homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Sesja Rady Gminy

XVI SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się XXVIII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2014-2018


 

Tematem sesji będzie:

1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2017 rok.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko.

3. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

11. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Trzebownisko w roku 2017.

12. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Trzebownisko.

13. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Trzebownisko przez inne niż Gmina Trzebownisko osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

14. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVIII/161/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącej ustalenia zasad wypłaty diet za udział w pracach organów gminy.

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr  XII/101/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 21 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebownisko na lata 2011- 2032 z późniejszymi zmianami”.

16. Uchwała w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebownisko w sprawi włączenia sołectw Zaczernie, Nowa Wieś oraz części sołectwa Jasionka do Miasta Rzeszowa.

17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

18 Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

19 Sprawy różne i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 

 Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej (na I poziomie) Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce odbędzie się XXVII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2014-2018

 

Tematem sesji będzie:

1. Informacja o  trybie i realizacji zamówień publicznych w Gminie.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

4. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Trzebownisko do realizacji Projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/384/14 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 kwietnia 2014 r., w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebownisko.

6. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.

7. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi odbędzie się XXVI SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2014-2018

 

Tematem sesji będzie:

1. Informacja na temat funkcjonowania systemu podatkowego w Gminie. Windykacja zaległości podatkowych.

2. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2017 r.

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2017 r.

4. Uchwała w sprawie zwolnień w  podatku od nieruchomości na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

6. Uchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków.

8. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.

9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

11. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łukawcu, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

12. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 

 


Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się
XXV SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2014-2018


Tematem sesji będzie:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

2. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzebownisko.

3. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z/s w Stobiernej.

4. Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Oświatowy w Trzebownisku”, zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.

5. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zaczerniu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.

6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko na lata 2016-2026.

7. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.

8. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

    mgr Małgorzata Kowal
   Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się
XXIV SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2014-2018
 

Tematem sesji będzie:

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Jasionka – Jasiennik.”

3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej.

5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

6. Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Trzebownisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2017 r.”

7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zaczerniu, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

8. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Jasionce, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

9. Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jasionce, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko.

10. Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Zaczernie.

11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/202/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko na lata 2016 – 2026.

12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/203/16 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.

13. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.

14. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko na lata 2016-2026.

15. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVIII/161/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącej ustalenia zasad wypłaty diet za udział w pracach organów gminy.

16. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Trzebownisko w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

17. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

18. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

    mgr Małgorzata Kowal

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się

XXIII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO

kadencji 2014-2018

Tematem sesji będzie:

1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko za I półrocze 2016 r.

2. Informacja na temat działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebownisko.

3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi.

5. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki stanowiącej własność Gminy Trzebownisko.

6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Wólce Podleśnej, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

7. Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Nowej Wsi, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko.

8. Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko na lata 2016 – 2026.

9. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.

10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację  inwestycji  pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w miejscowości Tajęcina.”  

11. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

    mgr Małgorzata Kowal

 


Zawiadamiam, że w dniu 1 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Urzędu
Gminy Trzebownisko odbędzie się XXII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO
kadencji 2014-2018


Tematem sesji będzie:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) – Łańcut na terenie Gminy Trzebownisko.

2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
 mgr Małgorzata Kowal

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Urzędu
Gminy Trzebownisko odbędzie się XXI SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO
kadencji 2014-2018

 

Tematem sesji będzie:

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za 2015r.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzebownisko z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
 3.  Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku.
 4. Ocena stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy.
 5. Informacja dotycząca wykorzystania zewnętrznych środków finansowych: projekty zakończone, w trakcie realizacji oraz projekty planowane.
 6. Informacja dotycząca współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
 8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebownisko.
 9. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy najmu na pomieszczenia użytkowe w Domu Kultury w Łukawcu i umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976 na realizację projektu pn. „Kulinarnej Akademii Seniora”.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 14. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.
 15. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
 mgr Małgorzata Kowal

 


Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Trzebownisko odbędzie się XX SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO
kadencji 2014-2018

 

Tematem sesji będzie:

 1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 13 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Trzebownisko z dnia
  22 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia V Zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI Zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.
 6. Uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Łąka.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża „Stobierna”.
 8. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.
 9. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się XIX SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO
kadencji 2014-2018

Tematem sesji będzie:
 1. Informacja na temat realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.
 2. Ocena bieżącego stanu mienia komunalnego.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku. Informacja o zasadach i formach pomocy dla mieszkańców Gminy. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzebownisko na lata 2016-2018.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebownisko na lata 2016-2020.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Łukawiec do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 11. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.
 12. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal
 

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się XVIII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO
kadencji 2014-2018
 
Tematem sesji będzie:
 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi w 2015 r. Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju Ośrodka w 2016 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku w 2015 roku. Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju kultury na terenie Gminy w 2016 roku.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebownisko w 2016 roku.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzebownisko.
 5. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (Zespołach) i placówkach oświatowych Gminy oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1382 Rzeszów – Trzebownisko – Łukawiec – Czarna w km 8+032 do 17+462” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 9. Uchwała w sprawie przejęcia w roku 2016 przez Gminę Trzebownisko od Starostwa Powiatowego w Rzeszowie wykonania budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1374 w Tajęcinie.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 17. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Trzebownisko.
 18. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko na lata 2016 – 2026.
 19. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2016.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet za udział w pracach organów gminy.
 21. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzebownisko.
 22. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal
 


Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się XVI SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO
kadencji 2014-2018

 


Tematem sesji będzie:
1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2016 rok.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko.
3. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych.
4. Uchwała w sprawie przekazania środków w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
8. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Trzebownisko w roku 2016.
9. Uchwała Budżetowa na 2016 rok Gminy Trzebownisko.
10. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII/130/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczącej ustalenia zasad wypłaty diet za udział
w pracach organów gminy.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022.
12. Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
13. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.