Przejdź do treści
homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+
 


Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania gminnego
 
Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 w km 0+003,00 – km 0+550,92 km  wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzebownisko”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 4 346 581,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 244 302,65 zł
Termin realizacji zadania: 2024-2025
 
Opis zadania:
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna (Mrowla) w ciągu drogi gminnej 108827 w km 0+237,21 (środek mostu), 
- rozbudowa drogi gminnej 108827 -  klasa D,
- budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m oraz fragmentaryczne odcinki chodnika po stronie drugiej,
- wymiana nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania rozbudowywanej drogi gminnej 108827 z drogą gminną 108829,
- budowa kanalizacji deszczowej w celu wykonania odwodnienia pasa drogi i ciągu pieszego,
- przebudowa zjazdów indywidulanych i publicznych,
- likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanału technologicznego,
 - budowa oświetlenia drogowego.
 
Zadanie w trakcie realizacji.
 Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

 
Nazwa zadania: „Budowa drogi dla pieszych  w miejscowości Terliczka przy drodze gminnej nr 108834”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 2 459 906,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 185 733,00 zł
Termin realizacji zadania: 172 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (Umowa z dnia 10.11.2023 r.)
 
Opis zadania:
- budowa chodnika  o szer. 2,0 m przy krawędzi jezdni: po lewej stronie drogi w km 0+003 - km 0+542, po prawej stronie drogi w km 0+013 - km 0+02,05 i w km 0+529,5 - km 0+561,0,
- wykonanienowej nawierzchni na drodze wzdłuż budowanego chodnika,
- przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1382R na dz. nr 92,
- przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych na drogi boczne,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
- budowa kanału technologicznego wzdłuż chodnika.

Zadanie w trakcie realizacji.
  
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 108805  na odcinku o długości 514 m.b. w km 2+716 ÷ 3+230; na odcinku o długości 749 m.b. w km 3+244 ÷ 3+993 oraz na odcinku o długości 723 m.b. w km 5+317 ÷ 6+040 w miejscowości Stobierna”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 852 036,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 814 219,73 zł
Termin realizacji zadania: 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (Umowa z dnia 13.09.2023 r.)
 
Opis zadania:
 - remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 108805 położonej w Gminie Trzebownisko, w miejscowości Stobierna, w istniejącym pasie drogowym, na trzech odcinkach:
I odcinek - 514 m.b. w km 2+716 ÷ 3+230,
II odcinek - 749 m.b. w km 3+244 ÷ 3+993,
III odcinek - 723 m.b. w km 5+317 ÷ 6+040
- remont przepustów
- roboty wykończeniowe w zakresie urządzeń zabezpieczających
- wykonania oznakowania
 
Zadanie zakończone
 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna, gmina Trzebownisko”.

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 1 960 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 394 422,79 zł
Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 05.05.2023 r.)

 
Opis zadania:
poszerzenie jezdni i wykonanie nowej warstwy nawierzchni na następujących odcinkach dróg:
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011- km 0+243 (ok 232 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 na odcinku długości (ok 400 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+230 - km 2+165  (ok 950 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+058- km 1+237 (ok 180mb);
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wzmocnienie poboczy kruszywem;
- budowa jednostronnego chodnika dla pieszych.

Zadanie w trakcie realizacji
 
 

 


Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W STOBIERNEJ

Nazwa programu: "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania: 3 037 114,39 PLN
Termin realizacji zadania: 2022 r.
 

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Stobierna. Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).

 
 
 
 

 
 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
 
Nazwa zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty.”

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 4.477.321,91 zł
Całkowita wartość projektu: 4 974 802,12 zł
Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 09.09.2022 r.)

Opis zadania:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce na dz. nr ewid. 1251/16 w gminie Trzebownisko wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej i hydrantem zewnętrznym. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu oraz budowę wiaty plenerowej. Zakres prac w ramach zamówienia będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanie ścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe. W celu poprawy warunków użytkowych i poprawy funkcjonalności obiektu w budynku zostanie przebudowane zaplecze higieniczno-sanitarne dla drużyn piłkarskich, sędziów i gości – kibiców. Część dobudowana przeznaczona zostanie na salę ćwiczeń i salę fitness. Budynek ma być wyposażony.

Zakres robót:
a. Przebudowa istniejącej części budynku
b. Budowa nowej części budynku
c. Roboty wykończeniowe nowej i istniejącej części
d. Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej 10kW
e. Wykonanie monitoringu zewnętrz i na zewnętrz
f. Wykonanie nawierzchni utwardzonych- asfalt, kostka brukowa
g. Wykonanie ogrodzenia
h. Budowa wiaty plenerowej przy budynku
i. Dostawa i montaż wyposażenia budynku- zgodnie z załączonym wykazem wyposażenia

Zadanie zakończone
  


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 50% kosztów kwalifikowanych
Całkowita wartość projektu:  8 663 206,77 zł
Dofinansowanie: 4 250 000,00 zł
Wkład własny: 4 413 206,77 zł
Termin realizacji zadania: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 07.06.2022 r.)

Zakres zadania obejmuje między innymi:
 • rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi,
 • poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągową
  i kanalizacją sanitarną,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlania drogowego.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych


Nazwa zadania: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.”

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 9 785 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 14 797 245,91 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 7 października 2023 r.

Zakres zadania:
Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łące pod kątem zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, polegającej na budowie: budynków technologicznych oraz magazynu granulatu, silosu na wapno, komór rozdziału osadu, komór przepływomierzy, pompowni wody nadosadowej oraz wody technologicznej, komory podczyszczania wód opadowych wraz z odnośną pompownią, nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, place, chodniki), instalacji osadu nadmiernego, wody technologicznej, sprężonego powietrza, wodociągowej (wody do picia oraz wody technologicznej) oraz elektrycznej, wewnętrznych grawitacyjnych kanalizacji deszczowej i wód osadowych, kanalizacji tłocznej do przesyłu ścieków sanitarnych, osadów ściekowych oraz wód osadowych.

Zadanie zakończone
 


 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 50% kosztów kwalifikowanych
Całkowita wartość projektu: 6 568 819,74 zł
Termin realizacji zadania: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 30.03.2022 r.)
 
Zakres zadania obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Szuwarka
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi
- poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę przepustów pod koroną drogi
- likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci gazociągowej i wodociągowej
- przebudowę oświetlania drogowego.

W ramach zadania wykonane zostaną również miejsca postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wybudowane zostaną:
- wyniesione przejście dla pieszych
- progi zwalniające
- poprzez oznakowanie poziome wyznaczone zostaną przystanki autobusowe – a także przejścia dla pieszych w poziomie jezdni.

 

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Terliczka, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732 B

Nazwa programu: Zadanie z zakresu administaracji rządowej realizowane przez gminę obejmujące prowadzenie i rozwój infrastruktury środkowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1.775.724,00 PLN
Termin realizacji zadania: 2.08.2021-31.12.2021 zgodnie z Porozumieniem ŚDS/2/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Terliczka, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732 B, dla 30 osób.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 54 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021 zgodnie z Umową dotacji z dnia 17 listopada 2021 r.

Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych z Programu „Maluch+” 2021.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 48 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021 zgodnie z Umową dotacji z dnia 30 czerwca 2021 r.
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych z Programu „Maluch+” 2021.
 
 Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa zadania: Budowa  drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13 ,  stanowiącej II etap  uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina"
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 826.786,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.653.573,05 zł
Termin realizacji zadania: 150 dni od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 14.06.2021 r.)
 
Opis:
Przedmiotem zadania jest w szczególności:
- Droga wewnętrzna KDL odcinek W6-W13 o długości 731 mb
- Chodnik o łącznej długości 338 mb.
- Most - Przy przejściu drogi nad potokiem Szuwarka w km 0+329 zaprojektowano most o nośności 50 t.
- Skrzyżowania – 2 szt.
 • Skrzyżowanie w km 0+336 z drogą wewnętrzną 1KDW odcinek W8-W9
 • Skrzyżowanie w km 0+000 z drogą powiatową Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska - Jasionka i drogą powiatową 1374R relacji Tajęcina – droga przez wieś
- Odwodnienie drogi
- Zatoka autobusowa
- Oznakowanie - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
 Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 642.787,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.773.104,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.2020 r. – 07.2020 r.


Opis:
Przebudowa drogi gminnej nr 108836 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108836  dł 610 mb
- przebudowa drogi 108836 – nawierzchnia asfaltowa na dł 610,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300mm, wzdłuż drogi 108836 -   długość 610 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb      

Przebudowa drogi gminnej nr 108835 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108835  dł 370 mb
- przebudowa drogi 108835 – nawierzchnia asfaltowa na dł 370,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300 mm wzdłuż drogi 108835 - 370 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2020

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 81 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2020-31.12.2020 zgodnie z Umową dotacji z dnia 28 lipca 2020
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych do dnia 31 stycznia 2020 z Programu „Maluch+” 2020.
 Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2019

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 20 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.09.2019-31.12.2019 zgodnie z Umową dotacji z dnia 16 lipca 2019
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 50 miejsc utworzonych do dnia  30.08.2019 z Programu „Maluch+” 2019.
 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2019

Nazwa zadania: Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nazwa programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Wartość całkowita zadania: 2 506 602,05 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 500 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: 1.01.2019-31.12.2019 zgodnie z Umową dotacji z dnia 16 lipca 2019 r.
 
Opis projektu: Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce  zapewniającego 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
​​Przetargi
Baner
Trzebownisko w obiektywie
2565dc3eea6cf06e8194c7093541b8ae
6b7afabdc2839428636ec00337906da6
996e20ab2321aae2b14682d0674633a0
1762ac86658f334cf46a1014318e41d4
8d507e04723446ee8d063106821784b1
287b7a208d5ff7bb56aa087584275369
798af03adcb98aea71e8b6005c982d4d
4656cc1eafaf8b511ea0a4a1c312cd0f
cab26be2bfc306f5791e657f4d3068cd
98f8ebd605fcb56cecd3c4d4f92e21b2
8d42ccf6e23a1d0d45e7cd31d9d4a3f3
a7354d181502278ac6c646079deb129b
c9383a5b040a25c7f9f09f9334da39c7
e778108813e3a81c430c691e0f463d59
c86118a715085c2e3a3bf6781e4710fb
76c9b302a2d1b6be60ecead87f9c13ab
6bf938650217b35cdfaa5aa642f7707b
f5505a2573101336c01c910c1fa0915f
aabc3ec822ab300701e45a39c4e2652a
2dde373c2a3abbd6cf492ae17d222aae
50f63d7a197bd64ef20948ba6918b52c
c8f13d1f4437680b481c465b17b49092
8e33da24076c72bc41a2acb8d640330a
981777aedc7a1e575a4abfab28da608a
02125184d64f630af6c47bf7d958a239
f81330dc936a986a9f8e9d3438a0b412.jpg
fc79520623a54a6a22036ec0e1e8ea7c
4e6dd2820989a028767498a9fa9caa6e
f7c78b533c0a938f8924908dd44bc17d
3ca57efad0cf513a002e5cc2a53e7a02
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.