homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku
Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebownisku  Nr 2/2015 r. z dnia 28 kwietnia 2015 r.
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRZEBOWNISKU
 
 
ROZDZIAŁ 1

Zakres działania i zasady kierowania Ośrodkiem

§ 1
Regulamin Organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebowisku, zakres zadań  i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.
 
 § 2
 Regulamin został opracowany na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku.
 
§ 3
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Trzebownisko nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Trzebownisko.
 
§ 4
Siedzibą Ośrodka jest budynek Nr 989 w Trzebownisku.
 
§ 5
Ośrodek realizuje zadania w szczególności:
1) własne - wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163),
2) zlecone - przez organy administracji rządowej w zakresie ustalonym w ustawach,
3) inne - wynikające z uchwał Rady Gminy Trzebowisko i zarządzeń.
 
§ 6
 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Trzebowniska.
 3. Do zadań Kierownika Ośrodka należy reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji i rozstrzygnięć dotyczących funkcjonowania Ośrodka w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań i właściwej współpracy
  i współdziałania ze środowiskiem, dyrektorami placówek oświatowych oraz samorządem mieszkańców wsi w zakresie pomocy społecznej.
 4. W szczególności do zadań Kierownika Ośrodka należy:
 
 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych, których realizację powierzono Ośrodkowi, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami Wójta Gminy Trzebownisko
 2. składanie corocznego sprawozdania z działalności GOPS i przedstawianie potrzeb
  z zakresu pomocy społecznej,
 3.  sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy Trzebowisko oceny zasobów pomocy społecznej;
 4. opracowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy Trzebowisko projektów: statutu i zmian w statucie Ośrodka, programu działania Ośrodka, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu wspierania rodziny, programu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych, budżetu Ośrodka oraz składania okresowych informacji z jego realizacji,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
 6. prowadzenie w Ośrodku polityki kadrowej, spraw pracowniczych i socjalnych, w tym: zatrudniania i zwalniania pracowników Ośrodka,
 7. prowadzenie spraw organizacyjno – administracyjnych,
 8. zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania Ośrodka tj. warunków pracy pracownikom oraz zabezpieczenia budynku i mienia znajdującego się
  w pomieszczeniach Ośrodka a także przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków dot. funkcjonowania Ośrodka oraz informowanie
  o ich załatwieniu skarżących się i Wójta Gminy,
 10. realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Administratora Danych GOPS,
 11. wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 12. występowanie w imieniu Gminy przed sądami powszechnymi jak również
  w postępowaniu egzekucyjnym, w sprawach należących do działalności statutowej Ośrodka.
 13. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych tj. zarządzenia, regulaminy, instrukcje,
 14. prowadzenie innej działalności wskazanej przez Radę Gminy i Wójta Gminy.
 
 1. Do zadań Głównego Księgowego należy:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem kont oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej dla rachunkowości,
 6. kontrolowanie pracy na stanowisku do spraw obsługi kasy,
 7. bieżące kontrolowanie płatniczej i finansowej Ośrodka oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,
 8. sprawdzanie poprawności otrzymywanych faktur, dekretowanie oraz ich księgowanie, w obowiązujących terminach,
 9. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych,
 10. przygotowywanie list płac pracowników Ośrodka i rozliczeń z ZUS i US,
 11. bieżące kontrolowanie listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 12. naliczanie umorzenia i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 13. rozliczanie inwentaryzacji,
 14. współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie sporządzania i opracowywania planów finansowych Ośrodka,
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Kierownika Ośrodka.
 
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
§ 7
Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Ośrodka
 2. Główny Księgowy
 3. Pracownicy socjalni
 4. Asystent rodziny
 5. Wieloosobowe stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 6. Stanowisko do spraw obsługi kasy
 7. Stanowisko do spraw administracyjno – technicznych
 8. Sprzątaczka
 
ROZDZIAŁ III
 
Zakres działania poszczególnych stanowisk pracy
 
§ 8
Do zadań pracowników socjalnych należy:
 1. praca socjalna, w tym przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz  kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywanie spraw życiowych osobom wymagającym takiej pomocy,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii i skutkom negatywnych zjawisk społecznych,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającą trudną sytuacje życiową,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 10. praca w systemie informatycznym POMOST
 11. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących udzielanych form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych  mających na celu ochronę poziomu życia klientów pomocy społecznej
 12. prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydawania decyzji z zakresu form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych  mających na celu ochronę poziomu życia klientów pomocy społecznej
 13. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 14. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych z osobami ubiegającymi się o pomoc i opracowywanie planu pomocy przy współudziale klienta,
 15. sporządzanie list wypłat pomocy pieniężnej wynikającej z ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych  wynikają dotyczących pomocy społecznej,
 16. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika Ośrodka.
 
§8
Do zadań asystenta rodziny należy:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziny we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności  prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywanie problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. podejmowanie działań interwencyjnych zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny,
 13.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
  i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Trzebownisku,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodzina,
 17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą działającą w oparciu
  o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 20.  
 
Do zadań wieloosobowego stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy:
 1. przyjmowanie  i weryfikowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych , zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 5. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, we współpracy z Marszałkiem Województwa,
 6. prowadzenie spraw związanych z opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów,
 7. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
 8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa
  w art. 28 ust.1 pkt 1i2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 9.  sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów
  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika Ośrodka.
 
 1.  
Do zadań stanowiska do spraw obsługi kasy należy:
 1. prawidłowa gospodarka środkami pieniężnymi znajdującymi się w kasie Ośrodka,
 2. wypłata zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
 3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 4. przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone środki pieniężne i druki ścisłego zarachowania,
 5. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika Ośrodka.
§11
Do zadań stanowiska do spraw administracyjno-technicznych należy:
 1. obsługa organizacyjno-administracyjna Ośrodka,
 2. zamawianie oraz ewidencja środków trwałych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz środków czystości niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka,
 3. dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń Ośrodka oraz aktualizacja tablicy ogłoszeń,
 4. odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i administrowanie siecią komputerową,
 5. prowadzenie archiwizacji dokumentów w składnicy akt.
§12
Do zadań stanowiska pracy sprzątaczki należy utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach GOPS i jego otoczeniu.

ROZDZIAŁ IV
Obowiązki i prawa pracowników oraz dyscyplina pracy w Ośrodku
 
§13
 1.Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i przy wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym , oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka, w którym pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 7. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 
§14
 1. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny przed Wójtem Gminy za należytą organizację pracy Ośrodka i sprawne wykonywanie jego zadań.
 2. Pracownicy Ośrodka są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka za należyte wykonywanie zadań i obowiązków.
§15
W drodze odrębnego zarządzenia Kierownik określa tygodniowy wymiar czasu pracy Ośrodka.
§16
1.Ustalony dla Ośrodka czas pracy winien być wykorzystywany efektywnie przez pracowników.
2. System kontroli wykorzystywania czasu pracy przez pracowników, zasady ewidencjonowania wyjść i wyjazdów służbowych, zwolnień w celach prywatnych określa Regulamin Pracy Ośrodka.
§17
Pracownicy mają prawo do uzyskania zwolnień z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy oraz w Regulaminie Pracy Ośrodka.
§18
Spóźnienia lub nieobecności w pracy mogą być usprawiedliwiane przez Kierownika po uprzednim wyjaśnieniu przez pracowników przyczyn spóźnienia lub nieobecności.
§19
Za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku Regulaminu Pracy, przepisów BHP, przepisów p.poż Kierownik może stosować karę upomnienia lub naganę.
 
ROZDZIAŁ V
Postanowienia dotyczące zasad i trybu funkcjonowania Ośrodka.
§20
Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
§21
Projekty aktów prawnych stanowionych przez Radę Gminy i Wójta Gminy w sprawach z zakresu zadań Ośrodka przygotowuje Kierownik Ośrodka.
§22
 1. Obieg dokumentów w Ośrodku odbywa się w systemie bezdziennikowym zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną
 2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli odbywa się na następujących zasadach:
 1. W sprawach skarg i wniosków obywatele przyjmowani są codziennie przez Kierownika i pracowników Ośrodka,
 2. Szczegółowy tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 
RODZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§22
Integralną częścią niniejszego regulaminu jest załącznik określający strukturę organizacyjną Ośrodka.
§23
Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
§24
Traci moc Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku będący załącznikiem do zarządzenia Kierownika GOPS w Trzebownisku nr 5/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

GALERIA

2015.06.12 Konferencja podsumowująca projekt...
Dodane: 2016-02-05
2012.05.30 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.12.21 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.04.28 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2010.12.20 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.