homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Inwestycje

 

Całkowita wartość projektu: 219988,23 zł
Kwota dofinasowania: 139978,37 zł
 

Przebudowa drogi gminnej nr 108842R w miejscowości Łukawiec w km 2+780-3+301 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe – 2019 rok.
Okres realizacji zadania: 08.2019 – 11.2019.
Ogółem wartość projektu: 731.101,77 zł,
w tym dofinansowanie: 438.661,00 zł.
 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Jasionka – „Jasiennik” - Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu publicznego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe – 2019 rok.
Okres realizacji zadania: 02.2019 – 06.2019.
Ogółem wartość projektu: 1.485.007,89 zł,
w tym dofinansowanie: 845 000,00 zł
 

Przebudowa drogi gminnej publicznej ("bez numeru") w miejscowości Trzebownisko na dz. Nr 881/8, 881/13, 60/4  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe – 2019 rok.
Okres realizacji zadania: 04.2019 – 08.2019.
Ogółem wartość projektu: 1 459 738,43 zł,
w tym dofinansowanie: 696 345,00 zł. 
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 531/1 oraz 531/2
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 122 820,00 PLN. ,
w tym dofinansowanie w kwocie 75 000,00 zł.  
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 182 w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 131 535,76 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 75 000,00 zł.  
 

Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce.
Nakłady inwestycyjne to 2 506 602,05  zł na rzecz stworzenia  50 miejsc opieki dla najmłodszych obywateli.
Wartość dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 to kwota 1 500 000,00 PLN oraz 20 000,00 PLN na funkcjonowanie miejsc przez pierwsze 4 miesiące. 
 

Całkowita wartość projektu: 490332,75 zł
Kwota dofinasowania: 274507,00 zł
 

Całkowita wartość projektu: 331651,05 zł
Kwota dofinasowania: 200943,00 zł

 Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w gminie Trzebownisko.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Wartość projektu ogółem: 293 125,00 zł.
Wartość dofinansowania: 271 925,00 zł.
Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2019-06-30. Projekt jest kontynuacją  projektu pn.: "Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebownisko". Uczestnicy działań: 135 dzieci 65 dorosłych.
 Usługi opiekuńcze dla Seniorów 
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. 
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Wartość projektu ogółem: 1 606 420,80 zł,
kwota dofinansowania: 1 526 099,76 zł.
 Przebudowa drogi gminnej nr 108839R w miejscowości Łąka, Gmina Trzebownisko – etap II i etap III współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Wartość projektu ogółem: 1 765 000,00 zł,
kwota dofinansowania: 882 500,00 zł.  
 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022 

W ramach zadania opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Trzebownisko na lata 2016-2022. Opracowanie programu poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami w formie 4 spotkań wraz z cateringiem. W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Trzebownisko w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych. Dzięki licznemu zaangażowaniu mieszkańców wpłynęło łącznie 337 ankiet z czego 147 w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnie dedykowanej ankiety on line, zamieszczonej na  stronie rewitalizacja.trzebownisko.pl. Na podstawie analizy zebranych danych została opracowana mapa rewitalizacji. Przeprowadzenie konsultacji i spotkań i warsztatów z mieszkańcami było podstawą opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebownisko przyjętego przez Radę Gminy Trzebownisko uchwała z dnia XXIX/263/17 z dnia 22 lutego 2017r.

Wartość projektu: 21108,90 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: 18998,01 zł.
Wkład własny: 2110,89 zł.
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 183,182 w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 124 102,39 PLN
Projekt otrzymał dotację w kwocie: 83 400,00 PLN.
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 531/1 w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 123 783,36 PLN
Projekt otrzymał dotację w kwocie: 62 400,00 PLN.
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 3601, 3620, 3575/1

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 168 552,44 PLN
Projekt otrzymał dotację w kwocie: 94 200,00 PLN.
 Animator- Moje Boisko Orlik 2012 realizowany w ramach dofinansowania z Fundacji Orły Sportu w Pucku.
Wartość projektu ogółem: 19 800,00 zł,
w tym wartość dofinansowania:  9 900,00 zł.
 Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową – etap II współfinansowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Wartość inwestycji:  86 838,00 zł,
w tym wartość dofinansowania: 10 000,00 zł.
Realizacja:  05.2018 - 30.10.2018r.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez budowę mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową. W ramach zadania zakupiono oświetlenie – 3 lampy hybrydowe i 2 urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe dla dzieci do zainstalowania w parku. W ramach nawiązanego partnerstwa zorganizowano imprezę towarzysząca promującą wydarzenie i kultywującą dawne obrzędy związane z nocą świętojańską. Podczas imprezy odbyły się warsztaty plecenia wianków i puszczanie wianków z lampionami na rzece przepływającej przez teren parku. 
 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jasionce wariant 200 m - treningowy współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017. Realizacja: 20.10.2017 - 30.09.2018r.

W ramach projektu wybudowano kompleks lekkoatletyczny, w skład którego wchodzi bieżnia okrężna 4-torowa o długości 200 m, bieżnia prosta 4 torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 100 m, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wewnątrz bieżni okrężnej.
Wartość inwestycji: 2.023.048,57 zł,
w tym wartość dofinansowania: 400 000 zł.
 Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko”
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu  do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Wartość projektu ogółem: 662 350,00 zł,
kwota dofinansowania: 622 350,00 zł. 
Projekt partnerski ze  Stowarzyszenie CRAS. 
 Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza 
współfinansowany w ramach RPO  2014-2020. Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
Wartość projektu ogółem: 2 008 028,81 zł,
kwota dofinansowania: 1 393 960,84 zł.
Projekt złożony w partnerstwie z gminami: Tyczyn i Tryńcza.
 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę  podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
współfinansowany w ramach RPO  2014-2020.
Oś Priorytetowa: VI Spójność przestrzenna i społeczna,
Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Wartość projektu ogółem:1 509 562,62 zł.
Kwota dofinansowania: 569 200,25 zł. 
 Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – etap I współfinansowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Wartość projektu wynosi 43046,31,00 zł,
- wartość dofinansowania wynosi 10 000,00 zł,
- wkład własny 33046,31 zł. 
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 697 współfinansowany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 63 542,77 PLN .
- dotacja w kwocie 62 663,00 zł. 
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 4628/1 współfinansowany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 80 514,96 PLN .
Projekt otrzymał dotację w kwocie 64 411,00 zł. 
 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 904
współfinansowany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wartość inwestycji: 43 657,62 PLN .
Projekt otrzymał dotację w kwocie 34 926,00 PLN. 
 Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi, Gmina Trzebownisko
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Mały Klub 2017
Wartość projektu: 2 461 949,54 zł,
w tym wartość dofinansowania: 1 203 500,00 zł. 
 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce 
współfinansowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
Wartość projektu ogółem: 723 273,34 zł,
w tym kwota dotacji: 434 655,92 zł.
 


Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w miejscowości Jasionka – Gmina Trzebownisko w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wartość całkowita: 779 943,00 zł,
- kwota dofinansowania:100 000,00 zł,
- wsparcie z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 100000,00 zł,
- wkład własny 579 943,00 zł. 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – etap II
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- kwota dofinansowania: 10 000,00
- koszt całkowity brutto: 43 388,25 zł
 

Przygotowanie programów rewitalizacji.
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- kwota dofinansowania: 19 308,60 zł
- koszt całkowity brutto: 21 454,00 zł 
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 855

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 20 000,00 zł
- koszt całkowity brutto: 47 000,00 zł                                                                                                                                                         
Termin wykonania: 12.2016r.
 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Stobierna poprawiająca warunki użytkowania dla rolników – nr działki 182,231,248

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych80 000,00 zł
koszt całkowity brutto: 116 277,11 zł                                                                              
Termin wykonania: 12.2016r.
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacjnej w Łące.

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

pożyczka z WFOŚiGW: 650 tys. zł
koszt całkowity brutto: 863 851,21 zł.
 
 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Nowej Wsi.
Całkowite koszty projektu: 15 122 915,90 zł
 
 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Łąka ul. Senatorska.
Zadanie realizuje Konsorcjum firm w składzie:
Lider konsorcjum: Zakład Budowlano Instalacyjny Grzegorz Falger
Partner konsorcjum: Zakład Budowlano Instalacyjny Roman Falger
Wartość zadania brutto: 863 851,21 zł
Termin wykonania: 30.11.2015 r.
 


Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Zaczerniu – osiedle STW.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o. z siedzibą w Łańcucie.
Wartość zadania brutto: 3 201 444,00 zł
Termin wykonania: 30.11.2015 r.
 
 
Wykonanie remontu w budynku komunalnym w Trzebownisku.
Całkowity koszt: 134 633,81 zł
 
 
Remont Sali w Domu Ludowym w Stobiernej.
Całkowity koszt: 77 119,48 zł
 
 
Przebudowa budynku Domu Kultury w Zaczerniu
Całkowity koszt: 579 545,04 zł
 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108801 w Tajęcinie polegającej na dostosowaniu pobocza do ruchu pieszego  w km 0+000 – 0+750,0.
Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

Całkowity koszt zadania wynosi: 473 168,21 zł. 

Dofinansowanie dotacją budżetu państwa: 50 %.

Termin realizacji: 25 wrzesień 2015 r.

 
 

Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Łukawcu oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkół w Łukawcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

- dofinansowanie w ramach RPO: 907 446,28 zł
- koszt całkowity brutto: 3 746 003,80 zł.
 

 

Budowa budynku zaplecza stadionu wraz z niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą w Wólce Podleśnej – etap I.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 10.11.2014 - 30.07.2016
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- środki własne i inne: 896 064 zł
- wnioskowane środki FRKF: 500 000 zł
- koszt całkowity brutto: 1 396 064 zł.

GALERIA

Koncert "Polsce śpiewam" w Wólce...
Dodane: 2019-11-13
Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych 2019
Dodane: 2019-09-27
Otwarcie mostu Wólka Podleśna - Łukawiec
Dodane: 2019-08-07
Dzień Kobiet w Zaczerniu 2019
Dodane: 2019-03-14
Kolędowanie 2018
Dodane: 2018-12-20
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.