homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Ochrona terenów zieleni i zadzrzewień
WYCINKA DRZEW - NOWE PRZEPISY OD 17 CZERWCA 2017 R.
 
Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów będą obowiązywać od 17 czerwca 2017 r., według których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku:
 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 1. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 2. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 3. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 4. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
 5. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 6. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 8. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,
 9. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
 10. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 11. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 12. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.
 
Uwaga! Ważna zmiana dotycząca osób fizycznych, które planują usunąć drzewa rosnące na należącej do nich nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – osoby te mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
 • 80 cm dla topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego,
 • 50 cm dla pozostałych drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach będzie można w dalszym ciągu wycinać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.
 
Organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadza oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, podczas których ustala gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm.
 
Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej lub dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 • Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w ww. terminie.
 • Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
 • Organ (na prośbę wnioskodawcy) może przed upływem tego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa po jego otrzymaniu.
 
Wydanie sprzeciwu stanowi podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
 
W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Organ jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu:
 1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
 2. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia wzywającego do uzupełnień.
 
Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
 1. Lokalizacji drzewa:
  1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, tj. (parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000).
 2. Spełnienia przez drzewo kryteriów do uznania go za pomnik przyrody (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody).
 
Jeżeli w terminie 5 lat od dnia oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
 
W przypadku innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, który uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy to drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebownisko (pok. Nr 12)
lub pod nr telefonu 17 77 13 733

 
Do pobrania:
 

GALERIA

WIELKIE SPRZĄTANIE GMINY TRZEBOWNISKO - 8...
Dodane: 2022-04-22
WIELKA AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TRZEBOWNISKO
Dodane: 2021-05-10
"Święto drzewa" w gminie Trzebownisko
Dodane: 2019-12-03
100 drzew na 100 lecie
Dodane: 2018-11-16
Światowy Dzień Ziemi 2018
Dodane: 2018-04-26
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.