homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/45/15
           Rady Gminy w Trzebownisku
           z dnia  22 kwietnia  2015 r.
 
 
STATUT
GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ
         W  TRZEBOWNISKU
 
 
Rozdział I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa :
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm);
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz.163);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm);
 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. 1115 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz.330 z późn. zm);
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1202); 
 7. ustawy zdnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm)
 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm);
 9. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz.114);
 10. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r., poz.567);
 11. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU. z 2012, poz.1228 z późn.zm);
 12. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz.332 z późn.zm);
 13. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm. );
 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.);
 15. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz.1375 z póżn.zm)
 16. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1206 z późn.zm.);
 17. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz.267 z późn.zm.);
 18. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz.1619  z późn.zm.);
 19. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie  Dużej Rodziny (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1863):                                 
 20. uchwały Nr IX/60/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 3 marca 1990 r. w sprawie  powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 21. niniejszego statutu;
 
§ 2
 
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Trzebownisko.
2. Siedzibą Ośrodka jest  budynek 989 Trzebownisko, a teren działania stanowi obszar gminy Trzebownisko.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej, o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebownisku.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
CELE I ZADANIA OŚRODKA
 
§ 3.
 
1.Ośrodek realizuje zadania mające na celu w szczególności:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację społeczną.
 
2. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracę socjalną;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 
§ 4
 
1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
2. Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
 
§ 5
 
Zadania wynikające z innych ustaw realizowane przez Ośrodek :
1) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
2) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
3) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie w tych sprawach decyzji
4) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych ,prowadzenie postępowań oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
5) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1i2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
6) prowadzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
7) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi zespołowi interdyscyplinarnemu oraz grupom roboczym;
8) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
9) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym osób objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych grup społecznych zagrożonych tym zjawiskiem;
10) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz realizacja zadań wynikających z organizacji i umożliwienia pełnienia ról społecznych oraz zawodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
11) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy kombatantom na podstawie ustawy o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
12) prowadzenie postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.
 
§ 6
 
Ośrodek realizuje zadania współdziałając z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
 
§ 7
 
1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Trzebownisko, który wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Kierownik wykonując zadania Ośrodka, w sprawach przewidzianych ustawami, działa na podstawie upoważnień Wójta Gminy Trzebownisko.
4. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa.
5. Kierownik, może wyznaczyć spośród pracowników Ośrodka, osobę która będzie go zastępowała w czasie jego nieobecności
6. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
7. Kierownik składa – w terminie do 30 kwietnia - Radzie Gminy w Trzebownisku corocznie:
    a/ sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym zakresie,
    b/ ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Trzebownisko.
8. Kierownik w zakresie kierowania Ośrodkiem może wydawać m.inn. zarządzenia, regulaminy.

§ 8
 
1. Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.
2. Do Kierownika oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Ośrodku, zakres zadań, uprawnień i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka w drodze zarządzenia.
 
 
Rozdział IV
 
GOSPODARKA FINANSOWA
 
§ 9
 
1. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa, która prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
4. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
    a) własnych środków Gminy Trzebownisko,
    b) dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
    c) innych – dopuszczalnych przez prawo – źródeł.
 
 
Rozdział V
 
NADZÓR I KONTROLA
 
§ 10
 
1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Trzebownisko.
2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań samorządu w zakresie pomocy społecznej, zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych sprawuje Wojewoda Podkarpacki.
 
Rozdział VI
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 11
 
1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

GALERIA

2015.06.12 Konferencja podsumowująca projekt...
Dodane: 2016-02-05
2012.05.30 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.12.21 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.04.28 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2010.12.20 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.