Przejdź do treści
homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna, gmina Trzebownisko”.

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 1 960 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 394 422,79 zł
Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 05.05.2023 r.)

 
Opis zadania:
poszerzenie jezdni i wykonanie nowej warstwy nawierzchni na następujących odcinkach dróg:
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011- km 0+243 (ok 232 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 na odcinku długości (ok 400 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+230 - km 2+165  (ok 950 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+058- km 1+237 (ok 180mb);
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wzmocnienie poboczy kruszywem;
- budowa jednostronnego chodnika dla pieszych.

Zadanie w trakcie realizacji
 
 

 


Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W STOBIERNEJ

Nazwa programu: "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania: 3 037 114,39 PLN
Termin realizacji zadania: 2022 r.
 

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Stobierna. Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).

 
 
 
 

 
 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
 
Nazwa zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty.”

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 4.477.321,91 zł
Całkowita wartość projektu: 4 974 802,12 zł
Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 09.09.2022 r.)

Opis zadania:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce na dz. nr ewid. 1251/16 w gminie Trzebownisko wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej i hydrantem zewnętrznym. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu oraz budowę wiaty plenerowej. Zakres prac w ramach zamówienia będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanie ścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe. W celu poprawy warunków użytkowych i poprawy funkcjonalności obiektu w budynku zostanie przebudowane zaplecze higieniczno-sanitarne dla drużyn piłkarskich, sędziów i gości – kibiców. Część dobudowana przeznaczona zostanie na salę ćwiczeń i salę fitness. Budynek ma być wyposażony.

Zakres robót:
a. Przebudowa istniejącej części budynku
b. Budowa nowej części budynku
c. Roboty wykończeniowe nowej i istniejącej części
d. Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej 10kW
e. Wykonanie monitoringu zewnętrz i na zewnętrz
f. Wykonanie nawierzchni utwardzonych- asfalt, kostka brukowa
g. Wykonanie ogrodzenia
h. Budowa wiaty plenerowej przy budynku
i. Dostawa i montaż wyposażenia budynku- zgodnie z załączonym wykazem wyposażenia

Zadanie w trakcie realizacji
  


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 50% kosztów kwalifikowanych
Całkowita wartość projektu:  8 663 206,77 zł
Dofinansowanie: 4 250 000,00 zł
Wkład własny: 4 413 206,77 zł
Termin realizacji zadania: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 07.06.2022 r.)

Zakres zadania obejmuje między innymi:
 • rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi,
 • poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągową
  i kanalizacją sanitarną,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlania drogowego.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych


Nazwa zadania: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.”

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 9 785 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 14 797 245,91 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 7 października 2023 r.

Zakres zadania:
Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łące pod kątem zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, polegającej na budowie: budynków technologicznych oraz magazynu granulatu, silosu na wapno, komór rozdziału osadu, komór przepływomierzy, pompowni wody nadosadowej oraz wody technologicznej, komory podczyszczania wód opadowych wraz z odnośną pompownią, nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, place, chodniki), instalacji osadu nadmiernego, wody technologicznej, sprężonego powietrza, wodociągowej (wody do picia oraz wody technologicznej) oraz elektrycznej, wewnętrznych grawitacyjnych kanalizacji deszczowej i wód osadowych, kanalizacji tłocznej do przesyłu ścieków sanitarnych, osadów ściekowych oraz wód osadowych.

Zadanie w trakcie realizacji
 


 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 50% kosztów kwalifikowanych
Całkowita wartość projektu: 6 568 819,74 zł
Termin realizacji zadania: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 30.03.2022 r.)
 
Zakres zadania obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Szuwarka
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi
- poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę przepustów pod koroną drogi
- likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci gazociągowej i wodociągowej
- przebudowę oświetlania drogowego.

W ramach zadania wykonane zostaną również miejsca postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wybudowane zostaną:
- wyniesione przejście dla pieszych
- progi zwalniające
- poprzez oznakowanie poziome wyznaczone zostaną przystanki autobusowe – a także przejścia dla pieszych w poziomie jezdni.

 

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Terliczka, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732 B

Nazwa programu: Zadanie z zakresu administaracji rządowej realizowane przez gminę obejmujące prowadzenie i rozwój infrastruktury środkowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1.775.724,00 PLN
Termin realizacji zadania: 2.08.2021-31.12.2021 zgodnie z Porozumieniem ŚDS/2/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Terliczka, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732 B, dla 30 osób.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 54 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021 zgodnie z Umową dotacji z dnia 17 listopada 2021 r.

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych z Programu „Maluch+” 2021.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 48 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021 zgodnie z Umową dotacji z dnia 30 czerwca 2021 r.
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych z Programu „Maluch+” 2021.
 
 Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa zadania: Budowa  drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13 ,  stanowiącej II etap  uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina"
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 826.786,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.653.573,05 zł
Termin realizacji zadania: 150 dni od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 14.06.2021 r.)
 
Opis:
Przedmiotem zadania jest w szczególności:
- Droga wewnętrzna KDL odcinek W6-W13 o długości 731 mb
- Chodnik o łącznej długości 338 mb.
- Most - Przy przejściu drogi nad potokiem Szuwarka w km 0+329 zaprojektowano most o nośności 50 t.
- Skrzyżowania – 2 szt.
 • Skrzyżowanie w km 0+336 z drogą wewnętrzną 1KDW odcinek W8-W9
 • Skrzyżowanie w km 0+000 z drogą powiatową Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska - Jasionka i drogą powiatową 1374R relacji Tajęcina – droga przez wieś
- Odwodnienie drogi
- Zatoka autobusowa
- Oznakowanie - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
 Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 642.787,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.773.104,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.2020 r. – 07.2020 r.


Opis:
Przebudowa drogi gminnej nr 108836 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108836  dł 610 mb
- przebudowa drogi 108836 – nawierzchnia asfaltowa na dł 610,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300mm, wzdłuż drogi 108836 -   długość 610 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb      

Przebudowa drogi gminnej nr 108835 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108835  dł 370 mb
- przebudowa drogi 108835 – nawierzchnia asfaltowa na dł 370,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300 mm wzdłuż drogi 108835 - 370 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2020

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 81 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2020-31.12.2020 zgodnie z Umową dotacji z dnia 28 lipca 2020
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych do dnia 31 stycznia 2020 z Programu „Maluch+” 2020.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2019

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 20 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.09.2019-31.12.2019 zgodnie z Umową dotacji z dnia 16 lipca 2019
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych do dnia  30.08.2019 z Programu „Maluch+” 2019.
 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2019

Nazwa zadania: Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Wartość całkowita zadania: 2 506 602,05 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 500 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2019-31.12.2019 zgodnie z Umową dotacji z dnia 16 lipca 2019 r.
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce  zapewniającego 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc październik 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
​​Przetargi
Baner
Trzebownisko w obiektywie
f6a0a7e2bdef267b089c2bef5a81e732
86dec3116acc9d8dee46b8d971e3e57d
b59a996083ef8e3cc3f9c02c2a61c0a6
f388a891ffbeecc80d827b059f2af20e
15978814da2a6f1b4345e89ac36e6b23
fddba0f3f7d32bf5d8b7eb8860d6295c
f6ede7241412ab93dcb1d7dcbbcede0a
b30a7377617083e41e8a62f732253eab
efe9a0c1b44eb59dd2773af4fac2c40d
dbcf1b2106683de89ad0818f47571890
ebd1515b95db5bb2a07a480ae235df95
74dacdd17d3953e5247412f805594e13
f0606bb99ff0b7fb480274c9194a700b
b37660ff8c68e40bd4de3dec40e57629
856bd890a53097528ef4f2990794d515
c00b73de746944edc8903f2322105505
7d34ac78d0499c3fa709c2acbc1ecd23
24a6920c3f2b979995b5bad7d64a20d3
ad0e8fc95574f6891e785d311e5e9f0b
e0c2ee2b150b0ab84327f6ac3e43a9d9
ce7d3c07ce2a1f6874d32283a6f1c258
22042d08154321a064a217b0e7c550d6
f58b22db1d00dfb23673a238675c372e
47068358ba34cd1bbc3e2701b60fa063
f7bb4482f113013a3178fa9f7094865c
21fdd498276f0913ea56a4ab1232b82e
83fc2280b439cc6091b2ef745b1fd987
2fb315c2583f60599e5e4741295d0525
b0df4b6026435aabfab3772dd83bae20
829d0f436aa60de0a57ebeea0bde3d37
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.