Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju Gminy Trzebownisko"
OBWIESZCZENIE SKO
 

  Wsprawie scalania i wymiany gruntów w miejscowości Łukawiec gmina Trzebownisko oraz części gruntów w Palikówce gmina Krasne.

Plik pdf do pobrania: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 

OGŁOSZENIE
 
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz przesyłania uwag i propozycji zmian zapisów w dokumencie.


Do pobrania:
- Pismo ROF konsultacje społeczne 08.08.2018
- Formularz konsultacji ROF
- Strategia ZIT ROF 08.08.2018
 
 

OBWIESZCZENIE
 
o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019
z perspektywą do 2023 roku
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Trzebownisko
 
informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku. Sporządzony dokument należy traktować jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje Wójta Gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska, uwzględniając w nim cele zawarte w odpowiednich strategiach, programach i dokumentach programowych.
Stan docelowy w tym zakresie nakreśla „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”. Ponadto, kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostaną przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego” oraz „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Rzeszowskiego”.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią ww. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku w siedzibie tut. Urzędu.  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko  w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
Uwagi i wnioski do „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata
2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku” można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni,
tj. od dnia 03.10.2016 r. do dnia 24.10.2016 r.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta@trzebownisko.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku”
  • ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu,
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976
 
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko
 
Wójt Gminy Trzebownisko


Do pobrania:


OGŁOSZENIE
 
W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i wysłanie go na adres poczty elektronicznej:
konsultacje.rof@deltapartner.org.pl
w dniach 26 września 2016 r. do 17 października 2016 r.
 
Tekst projektu Strategii ZIT ROF, Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.
 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
„Strategii rozwoju Gminy Trzebownisko"

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu w dniu 18 sierpnia 2016 roku konsultacji społecznych projektu
„STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022"
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022".

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 18 sierpnia 2016 roku do 08 września 2016 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko  w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976), w Referacie ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, poniedziałki (od 8.30 do 16.30), a od wtorku do piątku  (od 7.30 do 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
 
Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022 - POBIERZ PLIK
 


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko
na lata 2016 – 2019 z perspektywą
do 2023”
 
Na podstawie art. 8 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2003 r., poz. 1235) Gmina Trzebownisko zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016- 2019 z perspektywą do 2023.

Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia co 4 lata celów i niezbędnych działań określonych w Programie do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla „Polityk a ekologiczna Państwa w latach 2009- 2012 z perspektywą do roku 2016”. Ponadto, kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostaną przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego” oraz „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Rzeszowskiego”.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Trzebownisko przystępując do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016- 2019 z perspektywą do 2023” wystąpił do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie o ustalenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i w razie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny, uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów.
 
Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminach od 29 czerwca 2016 roku do 20 lipca 2016 roku. Uwagi lub wnioski po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976, pokój nr 12) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
 
 Program Ochrony Środowiska dla GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. -  POBIERZ PLIK
 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
„Strategii rozwoju Gminy Trzebownisko"

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu w dniu 10 czerwca 2016 roku konsultacji społecznych projektu
„STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022"
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022".

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 10 czerwca 2016 roku do 01 lipca 2016 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebownisko
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko  w Trzebownisku (Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976), w Referacie ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Gminy Trzebownisko (www.trzebownisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.trzebownisko.pl.).
 
Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2016-2022 - POBIERZ PLIK

GALERIA

Koncert "Polsce śpiewam" w Wólce...
Dodane: 2019-11-13
Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych 2019
Dodane: 2019-09-27
Otwarcie mostu Wólka Podleśna - Łukawiec
Dodane: 2019-08-07
Dzień Kobiet w Zaczerniu 2019
Dodane: 2019-03-14
Kolędowanie 2018
Dodane: 2018-12-20
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.