Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

Współpraca z NGO

Inne działania na rzecz organizacji pozarządowych
 

Inne działania na rzecz organizacji pozarządowych:

1.Piłka Nożna dla wszystkich oraz Piłka Nożna dla wszystkich II 2016
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł ze środków   Ministerstwa Sportu i Turystyki

2. Najpiękniejsze zakątki Wólki Podleśnej w twórczości mieszkańców
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

3. Wspólnie dla drzew                                                                                
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 18 500 00 zł w ramach NFOŚiGW w Warszawie za pośrednictwem Stowarzyszenie "Pro Carpathia".

4. Tworzymy minipark w Jasionce
Projekt uzyskał dofinansowanei w kwocie 18 200 00zł w ramach NFOŚiGW w Warszawie za pośrednictwem Stowarzyszenie "Pro Carpathia".

5. Dwuwymiarowe formy wyrazu w malarstwie mieszkańców Wólki Podleśnej
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł w ramach FIO 2016 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

6. Wskocz na rower II
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 500,00 zł w ramach FIO 2016 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

7. Wzorowa Łazienka
Konkurs organizowany przez markę Domestos, w którym udział wziął ZS w Wólce Podleśnej oraz Szkoła Podstawowa w Trzebownisku. W nagrodę za głosowanie internetowe SP w Trzebownisku otrzymała roczny zestaw produktów domestos.
Nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”
Nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”

W związku z trwającym naborem wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”  operatorzy konkursu zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych.
Informacje dotyczące naboru i procedur konkursowych wraz z wnioskiem o dofinansowanie dostępne są na stronie:
http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/
Gmina

Organizacje pozarządowe są ważnym elementem wpływającym na rozwój lokalny. Związane jest to z pełnieniem przez nie funkcji integracyjnej w społecznościach lokalnych, czyli udziale w procesie budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek i społeczności lokalnych.
Organizacje pozarządowe w coraz większej liczbie angażują się we wspieranie działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej, której głównym celem, zgodnie z Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzenie miejsc pracy, świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojów lokalny.

    Wykaz stowarzyszeń z terenu Gminy Trzebownisko
 

Nazwa organizacji
 
Opis
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko


36-001 Trzebownisko 976
tel.: (017) 7712200

 

Data rozpoczęcia działalności: 1.08.2003
Przewodniczący stowarzyszenia: Joanna Rewak
tel.: 513 643 357

NR KRS: 0000169350

Cele statutowe organizacji:

- Rozwój i promocja Gminy Trzebownisko, w tym zapobieganie bezrobociu i zapobieganie skutkom bezrobocia,
- Zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych dotykających rodziny mieszkajace na terenie gminy Trzebownisko,
- Rozwój kultury na terenie gminy i podtrzymywanie tradycji regionalnych,
- Propagowanie integracji z Unią Europejską,
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy,
- Obrona praw kobiet,
- Działania na rzecz zwiększania udziału kobiet w życiu publicznym.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku


36-001 Trzebownisko 976
tel.: (017) 7721350
tel. kom.: 0 606826545

http://niepelnosprawni-trzebownisko.pl/

e-mail: badzmyrazem7@ wp.pl

Nr KRS: 0000014568


Data rozpoczęcia działalności: 1992 rok
Przewodniczący Stowarzyszenia: Teresa Tomaka


Cele statutowe organizacji:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej marginalizacją społeczną godnego funkcjonowania w środowisku.  Zapewnienie rehabilitacji fizycznej i społecznej poprzez tworzenie oddziałów przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych prowadzenie Centrum Dziennej Aktywności. Współpraca z organizacjami społecznymi, organami władzy państwowej i samorządowej, Kościołem, a także placówkami i osobami fizycznymi w kraju jak i za granicą. Stała pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi „sprawnymi inaczej” oraz zagrożonymi marginalizacją. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie Gminy Trzebownisko „domów samodzielnego życia”. Inicjowanie projektów dotyczących poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych żyjących na terenie gminy Trzebownisko, wraz z pozyskiwaniem środków na realizację tych programów. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych, Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań realizowanych na terenach innych gmin.
Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska


36-001 Trzebownisko 534
tel.: (017)7722566

 www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
e-mail: naszetrzebownisko@poczta.onet.pl

NR KRS: 0000274030


Data rozpoczęcia działalności: 15.12.2006
Prezes stowarzyszenia: Stanisław Wiercioch

W grudniu 2006 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska. Nr wpisu KRS 0000274030 z 6 marca 2007 roku. Stowarzyszenie, po kilku miesiącach działalności, zrzesza blisko stu członków zwyczajnych oraz kilkunastu wspierających. Pracą organizacji kieruje Zarząd na czele z prezesem Stanisławem Wierciochem.

Celem statutowym SPT jest dokumentowanie i krzewienie bogatej historii oraz tradycji wsi Trzebownisko. Równocześnie, ambicją kierownictwa Stowarzyszenia jest aktywny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkańców sołectwa i wspólna troska o jego dalszy pomyślny rozwój. Podejmowane przedsięwzięcia maja więc służyć kształtowaniu patriotyzmu lokalnego mieszkańców, własnej tożsamości a zarazem wyzwalaniu społecznej aktywności, w tym zwłaszcza ludzi młodych.

Stowarzyszenie "Wszyscy Razem" w Łące


36-004 Łąka 392
tel.: (017) 7721195

 www.stwszyscyrazem.pl


Data rozpoczęcia działalności: 03.10.2006
Przewodniczący Stowarzyszenia: Maria Kloc

NR KRS: 0000262828

Cele statutowe organizacji:

- Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
- Ochrona dóbr kultury i tradycji,
- Upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie podkarpackim,
- Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Wspieranie społecznej aktywności obywatelskiej w tym: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, kobiety i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
- Rozwój tras rowerowych i ścieżek zdrowia w regionie podkarpackim,
- Integracja społeczności wiejskiej,
- Rozwój i wspieranie różnych form samokształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji dorosłych mieszkających na wsi,
- Działalność charytatywna
- Wyrównywanie szans,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE

 

36-062 Zaczernie 732
tel.kom.: 0 605 334 199

 www.agape.zaczernie.eu

e-mail: agape2008@wp.pl


NR KRS: 0000048565

Data rozpoczęcia działalności: 28.09.2001 r. 
Prezes Stowarzyszenia: Wojciech Nabożny

Cele statutowe organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia.

Stowarzyszenie "Stobierna-wieś aktywna
Stowarzyszenie działa od 2007 roku, skupia przede wszystkim  nauczycieli ,rodziców
i przedstawicieli organizacji lokalnych -mieszkańców Stobiernej. Głównie  zajmuje  się organizacją wypoczynku  letniego dla dzieci, uczniów  kl.I-VI miejscowych szkół podstawowych. Pole działalności statutowej obejmuje  również: podtrzymywanie tradycji narodowych, organizację imprez sportowych, wyrównywanie szans edukacyjnych.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin "JADWIŻANIE"-w likwidacji

 

Wólka Podleśna 334, 36-002 Jasionka


Data rozpoczęcia działalności: 17.02.2009 r.
Status OPP od: 04.11.2009 r.
Numer KRS: 0000323701
Regon: 180417499
Konto bankowe: BS w Jasionce 40 9191 0000 2001 0009 3712 0001

Członkowie Zarządu:

Kowal Małgorzata - Prezes
Radosław Sworszt – Wiceprezes
Danuta Płoch – Skarbnik
Renata Jakubowska – Członek Zarządu
Mariusz Staszowski – Członek Zarządu


Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków i jakości życia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin na terenie Gminy Trzebownisko poprzez działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających  na uwadze zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych oraz gospodarczych społeczności lokalnej w zakresie:

- Podejmowania i realizowania różnych działań oraz wspierania wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom;
- Działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży;
- Działalności na rzecz promocji kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
- Inicjowania różnych form pomocy dzieciom w nauce i organizacji wolnego czasu;
- Współdziałania z rodziną  w zagospodarowywaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży;
- Krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Działalności na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej;
- Działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych;
- Działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym rodzajom używek...
Stowarzyszenie „Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów”

 

Tajęcina 44
36-002 Jasionka

KSOPiT zrzesza osoby pragnące poznawać i chronić przyrodę, uprawiać rekreację i turystykę konną, poznawać historię swojego regionu, otaczać opieką miejsca pamięci narodowej, kultywować tradycje polskiej kawalerii.

Cele i formy działania:

Celem Stowarzyszenia KSOPiT jest organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do poznawania i ochrony przyrody, rozwoju rekreacji i turystyki konnej, poznawania historii swojego regionu, otaczania opieką miejsc pamięci narodowej i kultywowania tradycji polskiej kawalerii.

Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Jasionka 306
36-002 Jasionka


Stowarzyszenie zostało powołane na zjeździe założycielskim w dniu 2 czerwca 2001 roku z okazji
X rocznicy pobytu Ojca Świętego w Rzeszowie.
 

Celami stowarzyszenia są:
- wspomaganie procesu edukacyjnego Szkół im. Jana Pawła II,
- promowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży tych szkół,
- wychowanie w oparciu o wartości głoszone przez patrona,
- integracja środowisk związanych z osobą Papieża Polaka
.

Aeroklub Rzeszowski
Jasionka Lotnisko, 36-002 Jasionka, województwo PODKARPACKIE
KRS 0000070119
aeroklub_rzeszowski@tlen.pl
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Gama” w Łukawcu

Łukawiec 265g
36-004 Łukawiec
17 785 26 94, 883 163 700
17 785 26 95
biuro@gama.org.pl
Stowarzyszenie „ULTRA-RUN”
36-001 Trzebownisko 1056 a
biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl

www.ultrarun.pl

 
Stowarzyszenie „GILDIA Miłośników Nauki”

Trzebownisko 103
36-001 Trzebownisko

KRS 0000262473
 

Data rejestracji: 24 sierpnia 2006 r.


Nadrzędnym celem działania gildii jest prowadzenie działalności edukacyjnej oraz propagowanie i rozwijanie zainteresowań historią, kulturą, tradycją i wszelkimi przejawami życia społecznego polski w związku z jej przynależnością do kultury europejskiej, a także propagowanie zaangażowania obywatelskiego. Szczegółowe cele gildii są następujące:
1) rozwijanie społeczeństwa opartego na wiedzy,
2) przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym,
3) kształtowanie postaw patriotycznych i uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,
4) przekazywanie wiedzy (w szczególności historycznej) w atrakcyjnych formach,
5) wdrażanie nowoczesnych programów edukacyjnych oraz organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności badawczej

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Eurogalicja
 

ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.

tel.: (017) 771-00-05
fax: (017) 771-00-06
 http://www.eurogalicja.com.pl
e-mail: biuro@eurogalicja.com.pl
NR KRS: 0000297788

Data rozpoczęcia działalności: 24.01.2008 r.

Prezes zarządu: Jerzy Mełech
Dyrektor biura: Jerzy Koziarz

Lokalna grupa działania działa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich, uwzględniając zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego, wspierając turystykę i promując wyroby regionalne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów; opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych; tworzenie stron internetowych; przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym
2) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa
3) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD
4) sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR.
5) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR
6) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc przyznaną w ramach realizacji LSR.
7) dokonywanie wyboru projektów do finansowania ze środków przyznanych LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
8) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętych celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
9) szkolenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego
10) doradztwo prawne i zawodowe
11) promowanie walorów turystycznych obszarów objętych działaniem LGD
12) organizowanie spotkań i wycieczek oraz wymiany międzynarodowej
13) tworzenie sieci partnerstw lokalnych
14) współpracę z sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami z życia publicznego zainteresowanych rozwojem LGD
15) ustanawianie wyróżnień i nadawanie ich osobom fizycznym, prawnym, a także instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia
16) prowadzeniem innych działań przewidzianych dla LGD w zapisach PROW.

Stowarzyszenie Rodu Ostoja
Jasionka 1A
36-002 Jasionka
nr KRS:
0000507791
http://www.ostoya.org
e-mail: INFOR@OSTOYA.SE

Data rozpoczęcia działalności: 2014r.
 

Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania, np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania. Stowarzyszenie jako organizacja historyczno-kulturalna łączy działalność społeczną członków Stowarzyszenia Rodu Ostoja zamieszkałych w kraju i zagranicą.


Organizacja działa w celu:

1) Zjednoczenia Rodu i reprezentowania wspólnej, ponad tysiącletniej historii, tradycji oraz interesów rodowych,                                                                 2) Udzielania pomocy członkom Rodu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
3) Skupiania wysiłków na gromadzeniu materiałów archiwalnych rodzin, pobudzania i pogłębiania znajomości historii własnej rodziny, historii Rodu Ostoja, a nadto wiedzy heraldycznej i genealogicznej
4) Rejestrowania, dokumentowania, wykupywania i otaczania opieką zabytków rodzinnych i pamiątek rodowych takich, jak nieruchomości, groby, tablice epitafijne i wszelkich ruchomości związanych z historią Rodu Ostoja, jako świadectwa polskiej kultury narodowej.

GALERIA

Koncert "Polsce śpiewam" w Wólce...
Dodane: 2019-11-13
Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych 2019
Dodane: 2019-09-27
Otwarcie mostu Wólka Podleśna - Łukawiec
Dodane: 2019-08-07
Dzień Kobiet w Zaczerniu 2019
Dodane: 2019-03-14
Kolędowanie 2018
Dodane: 2018-12-20
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.