted in laboratories of universities in the region. This applies especially to the Rzeszow University of Technology, which has research laboratories in such fields as aviation, mechanical engineering, plastics technology, IT and automation, as well as others. The Rzeszow University of Technology supports the region’s innovativeness through laboratory research in the field of physics, biotechnology, innovations and implementations in the food industry, processing of biomass and waste for energy, and soon microelectronics and nanotechnology. The University of Information Technology and Management in Rzeszow launched, among others, automation and robotics laboratories, intelligent information systems, as well as cell and tissue culture.
The research profile of universities is related to the fields of study, employed scientific staf, and some sciences (e.g. technical, biological, chemical) with laboratory infrastructure.


Pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. AEROPOLIS to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo- badawczych. Podkarpacki  Park Naukowo Technologiczny jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Park zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowo-badawczej ma być powiązany głównie z przemysłem lotniczym. W ramach PPNT funkcjonuje Preinkubator Akademicki zlokalizowany na terenie Politechniki Rzeszowskiej oraz Inkubator Technologiczny na terenie naszej gminy.
 
Positive climate for business
The Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS is currently one of the most attractive investment sites in south-eastern Poland. AEROPOLIS is an idea for attracting modern companies and technologies, and at the same time using the potential of local universities, as well as scientific and research centers. The Podkarpackie Science and Technology Park is the first industry park in Poland, which is to maintain the long-standing and deeply rooted traditions of the aviation industry in this region. The park is to be associated mainly  with the aviation industry in both the economic and research sphere. As part of the PPNT, there is the Academic Preincubator located at the Rzeszow University of Technology and the Technology Incubator in our commune.


Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec
EURO-PARK MIELEC składa się z podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, w województwie Podkarpackim, w tym na terenie Gminy Trzebownisko.
W Gminie Trzebownisko zlokalizowane są dwie strefy należące do Parku. Są to: Strefa S1 Przylotniskowa o powierzchni 106 ha oraz Strefa S1-3 zajmująca obszar o powierzchni 37,45 ha. W Strefie S1 zlokalizowanej w miejscowościach Jasionka oraz Tajęcina dominuje przemysł lotniczy, elektromaszynowy, elektroniczny i informatyczny. Teren jest w pełni uzbrojony. Główne firmy zlokalizowane w tej strefie to: MTU Aero Engines Polska, Borg Warner Turbo Systems, Goodrich Corporation, Zelnar, OPTeam S.A. Tereny Strefy S1-3 znajdują się w miejscowości Jasionka i Zaczernie. Tereny te są kompletnie uzbrojone. W ramach parku funkcjonuje Preinkubator Akademicki oraz Inkubator Technologiczny. Oferta strefy obejmuje opcje inwestycyjne: tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) - obiekty budowane nakładem zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane  inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu. Zachętą inwestycyjną w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE.

Spacial Economic Zone EURO-PARK MIELEC
EURO-PARK MIELEC consists of subzones located mainly in the south-eastern part of Poland, in the Podkarpackie province, including in the Trzebownisko Commune.
In the Trzebownisko Commune, there are two zones belonging to the Park. These include: Zone S1 adjacent to Rzeszow with an area of ​​106 ha and Zone S1-3 occupying an area of ​​37.45 ha. Zone S1 located in Jasionka and Tajecina is dominated by aviation, electromechanical, electronic and IT industries. This area is fully developed. The main companies located in this zone are: MTU Aero Engines Polska, Borg Warner Turbo Systems, Goodrich Corporation, Zelnar and OPTeam S.A. The areas of Zone S1-3 are located in Jasionka and Zaczernie. These areas are fully developed. As part of the park, there is the Academic Preincubator and the Technology Incubator. The zone’s offer includes investment options: greenfield areas with full infrastructure and accessibility, brownfield - free production facilities and "build-to-suit" (BTS) - facilities built by the manager (ARP S.A.) and made available to investors by way of purchase, lease or leasing. The investment incentive in the zone is public aid in the form of income tax exemption at the highest level permitted in the EU.


G2A ARENA - Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Jasionce
Największy kompleks konferencyjno–wystawowy w Województwie Podkarpackim. Jest on przestrzenią spotkań świata biznesu, polityki i nauki zarówno z kraju, jak i Europy. Obiekt stanowi centrum życia naukowego, towarzyskiego, osiągnięć technicznych i technologicznych województwa. To doskonałe miejsce do organizowania spotkań z potencjalnymi inwestorami, organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, czy wystaw.
 
G2A ARENA – Conference and Exhibition Center in Jasionka
The largest conference and exhibition complex in the Podkarpackie province. It is the space for meetings of the world of business, politics and science from both the country and Europe. The facility is the center of scientific and social life, as well as technical and technological achievements of the province. It is a perfect place to organize meetings with potential investors, organize trainings, workshops, conferences or exhibitions


Doświadczenie w przemyśle
Województwo podkarpackie w Regionalnej Strategii Innowacji stawia na lotnictwo i kosmonautykę, motoryzację, informatykę i telekomunikację oraz jakość życia. Jako jedyne w kraju określiło branżę lotniczą jako swoją inteligentną specjalizację. W regionie powstaje nawet 90 proc. krajowej produkcji przemysłu lotniczego. Inwestorzy przychodzą do nas, bo tutaj są utalentowani ludzie, świetna infrastruktura i dobre środowisko biznesowe.
Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Serce Doliny Lotniczej leży w stolicy Województwa Podkarpackiego - Rzeszowie.

Experience in industry
In the Regional Innovation Strategy, the Podkarpackie province focuses on aviation and astronautics, motoring, IT and telecommunications, as well as the quality of life. As the only one in the country, it defined the aviation industry as its smart specialization. Up to 90 percent of the national production of the aviation industry is created in the region. Investors come to us because we have talented people, great infrastructure and good business environment.
The Aviation Valley is located in south-eastern Poland, known for its developed aviation industry and pilot training centers. The region is characterized by a high concentration of aviation industry companies, research and development centers, as well as developed education and training facilities. The heart of the Aviation Valley lies in the capital of the Podkarpackie province – Rzeszow.Wykaz najważniejszych inwestorów krajowych i zagranicznych obecnych w gminie to:
  • MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.
  • BorgWarner Poland Sp. z o.o.
  • EME Aero sp. z o.o.
  • FIBRAIN Sp. z o.o.
  • ML System S.A.
  • Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.
  • LPP Logistics – Magazyn E-commerce Podkarpacie
  • Zelnar Sp. z o.o.
  • OPTeam SA

GALERIA

Otwarcie nowej hali produkcyjnej Sylveco w Łące
Dodane: 2018-01-29
Kongres 590 w G2A Arena w Jasionce
Dodane: 2017-11-21
Aerospace & Defense Meetings za nami!
Dodane: 2017-05-12
X Forum Europa-Ukraina w G2A Arena
Dodane: 2017-01-30
EKOGALA
Dodane: 2016-12-13
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.