homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Czym jest GOPS

Czym jest GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku jest jednostką organizacyjną Gminy Trzebownisko. Świadczy pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą poradzić sobie przy wykorzystaniu własnych sił i środków, jak również realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. Ubóstwa,
 2. Sieroctwa,
 3. Bezdomności,
 4. Bezrobocia,
 5. Niepełnosprawności,
 6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. Przemocy w rodzinie,
 8. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 12. Alkoholizmu lub narkomanii,
 13. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 14. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł;
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł. Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w punktach 2-15.

Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania.
W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

 1. Dowód osobisty,
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r., lub - po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia – z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.
 4. Dowód otrzymania renty lub emerytury – z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 6. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki w gimnazjum, szkole średniej i wyższej oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,
 7. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze urzędu jako osoba szukająca pracy.

 Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia:

Zasiłek stały

 • przysługuje pełnoletniej osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Posiłek

Tą formą pomocy objęte są w szczególności dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach.

Usługi opiekuńcze

Świadczone są dla osób pozbawionych opieki ze strony rodziny.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

 1. Uchwała Nr XXII/185/96 Rady Gminy w Trzebownisko z dnia 15 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku.
 2. Uchwała Nr IX/60/90 Gminnej Rady Narodowej w Trzebownisko z dnia 3 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku.
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

GALERIA

2015.06.12 Konferencja podsumowująca projekt...
Dodane: 2016-02-05
2012.05.30 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.12.21 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.04.28 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2010.12.20 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.