homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Inwestycje

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2019


Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 20 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.09.2019-31.12.2019
zgodnie z Umową dotacji z dnia 16 lipca 2019

 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych do dnia  30.08.2019 z Programu „Maluch+” 2019.
 

 


„Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące”

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 
642.787,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.773.104,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.2020 r. – 07.2020 r.
 
Opis:
Przebudowa drogi gminnej nr 108836 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108836  dł 610 mb
- przebudowa drogi 108836 – nawierzchnia asfaltowa na dł 610,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300mm, wzdłuż drogi 108836 -   długość 610 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb      

Przebudowa drogi gminnej nr 108835 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108835  dł 370 mb
- przebudowa drogi 108835 – nawierzchnia asfaltowa na dł 370,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300 mm wzdłuż drogi 108835 - 370 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb
 

 


„Zdalna szkoła”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wartość projektu: 80.000,00 zł,
dotacja 80.000,00 zł.

Zakup komputerów dla szkół z terenu Gminy Trzebownisko 
 


Całkowita wartość projektu: 219988,23 zł
Kwota dofinasowania: 139978,37 zł
Wkład własny: 80.010,83 zł.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Zaczernie, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z urządzeniami oraz montaż nowego ogrodzenia z nowym wyposażeniem placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki brukowej i nawierzchni sypkiej z piasku. W ramach nowego wyposażenia została zamontowana karuzela dla osób niepełnosprawnych, bujak (piesek), huśtawka podwójna, wyciskacz siedzący, biegacz, steper, orbitek, prasa nożna, stół do gry w szachy i chińczyka, ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica z regulaminem.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Trzebownisko, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia oraz części istniejącego wyposażenia. Zaplanowano zmianę lokalizacji części istniejącego wyposażenia oraz doposażenie placu zabaw o nowe elementy placu oraz siłowni zewnętrznej. Dodatkowo wykonano nową nawierzchnię placu z kostki brukowej i nawierzchnię sypką z piasku.
 

„Nordic Walking spacerem po zdrowie”
Projekt współpracy z Lokalną Grupą Działania EUROGALICJA 

W ramach projektu oznakowano 3 trasy nordic walking przebiegające przez miejscowości Stobierna i Jasionka. W miejscowości Jasionka zamontowano 5 urządzeń do ćwiczeń plenerowych oraz ławkę solarną. 13.11.2019 obyło się uroczyste otwarcie tras, podczas którego odbyły się warsztaty nordic walking, przemarsz trasy oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik otrzymał kijki do nordic walking i catering. Wszelkie koszty związane z realizacją projektu poniosło stowarzyszenie LGD EUROGALICJA.
 


 
„Otwarta Strefa Rekreacji w Łukawcu”
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Wartość projektu wynosi 64.514,00 zł,
w tym wartość dofinansowania wynosi 25.000,00 zł.
 


„Ławka Niepodległości dla samorządów”

Termin realizacji: 09.10.2018r.- 28.12.2018r.
Wartość projektu: 33.899,33 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania z MON: 27.119,46 zł.
Wkład własny: 6.779,87 zł.

W ramach zadania zgodnie z założeniami zostały wykonane prace polegające na montażu ławki  na działce o nr ewidencyjnym 3241 w Łukawcu, pomiędzy pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzom i cywilnym mieszkańcom Łukawca a budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Ławka została wykonana w oparciu i zgodnie z Projektem wykonawczym Ławki Niepodległości. Teren wokół Ławki utwardzono kostką brukową wraz z obrzeżami. Został również nagrany materiał audio części lokalnej zgodnie z treścią zatwierdzoną w ramach podpisanej umowy z operatorem dotacji. 
 
 


„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – II etap – Gminy”

w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Całkowita wartość przedsięwzięcia zintegrowanego: 2.755.337,03 zł,
w tym wartość dofinansowania: 1.754.300,36 zł

Wartość inwestycji dla Gminy Trzebownisko: 692.139,05 zł,
tym dofinansowanie:  501.822,40 PLN.

Projekt polegał na montażu instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczną na własne potrzeby obiektów i instytucji użyteczności publicznej. Gmina Trzebownisko zrealizowała inwestycje na 3 obiektach tj.:

Oczyszczalnia Ścieków w Łące – moc instalacji 40 kW,
Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi – moc instalacji 40 kW,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi – moc instalacji 40 kW.
 
 


„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości-ZIT

Całkowita wartość przedsięwzięcia zintegrowanego:
16.933.702,86 zł.
Wartość projektu dla Gminy Trzebownisko ogółem: 7.108.869,18 zł,
w tym  kwota dotacji: 1.963.359,21 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie 15,31 ha
 

 


„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

w ramach programu RPO WP 2014-2020 Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Całkowita wartość przedsięwzięcia zintegrowanego:
145.989.282,19 PLN
w tym dofinansowanie: 87.794.851,85 zł
(inwestycje drogowe, tabor komunikacji miejskiej, budowa hali napraw oraz systemy ITS)

Wartość inwestycji Gminy Trzebownisko: 26.771.702,06 zł.
Wartość dofinansowania: 9.326.173,49 zł.
(most Łukawiec-Wólka Podleśna wraz z drogami dojazdowymi, nowa linia autobusowa nr 200)

 

 


„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy” 
w ramach Programu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE
(wykonanie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko 253 mikroinstalacji OZE).

Okres realizacji zadania: 12.05.2017 – 30.10.2020
Ogółem wartość projektu: 45.879.196,94 zł
w tym dofinansowanie: 35.728.140,19 zł

Wartość inwestycji Gminy: 3.784.844,00 zł.
Wartość dofinansowania dla Gminy: 3.195.212,90 zł
 


„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna (5)  na dz. o nr. ewid. 182

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Wartość inwestycji: 61.461,11 PLN,
w tym wnioskowane dofinansowanie 30.000,00 zł.  
 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna (5)  na dz. o nr. ewid. 3638, 3639, 3913/1 (cz.)

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Wartość inwestycji: 121.879,16 zł
w tym wnioskowane dofinansowanie 52.000,00 zł. 
 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108842R w miejscowości Łukawiec w km 2+780-3+301 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe – 2019 rok.
Okres realizacji zadania: 08.2019 – 11.2019.
Ogółem wartość projektu: 731.101,77 zł,
w tym dofinansowanie: 438.661,00 zł.
 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Jasionka – „Jasiennik” - Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu publicznego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe – 2019 rok.
Okres realizacji zadania: 02.2019 – 06.2019.
Ogółem wartość projektu: 1.485.007,89 zł,
w tym dofinansowanie: 845 000,00 zł
 

Przebudowa drogi gminnej publicznej ("bez numeru") w miejscowości Trzebownisko na dz. Nr 881/8, 881/13, 60/4  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe – 2019 rok.
Okres realizacji zadania: 04.2019 – 08.2019.
Ogółem wartość projektu: 1 459 738,43 zł,
w tym dofinansowanie: 696 345,00 zł. 
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 531/1 oraz 531/2
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 122 820,00 PLN. ,
w tym dofinansowanie w kwocie 75 000,00 zł.  
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 182 w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 131 535,76 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 75 000,00 zł.  
 

 


Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce.
Nakłady inwestycyjne to 2 506 602,05  zł na rzecz stworzenia  50 miejsc opieki dla najmłodszych obywateli.
Wartość dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 to kwota 1 500 000,00 PLN oraz 20 000,00 PLN na funkcjonowanie miejsc przez pierwsze 4 miesiące. 
 

Całkowita wartość projektu: 490332,75 zł
Kwota dofinasowania: 274507,00 zł
 

Całkowita wartość projektu: 331651,05 zł
Kwota dofinasowania: 200943,00 zł

 Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w gminie Trzebownisko.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Wartość projektu ogółem: 293 125,00 zł.
Wartość dofinansowania: 271 925,00 zł.
Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2019-06-30. Projekt jest kontynuacją  projektu pn.: "Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebownisko". Uczestnicy działań: 135 dzieci 65 dorosłych.
 Usługi opiekuńcze dla Seniorów 
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. 
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Wartość projektu ogółem: 1 606 420,80 zł,
kwota dofinansowania: 1 526 099,76 zł.
 Przebudowa drogi gminnej nr 108839R w miejscowości Łąka, Gmina Trzebownisko – etap II i etap III współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Wartość projektu ogółem: 1 765 000,00 zł,
kwota dofinansowania: 882 500,00 zł.  
 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022 

W ramach zadania opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Trzebownisko na lata 2016-2022. Opracowanie programu poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami w formie 4 spotkań wraz z cateringiem. W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Trzebownisko w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych. Dzięki licznemu zaangażowaniu mieszkańców wpłynęło łącznie 337 ankiet z czego 147 w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnie dedykowanej ankiety on line, zamieszczonej na  stronie rewitalizacja.trzebownisko.pl. Na podstawie analizy zebranych danych została opracowana mapa rewitalizacji. Przeprowadzenie konsultacji i spotkań i warsztatów z mieszkańcami było podstawą opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebownisko przyjętego przez Radę Gminy Trzebownisko uchwała z dnia XXIX/263/17 z dnia 22 lutego 2017r.

Wartość projektu: 21108,90 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: 18998,01 zł.
Wkład własny: 2110,89 zł.
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 183,182 w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 124 102,39 PLN
Projekt otrzymał dotację w kwocie: 83 400,00 PLN.
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 531/1 w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 123 783,36 PLN
Projekt otrzymał dotację w kwocie: 62 400,00 PLN.
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 3601, 3620, 3575/1

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 168 552,44 PLN
Projekt otrzymał dotację w kwocie: 94 200,00 PLN.
 Animator- Moje Boisko Orlik 2012 realizowany w ramach dofinansowania z Fundacji Orły Sportu w Pucku.
Wartość projektu ogółem: 19 800,00 zł,
w tym wartość dofinansowania:  9 900,00 zł.
 Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową – etap II współfinansowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Wartość inwestycji:  86 838,00 zł,
w tym wartość dofinansowania: 10 000,00 zł.
Realizacja:  05.2018 - 30.10.2018r.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez budowę mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową. W ramach zadania zakupiono oświetlenie – 3 lampy hybrydowe i 2 urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe dla dzieci do zainstalowania w parku. W ramach nawiązanego partnerstwa zorganizowano imprezę towarzysząca promującą wydarzenie i kultywującą dawne obrzędy związane z nocą świętojańską. Podczas imprezy odbyły się warsztaty plecenia wianków i puszczanie wianków z lampionami na rzece przepływającej przez teren parku. 
 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jasionce wariant 200 m - treningowy współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017. Realizacja: 20.10.2017 - 30.09.2018r.

W ramach projektu wybudowano kompleks lekkoatletyczny, w skład którego wchodzi bieżnia okrężna 4-torowa o długości 200 m, bieżnia prosta 4 torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 100 m, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wewnątrz bieżni okrężnej.
Wartość inwestycji: 2.023.048,57 zł,
w tym wartość dofinansowania: 400 000 zł.
 Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko”
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu  do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Wartość projektu ogółem: 662 350,00 zł,
kwota dofinansowania: 622 350,00 zł. 
Projekt partnerski ze  Stowarzyszenie CRAS. 
 Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza 
współfinansowany w ramach RPO  2014-2020. Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
Wartość projektu ogółem: 2 008 028,81 zł,
kwota dofinansowania: 1 393 960,84 zł.
Projekt złożony w partnerstwie z gminami: Tyczyn i Tryńcza.
  


 

 

Projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” współfinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości-ZIT. Całkowita wartość przedsięwzięcia zintegrowanego: 16.933.702,86 zł. Wartość projektu dla Gminy Trzebownisko ogółem: 7.108.869,18 zł, w tym  kwota dotacji: 1.963.359,21 zł. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie 15,31 ha.
 


Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę  podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
współfinansowany w ramach RPO  2014-2020.
Oś Priorytetowa: VI Spójność przestrzenna i społeczna,
Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Wartość projektu ogółem:1 509 562,62 zł.
Kwota dofinansowania: 569 200,25 zł. 
 Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – etap I współfinansowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Wartość projektu wynosi 43046,31,00 zł,
- wartość dofinansowania wynosi 10 000,00 zł,
- wkład własny 33046,31 zł. 
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 697 współfinansowany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 63 542,77 PLN .
- dotacja w kwocie 62 663,00 zł. 
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 4628/1 współfinansowany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 80 514,96 PLN .
Projekt otrzymał dotację w kwocie 64 411,00 zł. 
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 904
współfinansowany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 43 657,62 PLN .
Projekt otrzymał dotację w kwocie 34 926,00 PLN. 
 Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi, Gmina Trzebownisko
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Mały Klub 2017
Wartość projektu: 2 461 949,54 zł,
w tym wartość dofinansowania: 1 203 500,00 zł. 
 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce 
współfinansowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
Wartość projektu ogółem: 723 273,34 zł,
w tym kwota dotacji: 434 655,92 zł.
 


Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w miejscowości Jasionka – Gmina Trzebownisko w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wartość całkowita: 779 943,00 zł,
- kwota dofinansowania:100 000,00 zł,
- wsparcie z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 100000,00 zł,
- wkład własny 579 943,00 zł. 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – etap II
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- kwota dofinansowania: 10 000,00
- koszt całkowity brutto: 43 388,25 zł
 

Przygotowanie programów rewitalizacji.
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- kwota dofinansowania: 19 308,60 zł
- koszt całkowity brutto: 21 454,00 zł 
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 855

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 20 000,00 zł
- koszt całkowity brutto: 47 000,00 zł                                                                                                                                                         
Termin wykonania: 12.2016r.
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 182,231,248

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych80 000,00 zł
koszt całkowity brutto: 116 277,11 zł                                                                              
Termin wykonania: 12.2016r.
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacjnej w Łące.

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

pożyczka z WFOŚiGW: 650 tys. zł
koszt całkowity brutto: 863 851,21 zł.
 
 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Nowej Wsi.
Całkowite koszty projektu: 15 122 915,90 zł
 
 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Łąka ul. Senatorska.
Zadanie realizuje Konsorcjum firm w składzie:
Lider konsorcjum: Zakład Budowlano Instalacyjny Grzegorz Falger
Partner konsorcjum: Zakład Budowlano Instalacyjny Roman Falger
Wartość zadania brutto: 863 851,21 zł
Termin wykonania: 30.11.2015 r.
 


Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Zaczerniu – osiedle STW.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o. z siedzibą w Łańcucie.
Wartość zadania brutto: 3 201 444,00 zł
Termin wykonania: 30.11.2015 r.
 
 
Wykonanie remontu w budynku komunalnym w Trzebownisku.
Całkowity koszt: 134 633,81 zł
 
 
Remont Sali w Domu Ludowym w Stobiernej.
Całkowity koszt: 77 119,48 zł
 
 
Przebudowa budynku Domu Kultury w Zaczerniu
Całkowity koszt: 579 545,04 zł
 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108801 w Tajęcinie polegającej na dostosowaniu pobocza do ruchu pieszego  w km 0+000 – 0+750,0.
Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

Całkowity koszt zadania wynosi: 473 168,21 zł. 

Dofinansowanie dotacją budżetu państwa: 50 %.

Termin realizacji: 25 wrzesień 2015 r.

 
 

Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Łukawcu oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkół w Łukawcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

- dofinansowanie w ramach RPO: 907 446,28 zł
- koszt całkowity brutto: 3 746 003,80 zł.
 

 

Budowa budynku zaplecza stadionu wraz z niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą w Wólce Podleśnej – etap I.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 10.11.2014 - 30.07.2016
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- środki własne i inne: 896 064 zł
- wnioskowane środki FRKF: 500 000 zł
- koszt całkowity brutto: 1 396 064 zł.

GALERIA

Gminny Dzień Seniora - Łąka 2022
Dodane: 2022-09-27
110-lecie OSP Stobierna
Dodane: 2022-07-05
Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu...
Dodane: 2022-03-23
Jubileusz „Złotych Godów” - 10.2021 r.
Dodane: 2021-10-28
Dni Gminy Trzebownisko 2021
Dodane: 2021-10-25
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.