homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju Gminy Trzebownisko"


Zaproszenie do konsultacji społecznych "Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF"

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag  do projektu dokumentu.
 

Uwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.
 

Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać w następujących formach:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego: Lubelska 4, Rzeszów 35-241
  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”
 2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:
  Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”
 1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego Lubelska 4, pokój 410 w godzinach urzędowania placówki, w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”
 2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Rzeszów, ul. Litewska 4a/9 w godzinach pracy Stowarzyszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”
 • do protokołu w trakcie konferencji konsultacyjnej, która odbędzie się
  w dniu 14 listopada 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, II piętro. Konferencja konsultacyjna rozpocznie się o godz. 14.00.

Uwagi złożone w innym miejscu niż wskazane nie będą rozpatrywane.

Dokument wraz z formularzem uwag dostępny jest na poniższych stronach internetowych:

 1. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego – https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-2/konsultacje-spoleczne oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce rozwój regionalny - https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/projekt-po-wer-2014-2020
 2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia ROF – https://rof.org.pl/bip/
 3. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – bip.boguchwala.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – www.boguchwala.pl
 4. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik – http://www.bip.chmielnik.pl/
 5. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna – https://gminaczarna.biuletyn.net/?bip=1&cid=1136&bsc=N
 6. Stronie internetowej Urzędu Gminy Czudec – czudec.pl w zakładce aktualności oraz http://www.bip.czudec.pl w zakładce konsultacje społeczne
 7. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim http://bip.glogow-mlp.pl/ zakładka ogłoszenia bezpośredni link do zakładki http://www.glogow.ires.pl/14836/14836/
 8. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/
 9. Stronie internetowej Urzędu Gminy Lubenia – https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lubenia/informacje-biezace oraz na stronie BIP w zakładce ogłoszenia http://www.bip.lubenia.pl/13874/13874/
 10. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut – https://bip.gminalancut.pl/articles/3/aktualnosci-i-obwieszczenia?m=3 w zakładce "Aktualności i obwieszczenia" oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut w „Aktualnościach” –  https://gminalancut.pl/   
 11. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta – lancut.biuletyn.net w zakładce Obwieszczenia / 2022 oraz na stronie Urzędu Miasta Łańcuta – www.lancut.pl w zakładce aktualności
 12. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa – https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci.html oraz w na stronie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – https://brmr.erzeszow.pl/category/aktualnosci/
 13. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza – https://bip.swilcza.com.pl/index.php/konsultacje-spoleczne
 14. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebownisko – http://www.bip.trzebownisko.pl/20262,25036/25036/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebownisko – https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-471
 15. Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyczynie – https://tyczyn.pl w zakładce aktualności oraz w https://bip.tyczyn.pl/

Wersja papierowa dokumentu oraz formularza uwag dostępne są również:

 • w urzędach wszystkich członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wymienionych w punktach od 3 do 15 w godzinach pracy poszczególnych urzędów,
 • w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rzeszów, ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 
 • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: ul. Lubelska 4, Rzeszów 35-241, pokój nr 410, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym projektem Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF.

Formularz uwag (on-line) (docx, 38.85)

Dokument będzie opracowany w formie dostępności cyfrowej po zakończeniu procesu konsultacji.
 

Do pobrania:

 1. Uchwała nr 445 / 9223 / 22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie rozpatrzenia złożonych uwag w procesie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF (plik DOC, rozmiar 17 KB).
 2. Załącznik do Uchwały Nr 445 / 9223 / 22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2022 r. tj. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego- zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF (plik DOC, rozmiar 338 KB).
 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" zaprasza na spotkania konsultacyjne związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

Zapraszamy przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców zainteresowanych rozwojem gmin: Czarna, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski i Trzebownisko do włączenia się w proces budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy Działania na kolejny okres programowania.


Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.
 
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1279/2022 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 27.06.2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawyz dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.
Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 01.08.2022 r. w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.trzebownisko.pl wraz z projektem strategii:
 •  w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w sekretariacie urzędu.
 •  pocztą na adres Urzędu Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko (decyduje data wpływu do Urzędu),
2) elektronicznie w następujący sposób:
 •  poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_trzebownisko  
 •  poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Trzebownisko e-PUAP: /5nkcmt449u/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
 •  za pomocą poczty elektronicznej, na adres: poczta@trzebownisko.pl
 
Konsultacje potrwają od 28.06.2022 r. do 1.08.2022 r.
Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

- ZARZĄDZENIE nr 1279/2022

- Projekt STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNSKO na lata 2022-2023

- FORMULARZ KONSULTACJI

- SPRAWOZDANIE z PRZEBIEGU i WYNIKÓW KONSULTACJI
 
 

25.05.2022 r.
 
 
 
12.05.2022 r.
 

11.05.2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: "Rozbudowa stacji paliw lotniczych MPS oraz Budowę stacji CNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Sp. z o. o.", dla Portu Lotniczego "Rzeszów - Jasionka" Sp. z o. o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka.
 

 
17.02.2022

OGŁOSZENIE
o naborze partnerów społeczno - gospodarczych
na potrzeby opracowania
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030

 
Szanowni Państwo,

w województwie podkarpackim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przystępuje do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny to porozumienie samorządów:
 
1) Gmina Miasto Rzeszów
2) Gmina Błażowa
3) Gmina Boguchwała
4) Gmina Chmielnik
5) Gmina Czarna
6) Gmina Czudec
7) Gmina Głogów Małopolski
8) Gmina Hyżne
9) Gmina Krasne
10) Gmina Lubenia
11) Gmina Miasto Łańcut
12) Gmina Łańcut
13) Gmina Świlcza
14) Gmina Trzebownisko
15) Gmina Tyczyn

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027w Polsce, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, w tym Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.

Podstawowym dokumentem realizacji działań w formule ZIT jest Strategia ZIT, która pełni rolę strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego, zawierająca w szczególności:
 • obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia;
 • analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych;
 • opis zintegrowanego podejścia służącego zaspokojeniu zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych i wykorzystaniu potencjału danego obszaru;
 • opis udziału partnerów zgodnie z art. 8 w przygotowaniu strategii i jej realizacji;
 
Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, powinna zawierać:
 • syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych;
 • cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu, powiązania z właściwym programem;
 • listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wyboru oraz powiązania z innymi projektami;
 • źródła finansowania;
 • warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT;
 • opis procesu zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT oraz sprawozdanie z jego konsultacji społecznych.
 
Zachęcamy organizacje działające na terenie ROF oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Partnerami mogą być podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzący działalność na terenie ROF w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT. Partnerzy powinni spełniać kryteria zawarte w Art. 34. 14. 6) Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzn. być podmiotem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, podmiotem działającym na rzecz ochrony środowiska lub podmiotem odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji).

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności ROF, który zamieszkiwany jest przez blisko 400 tysięcy mieszkańców.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 14 marca 2022 r. Formularza zgłoszeniowego dla partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 poprzez interaktywny dostęp znajdujący się pod linkiem:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_rof_organizacje

Ogłoszenie o naborze partnerów
 

 

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej
 
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).
Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Harmonogram konsultacji:
 • Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
 • Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
 • Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
 • Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
 • Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.
Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
 
 
Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej


 

Moja sytuacja w czasie koronawirusa IV etap

Szanowni Państwo!

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w kolejnym etapie badań i podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.
Chcemy dowiedzieć się co zmieniło się w tym niezwykle trudnym czasie.

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badania nie przekracza 4-6 minut.

Raport podsumowujący dotychczasowe badania (prowadzone w 2020 roku w kwietniu, czerwcu i wrześniu), jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN:
http://admin2.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/IRWiR_PAN/Raport_Koncowy_IRWiR.pdf

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do poświęcenia czasu.
 
dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor IRWiR PAN
dr hab. Aleksandra Łuczak, profesor UPP

LINK DO ANKIETY 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

  

OBWIESZCZENIE SKO
 

  W sprawie scalania i wymiany gruntów w miejscowości Łukawiec gmina Trzebownisko oraz części gruntów w Palikówce gmina Krasne.

Plik pdf do pobrania: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 

OGŁOSZENIE
 
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz przesyłania uwag i propozycji zmian zapisów w dokumencie.


Do pobrania:
- Pismo ROF konsultacje społeczne 08.08.2018
- Formularz konsultacji ROF
- Strategia ZIT ROF 08.08.2018
 
 

OBWIESZCZENIE
 
o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019
z perspektywą do 2023 roku
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Trzebownisko
 
informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku. Sporządzony dokument należy traktować jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje Wójta Gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska, uwzględniając w nim cele zawarte w odpowiednich strategiach, programach i dokumentach programowych.
Stan docelowy w tym zakresie nakreśla „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”. Ponadto, kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostaną przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego” oraz „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Rzeszowskiego”.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią ww. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku w siedzibie tut. Urzędu.  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko  w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
Uwagi i wnioski do „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata
2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku” można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni,
tj. od dnia 03.10.2016 r. do dnia 24.10.2016 r.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta@trzebownisko.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku”
 • ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu,
 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976
 
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko
 
Wójt Gminy Trzebownisko


Do pobrania:


OGŁOSZENIE
 
W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i wysłanie go na adres poczty elektronicznej:
konsultacje.rof@deltapartner.org.pl
w dniach 26 września 2016 r. do 17 października 2016 r.
 
Tekst projektu Strategii ZIT ROF, Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.
 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
„Strategii rozwoju Gminy Trzebownisko"

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu w dniu 18 sierpnia 2016 roku konsultacji społecznych projektu
„STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022"
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022".

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 18 sierpnia 2016 roku do 08 września 2016 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko  w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976), w Referacie ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, poniedziałki (od 8.30 do 16.30), a od wtorku do piątku  (od 7.30 do 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
 
Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022 - POBIERZ PLIK
 


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko
na lata 2016 – 2019 z perspektywą
do 2023”
 
Na podstawie art. 8 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2003 r., poz. 1235) Gmina Trzebownisko zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016- 2019 z perspektywą do 2023.

Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia co 4 lata celów i niezbędnych działań określonych w Programie do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla „Polityk a ekologiczna Państwa w latach 2009- 2012 z perspektywą do roku 2016”. Ponadto, kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostaną przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego” oraz „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Rzeszowskiego”.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Trzebownisko przystępując do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016- 2019 z perspektywą do 2023” wystąpił do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie o ustalenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i w razie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny, uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów.
 
Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminach od 29 czerwca 2016 roku do 20 lipca 2016 roku. Uwagi lub wnioski po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976, pokój nr 12) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
 
 Program Ochrony Środowiska dla GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. -  POBIERZ PLIK
 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
„Strategii rozwoju Gminy Trzebownisko"

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu w dniu 10 czerwca 2016 roku konsultacji społecznych projektu
„STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022"
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022".

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 10 czerwca 2016 roku do 01 lipca 2016 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko  w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976), w Referacie ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
 
Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022 - POBIERZ PLIK

GALERIA

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP Jasionka
Dodane: 2023-01-03
110-lecie OSP Jasionka
Dodane: 2022-10-27
Jubileusz „Złotych Godów” - 10.2022 r.
Dodane: 2022-10-12
Gminny Dzień Seniora - Łąka 2022
Dodane: 2022-09-27
110-lecie OSP Stobierna
Dodane: 2022-07-05
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.