Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

Dodatkowe informacje

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami
Informacja o odpadach za 2019 rok

Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko:

Konsorcjum Firm:

LIDER:                                                                                                                                        
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Rzeszów, Sp. z o.o., 35-304 Rzeszów, al. Gen. Wł. Sikorskiego 428
Partner: Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Partner: Euro-Eko Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
Partner: Gminny Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. 39-103 Ostrów 225
 
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów
 • Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120,
  35-078 Rzeszów
 • FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Odległa 8
  adres prowadzenia działalności 35-322 Rzeszów ul. Ciepłownicza 5
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 • Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk Wierzawice 874
 • F.H.U. Maxlift Bożena Korziewicz, ul. Beskidzka 18, 35-083 Rzeszów
 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski, Glinik Harzewski 117
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk,
   ul. Żwirki i Wigury 3
 • Green Office Ecologic Sp. z o.o. 21-532 Łomazy, ul. Spółdzielcza 6C
 • P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B
 • REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
 • Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7
 • USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE Stanisław Groszek Kąkolówka 349, 36-030 Błażowa
 • ŚLUSARSTWO Produkcja- Handel- Usługi Władysław Radzik 39-218 Staszęcin 9A

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:

zmieszanych odpadów komunalnych:
 • Spalarnia odpadów komunalnych- Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii, Rzeszów ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
odpadów zielonych:
 • Kompostowania odpadów zielonych, ul. Ciepłownicza 11, 35-959 Rzeszów
 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 • Sortownia P.H.P.U Zagroda Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38 B

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
 
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Poziom Recyklingu za 2019 rok.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150), zgodnie z którą roczne sprawozdanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 9 q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) Wójt przekazuje w terminie do dnia 30 października 2020 roku. Gmina nie jest w stanie na dzień dzisiejszy wykazać osiągniętego wymaganego poziomu recyklingu za 2019 rok. Poziomy te zostaną uzupełnione w terminie do 30 października 2020 roku.

Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Trzebownisko:
 
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk,
   ul. Żwirki i Wigury 3
 • Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2
 

Informacja o osiągniętych w 2018 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów

Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko:
Konsorcjum Firm:
LIDER:                                                                                                                                        
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Rzeszów, Sp. z o.o., 35-304 Rzeszów, al. Gen. Wł. Sikorskiego 428
Partner: Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Partner: Euro-Eko Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
Partner: Gminny Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. 39-103 Ostrów 225
 
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów
 • Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120,
  35-078 Rzeszów
 • FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Odległa 8
  adres prowadzenia działalności 35-322 Rzeszów ul. Ciepłownicza 5
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 • Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk Wierzawice 874
 • F.H.U. Maxlift Bożena Korziewicz, ul. Beskidzka 18, 35-083 Rzeszów
 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski, Glinik Harzewski 117
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk,
   ul. Żwirki i Wigury 3
 • METKOM Sp. z o.o. 39-200 Dębica, Pustynia 31A
 • Green Office Ecologic Sp. z o.o. 21-532 Łomazy, ul. Spółdzielcza 6C
 • P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B
 • REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
 • Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7
 
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
zmieszanych odpadów komunalnych:
 • Spalarnia odpadów komunalnych- Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii, Rzeszów ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy
 
odpadów zielonych:
 • Kompostowania odpadów zielonych, ul. Ciepłownicza 11, 35-959 Rzeszów

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 • Sortownia P.H.P.U Zagroda Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38 B

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Poziom Recyklingu za 2018 rok.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 24%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 69%
 
Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk,
   ul. Żwirki i Wigury 3
 • Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2
 
 

Informacja o osiągniętych w 2017 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów

Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko:
Konsorcjum Firm:
LIDER:                                                                                                                                        
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Rzeszów, Sp. z o.o., 35-304 Rzeszów, al. Gen. Wł. Sikorskiego 428
Partner: Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Partner: Euro-Eko Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
Partner: Gminny Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. 39-103 Ostrów 225
 
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
 • Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
 • FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Odległa 8 adres prowadzenia działalności 35-322 Rzeszów ul. Ciepłownicza 5
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 • Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk Wierzawice 874
 • F.H.U. Maxlift Bożena Korziewicz, ul. Beskidzka 18, 35-083 Rzeszów
 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski, Glinik Harzewski 117
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3
 • METKOM Sp. z o.o. 39-200 Dębica, Pustynia 31A
 • Green Office Ecologic Sp. z o.o. 21-532 Łomazy, ul. Spółdzielcza 6C
 • P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B
 • REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
 • Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7
 • GOKOM EKO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała
 
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
zmieszanych odpadów komunalnych:
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy
odpadów zielonych:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 • Sortownia P.H.P.U Zagroda Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38 B

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów

Poziom Recyklingu za 2017 rok
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 71.6%
Po wyjaśnieniach Ministra Środowiska dotyczących obliczeń poziomów składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, otrzymanych w dniu 25.04.2018 r., dokonano ponownego obliczenia osiągniętego poziomu, wynosi on - 52 %.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 66%
 
Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3
 • Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
 • GOKOM EKO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2
 

Informacja o osiągniętych w 2016 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów

Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko:
Konsorcjum Firm:
LIDER:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Rzeszów, Sp. z o.o., 35-304 Rzeszów, al. Gen. Wł. Sikorskiego 482
Partner: Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Partner: Eko Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
 
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
 • Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
 • Trans-Formers Karpatia, ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 • GOKOM EKO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała
 • F.H.U. Maxlift Bożena Korziewicz, ul. Beskidzka 18, 35-083 Rzeszów
 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski, Glinik Harzewski 117
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3
 • Stare Miasto Park Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
 • METKOM Sp. z o.o. 39-200 Dębica, Pustynia 31A
 • Green Office Ecologic Sp. z o.o. 21-532 Łomazy, ul. Spółdzielcza 6C
 • P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B
 • REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
 • Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
zmieszanych odpadów komunalnych:
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy
odpadów zielonych:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 • Sortownia P.H.P.U Zagroda Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38 B

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Poziom Recyklingu za 2016 rok
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 45%
 
Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki
  i Wigury 3
 • Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
 

Informacja nt.: osiągniętych w 2015 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów

Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko:
Konsorcjum Firm:
LIDER:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Rzeszów, Sp. z o.o., 35-304 Rzeszów, al. Gen. Wł. Sikorskiego 482
Partner: Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Partner: Eko Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
 
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
 • Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
 • Trans-Formers Karpatia, ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 • GOKOM EKO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała
 • F.H.U. Maxlift Bożena Korziewicz, ul. Beskidzka 18, 35-083 Rzeszów
 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski, Glinik Harzewski 117
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3
 • Stare Miasto Park Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
zmieszanych odpadów komunalnych:
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy
odpadów zielonych:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 • Sortownia P.H.P.U Zagroda Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38 B

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Poziom Recyklingu za 2015 rok
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 35,8%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%
 
Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Trzebownisko:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów ul. Sikorskiego 428,
  35-304 Rzeszów
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki
  i Wigury 3
 • Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
 


Informacja nt.: osiągniętych w 2014 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów

Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko:

Konsorcjum Firm:
LIDER:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Rzeszów, Sp. z o.o., 35-304 Rzeszów, al. Gen. Wł. Sikorskiego 482
Partner: Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Partner: Eko Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
 
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
- Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
- Trans-Formers Karpatia, ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów
- Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
- GOKOM EKO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała
- F.H.U. Maxlift Bożena Korziewicz, ul. Beskidzka 18, 35-083 Rzeszów
- Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski, Glinik Harzewski 117
- Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3
- Stare Miasto Park Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebownisko:

zmieszanych odpadów komunalnych:
- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy

odpadów zielonych:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- Sortownia P.H.P.U Zagroda Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38 B

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów, ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Poziom Recyklingu za 2014 rok
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 44,09%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,54%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Trzebownisko:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
- Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3
- Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912
- TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
 Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami
WAŻNA  INFORMACJA
DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY !!!

 
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STAWEK OPŁAT ZA GOSPOAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PROSZĘ O PONOWNE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W URZĘDZIE GMINY W TRZEBOWNISKU DO DNIA 30.06.2014 r. DEKLARACJE SĄ DOSTĘPNE U SOŁTYSÓW, W SKLEPACH NA TERENIE GMINY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ.

WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO
 


ZMIANA STAWEK OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!!!
   
    Informujemy, że z dniem 1 lipca zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
 •     Stawka za odpady  zbierane selektywnie 8 zł miesięcznie od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców.
 •     Stawka za odpady  zbierane selektywnie 7 zł miesięcznie od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje powyżej 4 mieszkańców.
 •     Stawka za odpady zbierane nieselektywnie 16 zł miesięcznie od osoby.

GALERIA

"Święto drzewa" w gminie Trzebownisko
Dodane: 2019-12-03
100 drzew na 100 lecie
Dodane: 2018-11-16
Światowy Dzień Ziemi 2018
Dodane: 2018-04-26
Sprzątanie lasu w Tajęcinie
Dodane: 2016-05-09
Sadzimy nowe przydrożne drzewa
Dodane: 2016-05-09
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.