Przejdź do treści
homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+ 
 

 
 
 


Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania gminnego
 
Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 w km 0+003,00 – km 0+550,92 km  wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzebownisko”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 4 346 581,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 244 302,65 zł
Termin realizacji zadania: 2024-2025
 
Opis zadania:
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna (Mrowla) w ciągu drogi gminnej 108827 w km 0+237,21 (środek mostu), 
- rozbudowa drogi gminnej 108827 -  klasa D,
- budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m oraz fragmentaryczne odcinki chodnika po stronie drugiej,
- wymiana nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania rozbudowywanej drogi gminnej 108827 z drogą gminną 108829,
- budowa kanalizacji deszczowej w celu wykonania odwodnienia pasa drogi i ciągu pieszego,
- przebudowa zjazdów indywidulanych i publicznych,
- likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanału technologicznego,
 - budowa oświetlenia drogowego.
 
Zadanie w trakcie realizacji.
 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

 
Nazwa zadania: „Budowa drogi dla pieszych  w miejscowości Terliczka przy drodze gminnej nr 108834”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 2 459 906,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 185 733,00 zł
Termin realizacji zadania: 172 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (Umowa z dnia 10.11.2023 r.)
 
Opis zadania:
- budowa chodnika  o szer. 2,0 m przy krawędzi jezdni: po lewej stronie drogi w km 0+003 - km 0+542, po prawej stronie drogi w km 0+013 - km 0+02,05 i w km 0+529,5 - km 0+561,0,
- wykonanienowej nawierzchni na drodze wzdłuż budowanego chodnika,
- przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1382R na dz. nr 92,
- przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych na drogi boczne,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
- budowa kanału technologicznego wzdłuż chodnika.

Zadanie w trakcie realizacji.
 


 
 
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 108805  na odcinku o długości 514 m.b. w km 2+716 ÷ 3+230; na odcinku o długości 749 m.b. w km 3+244 ÷ 3+993 oraz na odcinku o długości 723 m.b. w km 5+317 ÷ 6+040 w miejscowości Stobierna”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 852 036,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 814 219,73 zł
Termin realizacji zadania: 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (Umowa z dnia 13.09.2023 r.)
 
Opis zadania:
 - remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 108805 położonej w Gminie Trzebownisko, w miejscowości Stobierna, w istniejącym pasie drogowym, na trzech odcinkach:
I odcinek - 514 m.b. w km 2+716 ÷ 3+230,
II odcinek - 749 m.b. w km 3+244 ÷ 3+993,
III odcinek - 723 m.b. w km 5+317 ÷ 6+040
- remont przepustów
- roboty wykończeniowe w zakresie urządzeń zabezpieczających
- wykonania oznakowania
 
Zadanie zakończone
 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna, gmina Trzebownisko”.

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 1 960 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 394 422,79 zł
Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 05.05.2023 r.)

 
Opis zadania:
poszerzenie jezdni i wykonanie nowej warstwy nawierzchni na następujących odcinkach dróg:
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011- km 0+243 (ok 232 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 na odcinku długości (ok 400 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+230 - km 2+165  (ok 950 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+058- km 1+237 (ok 180mb);
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wzmocnienie poboczy kruszywem;
- budowa jednostronnego chodnika dla pieszych.

Zadanie w trakcie realizacji
 
 

 


Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W STOBIERNEJ

Nazwa programu: "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania: 3 037 114,39 PLN
Termin realizacji zadania: 2022 r.
 

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Stobierna. Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).

 
 
 
 

 
 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
 
Nazwa zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty.”

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 4.477.321,91 zł
Całkowita wartość projektu: 4 974 802,12 zł
Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 09.09.2022 r.)

Opis zadania:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce na dz. nr ewid. 1251/16 w gminie Trzebownisko wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej i hydrantem zewnętrznym. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu oraz budowę wiaty plenerowej. Zakres prac w ramach zamówienia będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanie ścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe. W celu poprawy warunków użytkowych i poprawy funkcjonalności obiektu w budynku zostanie przebudowane zaplecze higieniczno-sanitarne dla drużyn piłkarskich, sędziów i gości – kibiców. Część dobudowana przeznaczona zostanie na salę ćwiczeń i salę fitness. Budynek ma być wyposażony.

Zakres robót:
a. Przebudowa istniejącej części budynku
b. Budowa nowej części budynku
c. Roboty wykończeniowe nowej i istniejącej części
d. Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej 10kW
e. Wykonanie monitoringu zewnętrz i na zewnętrz
f. Wykonanie nawierzchni utwardzonych- asfalt, kostka brukowa
g. Wykonanie ogrodzenia
h. Budowa wiaty plenerowej przy budynku
i. Dostawa i montaż wyposażenia budynku- zgodnie z załączonym wykazem wyposażenia

Zadanie zakończone
  


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 50% kosztów kwalifikowanych
Całkowita wartość projektu:  8 663 206,77 zł
Dofinansowanie: 4 250 000,00 zł
Wkład własny: 4 413 206,77 zł
Termin realizacji zadania: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 07.06.2022 r.)

Zakres zadania obejmuje między innymi:
 • rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi,
 • poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągową
  i kanalizacją sanitarną,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlania drogowego.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych


Nazwa zadania: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.”

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 9 785 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 14 797 245,91 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 7 października 2023 r.

Zakres zadania:
Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łące pod kątem zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, polegającej na budowie: budynków technologicznych oraz magazynu granulatu, silosu na wapno, komór rozdziału osadu, komór przepływomierzy, pompowni wody nadosadowej oraz wody technologicznej, komory podczyszczania wód opadowych wraz z odnośną pompownią, nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, place, chodniki), instalacji osadu nadmiernego, wody technologicznej, sprężonego powietrza, wodociągowej (wody do picia oraz wody technologicznej) oraz elektrycznej, wewnętrznych grawitacyjnych kanalizacji deszczowej i wód osadowych, kanalizacji tłocznej do przesyłu ścieków sanitarnych, osadów ściekowych oraz wód osadowych.

Zadanie zakończone
 


 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 50% kosztów kwalifikowanych
Całkowita wartość projektu: 6 568 819,74 zł
Termin realizacji zadania: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 30.03.2022 r.)
 
Zakres zadania obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Szuwarka
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi
- poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę przepustów pod koroną drogi
- likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci gazociągowej i wodociągowej
- przebudowę oświetlania drogowego.

W ramach zadania wykonane zostaną również miejsca postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wybudowane zostaną:
- wyniesione przejście dla pieszych
- progi zwalniające
- poprzez oznakowanie poziome wyznaczone zostaną przystanki autobusowe – a także przejścia dla pieszych w poziomie jezdni.

 

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Terliczka, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732 B

Nazwa programu: Zadanie z zakresu administaracji rządowej realizowane przez gminę obejmujące prowadzenie i rozwój infrastruktury środkowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1.775.724,00 PLN
Termin realizacji zadania: 2.08.2021-31.12.2021 zgodnie z Porozumieniem ŚDS/2/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Terliczka, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732 B, dla 30 osób.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 54 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021 zgodnie z Umową dotacji z dnia 17 listopada 2021 r.

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych z Programu „Maluch+” 2021.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 48 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021 zgodnie z Umową dotacji z dnia 30 czerwca 2021 r.
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych z Programu „Maluch+” 2021.
 
 Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa zadania: Budowa  drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13 ,  stanowiącej II etap  uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina"
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 826.786,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.653.573,05 zł
Termin realizacji zadania: 150 dni od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 14.06.2021 r.)
 
Opis:
Przedmiotem zadania jest w szczególności:
- Droga wewnętrzna KDL odcinek W6-W13 o długości 731 mb
- Chodnik o łącznej długości 338 mb.
- Most - Przy przejściu drogi nad potokiem Szuwarka w km 0+329 zaprojektowano most o nośności 50 t.
- Skrzyżowania – 2 szt.
 • Skrzyżowanie w km 0+336 z drogą wewnętrzną 1KDW odcinek W8-W9
 • Skrzyżowanie w km 0+000 z drogą powiatową Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska - Jasionka i drogą powiatową 1374R relacji Tajęcina – droga przez wieś
- Odwodnienie drogi
- Zatoka autobusowa
- Oznakowanie - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
 Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 642.787,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.773.104,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.2020 r. – 07.2020 r.


Opis:
Przebudowa drogi gminnej nr 108836 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108836  dł 610 mb
- przebudowa drogi 108836 – nawierzchnia asfaltowa na dł 610,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300mm, wzdłuż drogi 108836 -   długość 610 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb      

Przebudowa drogi gminnej nr 108835 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108835  dł 370 mb
- przebudowa drogi 108835 – nawierzchnia asfaltowa na dł 370,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300 mm wzdłuż drogi 108835 - 370 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2020

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 81 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2020-31.12.2020 zgodnie z Umową dotacji z dnia 28 lipca 2020
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych do dnia 31 stycznia 2020 z Programu „Maluch+” 2020.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2019

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 20 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.09.2019-31.12.2019 zgodnie z Umową dotacji z dnia 16 lipca 2019
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych do dnia  30.08.2019 z Programu „Maluch+” 2019.
 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2019

Nazwa zadania: Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Wartość całkowita zadania: 2 506 602,05 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 500 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2019-31.12.2019 zgodnie z Umową dotacji z dnia 16 lipca 2019 r.
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce  zapewniającego 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930 
​​Przetargi
Baner
Trzebownisko w obiektywie
0fed8a8d8c3e0218e727b6b14938ab8d
2ebca0012db19c096d14aea883523c67
086aa3c7cf6bee652e8445cb106000a2
41efa1991c6c4ab38eb00bed8e28f2d2
34f7862bd0707b1648096db3dfad4ead
602714d1eeb72fd17b3a898f3bfc19bc
fc548e9f050870e9c1e9b664c8b6860b.jpg
e162fcd29b7db0e138fbc2da3a0e8dd1
6d994d57658763189dcfa5465bbfeb48
af69042af9e76999409453e7e3229b80
9f58ac670f52395b7439d0907960b1ad.JPG
b4729ff279e521c0772e6ab6da42021a
aa1cc4222867a8d0fbd09a4df545c4f0
58aa1c686a9cc2b2bc1532acbce6742b
a79598254c488247c80bffbf4b1cfef6
ad0e8fc95574f6891e785d311e5e9f0b
5cf34bad155a0fcb5406b367c8746812
3fbffa08a5fb3261a338fda2b286bd27
e037f99944034fe7251a8e5e2fb5b827
b3cbd6afa1bcd7f216e839a82b0a6c26
0c7fba3cc78c0d24edb51f22bec204c4
b84695f93b567266c41ae3202892bc7d.jpg
1e083de8da782b0437adb084acbca7a6
85b695f8e418af7e9746b2636b997f49
56884fb5f43cdd5df2a1f5afa581ba16
eb2a3ba15180d300ede1eec63368d7a5
ef246fe6bc792a60eadac02b29bb19ca
13bafcdd7d95cf4d9d29fd07715db596
c75b3e626b265dc938c53bda2df210b0
1965a9ee4793c1b4feb9fab14334fcb1.jpg
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.