homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Nabór wniosków na operacje z zakresu rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r.

Nabór wniosków na operacje z zakresu rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r.
2022-12-14
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na operacje z zakresu rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r. 

Okres trwania naboru: od 28 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r.

Miejsce składania wniosku: 
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

Sposób składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 15.30 (w dniu 11 stycznia 2023 r. do godziny 12:00).

Wniosek wraz z załącznikami należy składa w 2 egzemplarzach (oryginały).

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD) – 2 szt. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:
180 609,76 EUR (co według indykatywnego kursu 4 PLN/ EURO stanowi 722 439,04 zł)

Forma wsparcia:
Refundacja rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości maksymalnie do kwoty 300 000,00 zł
Intensywność wsparcia do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakres tematyczny naboru:
Rozwijanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr2 Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r.;

Cel szczegółowy nr 2.2 Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r;

Przedsięwzięcie nr 2.2.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności mikro-i małych przedsiębiorstw z obszaru LSR do 2023 r.;

Cel szczegółowy nr 2.3 Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 2023 r.;

Przedsięwzięcie nr 2.3.1 Szkolenia na rzecz wzrostu kompetencji przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.

 

Warunki udzielenia wsparcia:
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.

Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr II/2023.

Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr II/2023.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

 

Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia obowiązujący w ramach naboru:
Operacja przewiduje realizację szkoleń na rzecz wzrostu kompetencji przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstwa (biznesplan zawiera wyszczególnioną kwotę wydatku na szkolenia)

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
- Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
- Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
- Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr II/2023.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 20 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 47 punktów.

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”
2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr II/2023 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5.

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty:
formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,
biznesplan z informacją pomocniczą do wypełnienia biznesplanu,
formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia, są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej https://eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

 Link do pełnej treści ogłoszenia: https://eurogalicja.org/aktualnosci/709-ogloszenie-o-naborze-nr-ii-2023
 
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski
I piętro, pokój nr 3
tel.: (17) 771 00 05,
e-mail: biuro@eurogalicja.org

 

Czytano: 634 razy

GALERIA

Otwarcie nowej hali produkcyjnej Sylveco w Łące
Dodane: 2018-01-29
Kongres 590 w G2A Arena w Jasionce
Dodane: 2017-11-21
Aerospace & Defense Meetings za nami!
Dodane: 2017-05-12
X Forum Europa-Ukraina w G2A Arena
Dodane: 2017-01-30
EKOGALA
Dodane: 2016-12-13
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.