Przejdź do treści
homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski
Informacje dla rolników

Informacje dla rolników

 Zmiany dotyczące dzierżaw gruntów rolnych

 
Wójt Gminy Trzebownisko informuje, że umowy dzierżaw zawarte w trybie bezprzetargowym, w celu zagospodarowania rolniczego zostaną rozwiązane za wypowiedzeniem, z zachowaniem umownych terminów.
Zawarcie umowy dzierżawy na wskazany wyżej cel będzie możliwe tylko z dzierżawcą, wyłonionym w drodze przetargu.
 
Wójt Gminy Trzebownisko
dr Sławomir Porada
 


 

 

 
 
 


 
Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu. Mogą z niej skorzystać wszyscy rolnicy objęci ubezpieczeniem społecznym.
Wskazania do rehabilitacji
Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.
Kto może skorzystać z rehabilitacji
Na podstawie rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 .r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą z rehabilitacji mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:
►  podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
► podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku
o rehabilitację leczniczą,
► mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.         
Procedura
Wniosek na leczenie rehabilitacyjne wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej.
Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub placówce terenowej Kasy.
Po złożeniu wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddawany jest ocenie merytorycznej. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu.
Obowiązujący druk: „Wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus rehabilitacyjny” dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej KRUS.
Jak często można korzystać z rehabilitacji?
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.
Koszty
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
 
Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W chwili obecnej czas oczekiwania na wyjazd do CRR nie przekracza 3 miesięcy. 
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.
Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/krus/rehabilitacja-lecznicza
  

 Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności,
                                  najlepszych rolników i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich

                             
 

 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
 

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.
 
Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia. XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024-rozpoczety

 

 

DOPŁATY DO KUKURYDZY – WNIOSKI DO 29 LUTEGO


 
Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Dofinansowanie wynosi 1000zł/1ha.ARiMR nie wymaga dowodów sprzedaży.

Więcej informacji na stronie : https://www.gov.pl/web/arimr/doplaty-do-kukurydzy--wnioski-o-pomoc-do-29-lutego
 

 
 


Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 
 


 

 
Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu dla rolników
 
Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Fundusze na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pomoc przeznaczona jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak rolnik lub którym co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o to wsparcie przyznano płatności bezpośrednie. Istotne jest, by ubiegający się o taką pomoc miał nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego i był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu. Wsparcie można otrzymać na wymianę 500 m2 dachu, stawka pomocy wynosi 40 zł/ m2. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 proc. wartości wsparcia. Aby móc ją otrzymać trzeba wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, wystąpić o zaliczkę.
O to dofinansowanie z KPOiZO będzie się można starać wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.
źródło: ARiMRWięcej informacji na stronie:
 

 

IV Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”
 
Zapraszamy rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”
 
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
 
Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
 
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/krus
 

 
Biogazownie rolnicze: bezpłatne warsztaty
 
12 października ruszy cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych dla osób zainteresowanych budową takiej instalacji oraz dla przedstawicieli administracji publicznej. 

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych, zasad ich działania, procedur administracyjnych związanych z budową tych instalacji, a także kosztów zakupu instalacji oraz możliwych źródeł finansowania. Uczestnicy warsztatów będą również mieli możliwość obejrzenia instalacji do produkcji biogazu rolniczego. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na warsztaty https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-bezplatne-warsztaty


 
 

 
"Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół"


  
 

BADANIE DOTYCZĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH
1 CZERWCA - 14 SIERPNIA 2023 r.
Więcej informacji dotyczących badania znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42
 
 


 

Uchwała nr 2/2023
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 22 lutego 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 


 

 Jesteś przedsiębiorcą – rolnikiem albo domownikiem rolnika? Podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzisz działalność gospodarczą?

 

Pamiętaj o złożeniu zaświadczenia lub oświadczenia o rocznej kwocie granicznej podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r.

 


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie przypomina o zbliżającym się terminie upływającym w dniu 31 maja 2023 r. na złożenie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Zgodnie z przepisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 208 z późn. zm.), rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.
 
Za 2022 r. wysokość rocznej kwoty granicznej wynosi 3.723,00 zł.
 
Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie stosownego zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do dnia 31 maja 2023 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie, tj. od dnia 01.06.2023 r.
 
Zgodnie z art. 5a ust. 7 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. terminy określone w art. 5a ust. 1 pkt 1 i ust. 4 mogą zostać przywrócone na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

 
KRUS OR w Rzeszowie
  
Z DNIEM 4 MAJA 2023 POWRACA OBOWIĄZEK POSIADANIA WAŻNYCH ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ BADANIA SPRZĘTU DO ICH STOSOWANIA

 
 
MISTRZOWIE AGRO – wielki plebiscyt sołecki i rolniczy rozpoczęty
 
Rozpoczęła się wielka akcja pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której głosami mieszkańców naszego regionu zostaną przyznane nagrody dla sołtysów, rolników, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych oraz sołectw. Największy w Polsce plebiscyt sołecki i rolniczy Mistrzowie Agro jest prowadzony na łamach gazety ,,Nowiny", a także na stronach powiatowych serwisów internetowych www.naszemiasto.pl oraz w ogólnopolskim serwisie i magazynie „Strefa Agro”. Kandydatów do nagród nominowali partnerzy i patroni akcji - organizacje rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz Czytelnicy Nowin - mieszkańcy obszarów wiejskich.
 
 
Wszystkie kategorie plebiscytu 2023:
 • Sołtys Roku,
 • Rolnik Roku,
 • Lider / Liderka Społeczności Roku*,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Roku,
 • Sołectwo Roku,
 • Agroturystyka Roku.

* nowa kategoria w tegorocznej edycji

Głosowanie rozpocznie się 12 kwietnia 2023 roku.
 
Pełną informację o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.nowiny24.pl/agro
 
Główny Koordynator Akcji:
Anna Geisler
tel. 510 026 522
anna.geisler@polskapress.pl

  Więcej informacji: https://www.krus.gov.pl/
 
 

 

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 
  
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
 
Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie
w Gospodarstwie Rolnym. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Uczestnikami konkursu  mogą być dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa, takie jak: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: krus.gov.pl
Serdecznie zapraszamy !

Agata Borcz
Źródło: krus.gov.pl
 
 


 
 


 
 
 


 
 
 
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2315), wydłużony zostaje termin na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, do dnia 23 listopada br.
Pismo w sprawie wydłużenia terminu

Informacja Wojewody Podkarpackiego, w związku ze zmianą przepisów dotyczących zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wydłuża termin do składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, składanych przez aplikację publiczną do 31 października 2022 r.

Jednocześnie wydłużony zostaje termin składania wniosków o pomoc dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi do dnia 15 listopada 2022 r. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Szczegóły w piśmie i rozporządzeniu załączonym poniżej.

Pismo Wojewody Podkarpackiego


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 


 
 
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu leskiego i bieszczadzkiego BADANIE KONIUNKTURY  W GOSPODARSTWIE  ROLNYM
Wójt Gminy Trzebownisko, na prośbę Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, informuje o prowadzonym w dniach 15 do 29 lipca br. Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki są prezentowane odpowiednio we wrześniu i marcu roku następnego.

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, a także gminy.

Zachęcam do udziału w badaniu.

 


Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę
W dniu  9 czerwca 2020 roku  weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się  do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których  Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do  zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół  oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.
Aplikacja uwzględnia następujące zasady zgłaszania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych w uprawach rolnych przez suszę oraz wyliczenia w protokole wysokości spadku dochodów w gospodarstwie rolnym z tego tytułu:
 1. Przy wykorzystaniu profilu zaufanego korzystając z dostępnej państwowej aplikacji producent rolny:
  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  3. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014
wypełnia  wniosek o oszacowanie strat.
 1. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat   umożliwi producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez suszę z upraw  zgłoszonych do ARiMR  we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią weryfikację wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt  w gospodarstwie rolnym. Dane te będą niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.
 2. Dane dostarczone przez ARiMR,  IUNG i IERiGŻ – po odpowiednim zmapowaniu upraw - pozwolą na określenie  obszarów upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalnego poziomu strat.
 3. Aplikacja odrzuci uprawy rolne wprowadzone przez producenta rolnego jako poszkodowane przez suszę, które nie  były zgłoszone do dopłat bezpośrednich (weryfikacja z danymi udostępnionymi przez ) ARiMR oraz uprawy z obszarów nie potwierdzonych w monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG  od dnia 21 marca br.(w roku bieżącym monitoring suszy  uwzględni dodatkowo dane z systemów radarowych).
 4. Aplikacja skoryguje zawyżony przez producenta rolnego poziom strat w danej uprawie do  poziomu strat określonych  przez IUNG, ale pozostawi poziom strat podany przez producenta rolnego na poziomie niższym niż dane z IUNG.
 5. Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania KBW. Po potwierdzeniu ostatniego zgłoszenia nie będzie możliwości zmiany, a na podstawie ostatecznych danych aplikacja wyliczy stratę w dochodach.
 6. Aplikacja zasilona danymi z IERiGŻ o wartości produkcji z jednostki produkcyjnej danej uprawy oraz sztuki zwierzęcia w gospodarstwie rolnym wyliczy poziom strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego na podstawie systemowo zweryfikowanych strat w uprawach i dodatkowo nieponiesionych i  poniesionych kosztów w produkcji zwierzęcej. W przypadku strat w dochodach powyżej 30 % średniej z trzech poprzednich lat, aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu zatwierdzenia. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej.
 7. Wojewoda będzie zobowiązany  przeprowadzić kontrolę na miejscu 5 % wniosków wytypowanych losowo przez aplikację w zakresie prawdziwości danych wprowadzanych  przez producenta rolnego we wniosku o oszacowanie strat, które nie są automatycznie weryfikowane przez aplikację.
 8. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat w dochodach gospodarstwa rolnego powyżej 30 % producent rolny będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania Wniosku o przyznanie pomocy […] do ARiMR. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia płatności  i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu.
 9. Protokoły  nie spełniające wymogu przekroczenia 30 % strat w dochodach gospodarstwa rolnego będą przez aplikację odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie odrzucenia tj. adnotacją „Ustalony w protokole poziom strat  poniżej 30 % nie wypełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Link do:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/
 
Inne przydatne informacje na stronie:
www.gov.pl/web/rolnictwo
informacje branżowe, niekorzystne  zjawiska atmosferyczne, szacowanie suszy od 2020, zgłoś szkodę rolniczą
https://susza.iung.pulawy.pl – monitorig suszy rolniczej
 

 
 

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.
 

 
Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych
  

 

 
 

 

 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie ogłasza po raz dziewiętnasty Ogólnokrajowy Konkurs „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 

 
Program Priorytetowy "AgroEnergia"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków w ramach
Programu Priorytetowego „Agroenergia”
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

1. Beneficjentem programu może być:

• Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne

• Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W przypadku składania Wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

 


Czwarta edycja Podkarpackiego Bazarku już  12 lutego!

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza wszystkich sympatyków zdrowej oraz ekologicznej żywności, pochodzącej bezpośrednio od najlepszych podkarpackich producentów.

https://www.podrb.pl/ogolne-informacje/czwarta-edycja-podkarpackiego-bazarku-juz-12-lutego


Serdecznie zapraszamy!


„Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.
Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku”
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: krus.gov.pl

 


Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
 
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
 
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.
 
Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.
 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.biz.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

 
 

 
 

 
 

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym kierowany jest do osób pełnoletnich, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Uczestnik konkursu ma za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru nt. zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
Test znajduje się pod linkiem http://bezpieczenstwo.krus.gov.pl
Konkurs trwa do 21.11.2021 r.
100 osób, które rozwiążą test online i zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł.

REGULAMIN KONKURSU - KLIKNIJ

 

 
KURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI
Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy

Konkurs jest skierowany dla dzieci urodzonych w latach 2007-2015, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci, bezpiecznych zachować związanych z pracą i  zabawią na terenie gospodarstwa rolnego. 

Regulamin konkursu dostępny pod adresem:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/prewencja/Nowy_regulamin_-_zasady_hulajnogi_2021.pdf

 
 

 
 

 
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

 
 

 
 

 
 

 


Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprasza na Wiosenne Targi Innowacji – I Targi Innowacji Ekologicznych, które odbędą się w dniu 6 czerwca 2021 roku. Szczegóły na plakacie.
 
Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprasza na II Dzień Pola, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2021 roku. Szczegóły na plakacie.


 
 
 


KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

 


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021r. na platformie eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych- FPZ f1, umożliwiający uczestnikom funduszy promocji złożenie niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.
W związku z powyższym prosimy o informowanie interesantów o:
1. obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych;
2. obowiązku złożenia deklaracji do OT KOWR, właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy;
3. możliwości złożenia formularza deklaracji – FPZ f1 drogą elektroniczną, poprzez platformę usług eRolnik  https://erolnik.gov.pl/#/
 


150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski

Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o "Premie dla młodych rolników". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.


Fot. Pixabay/CC0

Bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro.  Jednym z warunków jest także przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.
Premia dla młodych rolników musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
- 120 tys. zł – po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, np. korzystając z wrzutni; przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Dotychczas, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, ARiMR przyznała blisko 25 tys. młodych rolników ok. 3 mld zł.

 
 


 
 

 
Unijne pieniądze za posadzenie lasu

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego.


Pieniądze pochodzić będą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Premia pielęgnacyjna to zryczałtowana płatność, przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw przez zwierzynę. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.

Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2020:
- złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,
- otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy,
- wykonali zalesienie,
- złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. ARMR będzie przyjmowała wnioski także w ciągu 25 dni po upływie tego terminu, czyli do 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia przyznana premia będzie pomniejszono 1 proc.

Artykuł pochodzi ze strony: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/43851/unijne-pieniadze-za-posadzenie-lasu
 

 
 


 

Link do rejstracji i zaproszenie na konferencję PODR - online 
https://szkolenia.podrb.pl/konferencje/
 

SZABLON
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz z Instytutem Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka podjął się ponownie w tym roku sprzedaży piskląt 1-dniowych kaczek i gęsi dla podkarpackich rolników. Pisklęta pochodzą z najlepszej hodowli zasobów genetycznych ZD Dworzyska Instytutu Zootechniki w Krakowie. Dodatkowo będzie można również zakupić brojlery kurze.

Chęć zakupu można zgłosić do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub do pana Tomasza Salacha nr tel.: 723 977 425
i pani Magdaleny Pietruchy nr tel.: 723 977 406.

Warunki zakupu:

 • zamówienie minimum 10 sztuk piskląt.

Punkty odbioru piskląt: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale lub Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (adresy na www.podrb.pl).

OFERTA:

 • Brojlery kurze w wadze 2-2,5 kg – cena: 4,5 zł/kg.

Termin odbioru drobiu – po 15 stycznia 2021 r. (tj. dostawa do PZDR).

 • Pisklęta kaczek i gęsi
  • Kaczka Pekin – 4 zł/szt.
  • Kaczka Dworka – 4,5 zł/szt.
  • Kaczka KHO – 3,5 zł/szt.
  • Kaczka Biegus – 4 zł/szt.
  • Gęś Landes – 15 zł/szt.
  • Gęś Kubańska – 13,5 zł/szt.
  • Gęsi ras zachowawczych – 11,5 zł/szt.

Pierwsze dostarczenie piskląt na teren powiatu nastąpi po 15 marca 2021 r. (dostawy planowane są raz w tygodniu w godzinach popołudniowych).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Pietrucha tel. 723 977 406, e-mail: magdalena.pietrucha@podrb.pl

Tomasz Salach tel. 723-977-425, e-mail: tomasz.salach@podrb.pl.

 

 

Fundacja „Akogo?” laureatem czwartej edycji nagrody im. Józefa ŚliszaO  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
---------------------------------
Poszukujemy do dzierżawy lub zakupu grunty rolne  o powierzchni od 2 ha do bez ograniczeń na terenie całego kraju pod farmy fotowoltaiczne. 
Energy Group DRF Sp. z o.o.
Menadżer OZE 
Kazimierz Sobolewski
Tel. 692 551 862
e-mail: szczecinek.biuro@interia.pl 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.


Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.


Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

 • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
 • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
 • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  


Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

 
 Nabór na rzeczoznawcę do prowadzenia szacowania zwierząt
 oraz niszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej
 produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

 

Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 t.j.) Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza nabór na rzeczoznawcę, którzy będzie wyznaczany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do szacowania zwierząt oraz niszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.
Osoby kandydujące na rzeczoznawcę powinien spełnić następujące kryteria;

 

 1. Posiadać wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. Ukończyć studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy
  w gospodarstwie rolnym, lub
 4. Ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. Ukończyć zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasowa szkołę zasadniczą kształcące
  w zawodach innych niż rolnicze i posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. Mieć miejsce zamieszkania na terenie gminy Trzebownisko.
 
Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę składa osoba zainteresowana lub sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników, organizacja społeczno-zawodowa rolników, izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów,
o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach lub grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
 
Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. numer telefonu kontaktowego,
 5. informacje o wykształceniu

Do wniosku dołącza się:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.


Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wypłaty dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej -  w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

Wójt powołuje rzeczoznawcę w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Wnioski należy składać na załączonym formularzu w Urzędzie Gminy w Trzebownisku
(adres 36-001 Trzebownisko 976), w sali obsługi, nr 4 do dnia 31 grudnia 2020 r.
Telefon do kontaktu: 17 77 13 714
 
Formularz wniosku

 


INTERNETOWA GIEŁDA PRODUKTÓW ROLNYCH
 
Urząd Gminy Trzebownisko informuje o możliwości zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń
o sprzedaży produktów rolnych na portalu internetowym Gielda-rolna.com. Internetowa giełda produktów rolnych jest jednym z narzędzi wspierania producentów rolnych w poszukiwaniu rynków zbytu. Poniżej adres strony internetowej.

https://gielda-rolna.com

 


 


Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży,

którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi
epidemią COVID-19

 
Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.
Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:
 1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
 2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc, przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku posiadacza chryzantem, w którym zgłasza on Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję:
Wnioski będzie można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.
W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP, wnioski należy składać poprzez skrzynkę podawczą Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data jego nadania, w przypadku przesłania go za pomocą platformy ePUAP i za pomocą wyznaczonego operatora pocztowego, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia go w kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Mogą one zgłosić do dnia 12.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych
i ciętych.

Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną.

Przy przekazywaniu chryzantem posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje.

Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.
Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., ww. potwierdzenia odbioru liczby chryzantem.

Pomoc dla posiadacza chryzantem ustala się w wysokości iloczynu liczby oddanych chryzantem (na podstawie ww. potwierdzeń odbioru) oraz stawki pomocy.
 
Stawka pomocy wynosi w przypadku:
 • chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
 • chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.
Pomoc zostanie wypłacona pomoc w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Dla posiadaczy chryzantem prowadzących:
 • pozarolniczą działalność gospodarczą pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 • rolniczą działalność gospodarczą (producenci rolni) pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej i będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej
  o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w § 13za rozporządzenia.
 •  
Podstawa prawna: § 13za rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w dniu 2 listopada 2020 r., w Dz. U. pod pozycją 1932.

Więcej informacji: w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.
 

 


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że od 19 października w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej  nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy. Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie”
 


Rolniku, może zadzwonić do Ciebie rachmistrz spisowy

Szanowni Państwo, osiągnęliśmy półmetek Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Z możliwości samospisu skorzystało zaledwie 20 % rolników objętych obowiązkiem spisowym. Cały czas ta możliwość jest otwarta i zachęcamy do korzystania z niej. Wypełnianie formularza na stronie internetowej GUS-u można dokończyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia.

Ponadto do pracy przystąpiły rachmistrzynie z terenu naszej gminy. Dyrektor Centralnego Biura Spisowego rekomenduje wywiady w formie telefonicznej, możliwe jest jednak umówienie się na wywiad  bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Proszę o życzliwość dla kontaktującego się rachmistrza. Numery telefonów rachmistrzów rozpoczynają się od liczby  22. Licząc średnio, trzeba na rozmowę zarezerwować 30 - 45 minut. Jeśli przygotują Państwo podstawowe informacje o gospodarstwie wywiad przebiegnie o wiele sprawniej.

Podczas wywiadu rachmistrz zapyta m.in. o osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny, wielkość gospodarstwa, powierzchnię upraw, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki, maszyny rolnicze, nawożenie, środki ochrony roślin, zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.

Jeśli zwlekają Państwo ze spisaniem swojego gospodarstwa, bo zapodział się list Prezesa GUS-u lub macie jakiekolwiek inne wątpliwości proszę o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Trzebownisku, tel. 17 77 13 714, w godzinach urzędowania.

Jeśli chcielibyście Państwo dokonać samospisu ale nie macie dostępu do Internetu, zapraszamy do skorzystania ze stanowiska spisowego w Urzędzie Gminy w Trzebownisku, w sali obsługi (pokój 4).

Można także zadzwonić na infolinię spisową GUS-u pod numer 22 279 99 99
Adres strony internetowej: https://spisrolny.gov.pl
 
                                                                              Wójt Gminy Trzebownisko
Informacje dotyczące szacowania szkód  -
https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-694


Ekoschematy - nowa płatność bezpośrednia
EKOSCHEMATY będą płatnością roczną za realizację zobowiązań/praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które wykraczają ponad wymogi podstawowe  i są różne od innych zobowiązań określonych w Planie Strategicznym tj. m.in. zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Rolnicy będą mogli przystępować do nich na zasadzie dobrowolności.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca rolników do wyrażenia opinii w tej sprawie. Ankietę można wypełnić do do 20 czerwca 2020 r.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZvvE1Xy5r8B9sxV7g-hUi-FFqH5vxCXh7dX7RShf4kZmGeQ/viewform 
 
Ankieta jest anonimowa, charakteryzowanie respondenta (osoby biorącej udział w ankiecie) następuje tylko na podstawie takich danych jak województwo, wielkość gospodarstwa, rodzaj posiadanych użytków rolnych i prowadzonej produkcji - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
To, co już wiadomo, to fakt, że w nowym okresie Wspólnej Polityki Rolnej zmianie ulegnie sposób programowania płatności bezpośrednich, tzn. państwo członkowskie będzie musiało oszacować liczbę hektarów, w odniesieniu do których poszczególne płatności mają być realizowane i na tej podstawie zaplanować ich stawki jednostkowe. Dlatego też planowanie ekoschematów może rodzić pewne trudności. Przede wszystkim, trzeba będzie przewidzieć jakie będzie zainteresowanie rolników ekoschematami (tj. ilu rolników do nich przystąpi) oraz na jakiej powierzchni będą one realizowane (liczba hektarów). Ponadto w związku z tym, że rozliczanie płatności w ramach ekoschematów będzie odbywać się w ujęciu rocznym stwarza to ryzyko niewykorzystania środków przez państwo członkowskie w ramach ekoschematów, w przypadku przeszacowania lub znacznego zaniżenia stawek płatności w przypadku niedoszacowania powierzchni na której będą realizowane ekoschematy. Taki sposób planowania płatności bezpośrednich jest odmienny od obecnego systemu, w którym stawki płatności wynikają z liczby jednostek (np. hektarów) kwalifikujących się do danej płatności. Jednocześnie nie ma ryzyka utraty środków przez państwo członkowskie, ponieważ cała koperta finansowa jest rozdysponowywana na te jednostki.
 
Dokument mówiący o szczegółowym zakresie proponowanych praktyk w ramach ekoschematów można znaleźć TUTAJ: https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/aktualnosci/2020/zal_proponowane_praktyki.docx
 


PODSTAWOWE OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT: BYDŁA, OWIEC, KÓZ I ŚWIŃ.


Sprawdź, co trzeba zgłaszać i ile masz na to czasu.
 • Zgłaszanie Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR, siedziby stada w celu nadania numeru siedzibie, nie później niż w dniu wprowadzenia zwierzęcia
 • Oznakowanie zwierząt zgodnie z wymogami prawa
 • Terminowe zgłaszanie Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zdarzeń, dotyczących posiadanych zwierząt
 • Dokonywanie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu 31 grudnia spisu owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt
 • Umieszczanie w księdze rejestracji liczby owiec, kóz lub świń ustalonej podczas spisu
 • Przekazywanie Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR informacji o liczbie świń ustalonych podczas spisu w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu
 • Prowadzenie księgi rejestracji stada - oddzielnie dla każdego gatunku, w przypadku gdy wszystkie zgłoszenia zwierzęce (nie dotyczy korekt zgłoszeń) składane są wyłącznie za pośrednictwem Portalu IRZplus, rolnik zwolniony jest z obowiązku prowadzenia księgi.
 • Przemieszczanie tylko zwierząt oznakowanych
 • Przemieszczanie bydła tylko wraz z paszportem
 
BYDŁO
7 DNI
- oznakowanie, nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, zgłoszenie do rejestru ARiMR (paszport, przemieszczenie (kupno, sprzedaż), ubój, zabicie, padnięcie, oznakowanie duplikatem kolczyka od dnia jego otrzymania.
 
OWCE i KOZY
180 DNI
 • oznakowanie, nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, zgłoszenie do rejestru ARiMR.
7 DNI
 • przemieszczenie (kupno, sprzedaż), ubój, zabicie, padnięcie, oznakowanie duplikatem kolczyka od dnia jego otrzymania.
 
ŚWINIE
Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni. Oznakowanie świni polega na założeniu na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowaniu numeru siedziby stada
30 DNI
 • oznakowanie, nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada
7 DNI (z podaniem liczby oznakowanych zwierząt)
 • zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich, ubój zwierzęcia gospodarskiego, fakt oznakowania świni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt, fakt oznakowania lochy kolczykiem z indywidualnym nr identyfikacyjnym od dnia jej oznakowania, kupno, sprzedaż, przemieszczenie do innej siedziby stada, ubój, zabicie lub padnięcie lochy z indywidualnym nr identyfikacyjnym.
Na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych lub innych obszarach podlegający ograniczeniom (np. ASF) w terminie 2 dni od dnia zdarzenia
 • Dodatkowe oznakowanie - założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni. Dodatkowego oznakowania należy dokonać bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada.
1 DZIEŃ
 • oznakowanie w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, od stwierdzenia tej okoliczności.
W związku z występowaniem wśród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), zgodnie z programem bioasekuracyjnym należy:
 • do minimum należy ograniczać wizyty w gospodarstwach utrzymujących świnie!
 • nie nabywać świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu zdrowia, w szczególności od handlarzy zwierzętami gospodarskimi!
 • terminowo zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia dotyczące świń.
 • o znalezieniu padłego dzika informować najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARiMR.
Szczegółowe informacje na stronie ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/jak-pracuje-arimr/irz.html
 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
zaprasza do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych


  
APEL O WYKASZANIE ŁĄK I NIEUŻYTKÓW
NA TRENIE GMINY TRZEBOWNISKO
 
W związku z prośbą Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych”, Wójt Gminy Trzebownisko apeluje do właścicieli, dzierżawców i posiadaczy gruntów rolnych o wykaszanie traw i niszczenie chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty utrudniają uprawę na działkach użytkowanych rolniczo, stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Niekoszone nieużytki zarastają roślinnością drzewiastą, stają się siedliskiem szkodników, gryzoni oraz miejscem całorocznego bytowania zwierzyny łownej, niszczącej uprawy.
Nieużytki i grunty ugorowane zajmują znaczną część gruntów rolnych. Wiele lat niekoszone, porastają krzewami i drzewami, które stają się alternatywnym względem lasu miejscem całorocznego bytowania dzików. Mimo zwiększonych wysiłków podejmowanych przez koła łowieckie, pola uprawne rozrzucone między nieużytkami są niszczone przez zwierzynę łowną.
Zaniechanie wykaszania gruntów rolnych może być postrzegane jako forma degradacji gruntów powodująca utratę i albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.
W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, bezpieczeństwo pożarowe i zapewnienie warunków do prowadzenia działalności rolniczej, apeluję o wykaszanie nieużytków i utrzymywanie gruntów we właściwej kulturze.
                                     
                                               Wójt Gminy Trzebownisko
ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH
 
Na terenie gminy Trzebownisko obwody łowieckie dzierżawią niżej wymienione koła łowieckie:
 1. Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie
Adres siedziby koła: 35-006 Rzeszów, ul. Elizy Orzeszkowej 9
 
Tereny obwodu: Jasionka, część Łukawca, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Wólka Podleśna, Zaczernie
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń:
Wincenty Miąsik, 35-113 Rzeszów, ul. Dębowa 12,
Ireneusz Szegda, 35-231 Rzeszów, ul. Szumna 1.
 
 1. Wojskowe Koło Łowieckie „Cietrzew” Rzeszów
Adres siedziby koła: 35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 3/3A
 
Tereny obwodu: część Łąki, Terliczka, Trzebownisko
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń:
Józef Solecki, 35-330 Rzeszów, ul. Św. Rocha 293,
 
 1. „Klub Myśliwych Diana” Łańcut
Adres siedziby koła: 37-100 Łańcut, ul. Dąbrowskiego 47
 
Tereny obwodu: część Łukawca, część Łąki
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń:
Waldemar Ornat, 37-100 Łańcut, ul. Dąbrowskiego 47
 
Tereny do ok. 100 m od zwartej zabudowy są terenami wyłączonymi z obwodów łowieckich. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w tych terenach odpowiada Skarb Państwa. Szkody należy zgłaszać w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim.
Podkarpacki Urząd Marszałkowski
35-010 Rzeszów, ul. Cieplińskiego 4
Tel. 17 860 67 57,   17 747 67 12
e-mail. rolnictwo@podkarpackie.pl
 
Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich.
Wniosek o szacownie szkody łowieckiej powinien zawierać:
 1. Dane adresowe (nr telefonu),
 2. Datę powstania szkody,
 3. Przypuszczalny gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
 4. Miejsce wyrządzenia szkody (miejscowość, numer działki, rodzaj uprawy).
 5. Klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy na potrzeby szacowania szkody łowieckiej.
 
 


BARDZO WAŻNE DLA PRODUCENTÓW TYTONIU!
 

Producent surowca tytoniowego, który został wpisany do Rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest
do 15 maja 2019 r. przekazać Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego!
 
Informacja powinna zawierać dane dotyczące: powierzchni i lokalizacji upraw tytoniu z podaniem identyfikatorów działek ewidencyjnych (identyfikatory działek dostępne są na wnioskach o płatność obszarową ARiMR), zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego w poprzednim roku zbiorów tj. 2018 oraz powierzchni i lokalizacji upraw tytoniu z podaniem identyfikatorów działek ewidencyjnych, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego w bieżącym roku zbiorów tj. 2019.
 
Informację należy złożyć do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego. Powyższą informację producent składa bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego - decyduje data stempla pocztowego.
 
W przypadku zmiany danych zawartych w Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego producent zobowiązany jest przekazać korektę Informacji w terminie 30 dni od zaistnienia konieczności zmiany Informacji (...) również do Dyrektora OT KOWR.
 
Nieprzestrzeganie obowiązku składania corocznej Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, przekazywanie jej po terminie, przekazywanie informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować karą grzywny!
 
Sankcją za prowadzenie uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru będzie natychmiastowe zniszczenie uprawy tytoniu na koszt prowadzącego tę uprawę.
 
Formularze dokumentów składanych w KOWR, warunki udziału w mechanizmie oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl. Można również uzyskać informacje telefonicznie w OT KOWR Rzeszów pod numerem telefonu 17 85- 37- 800.
 
Oddział Terenowy
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie


 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
"OZE-Szansa na inowacyjne rolnictwo"

 

Plik PDF do pobrania: Agenda szkoleniowa 2019.pdf
  Oświadczenie do 14 marca JPG
 OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN W 2019 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ZŁOŻONEGO W ROKU 2018

 

Wzór Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018otwórz

 

Termin składania Oświadczenia

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2018 roku. Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2019 roku wniosku o przyznanie płatności.

Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Oświadczenie złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila nie zostanie uznane jako złożone skutecznie (tylko oświadczenia złożone w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej zostaną uznane jako złożone skutecznie).

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

 

Kto może złożyć Oświadczenie?

Oświadczenie może złożyć rolnik, który zadeklarował we wniosku złożonym w 2018 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i który:

 

 

 • w roku 2018 ubiegał się wyłącznie o:

   

  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

   

 • chce ubiegać się w 2019 roku o te same płatności, co we wniosku o przyznanie płatności w 2018 roku.
 • potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku,

 

Uwaga

W przypadku, gdy w 2018 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2019 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2019, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia tego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności.

 

Składanie oświadczeń a zmiany w zakresie delimitacji stref ONW

Rolnik nie może złożyć Oświadczenia w celu uzyskania płatności ONW, jeżeli:

 • w roku 2018 nie ubiegał się o przyznanie tej pomocy, a we wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2018 r. zadeklarował grunty, które w 2019 r., na skutek wyznaczenia nowych obszarów ONW, kwalifikują się po raz pierwszy do pomocy w ramach działania ONW i chce o te płatności wnioskować w roku 2019,
 • w roku 2018 nie ubiegał się o przyznanie tej pomocy, pomimo że działki które deklarował w roku 2018 kwalifikowały się do tej płatności a w roku 2019 chce o te płatności wnioskować.

W celu uzyskania płatności ONW na rok 2019 przez takiego rolnika powinien on złożyć wniosek o przyznanie płatności.

 

Rolnik może złożyć Oświadczenie w celu uzyskania płatności ONW, jeżeli:

 • w roku 2018 ubiegał się o przyznanie tej pomocy, pomimo że we wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2018 r. zadeklarował także grunty, które w 2019 r., na skutek wyznaczenia nowych obszarów ONW, kwalifikują się po raz pierwszy do pomocy w ramach działania ONW. W tym przypadku Agencja uwzględni te dodatkowe działki jako wnioskowane do płatności ONW,
 • w roku 2018 ubiegał się o przyznanie tej pomocy, pomimo że działki które deklarował w roku 2018 na skutek delimitacji ONW przestały się do tej płatności kwalifikować.

 

Przykład:

Rolnicy, którzy w roku 2018 do płatności bezpośrednich deklarowali np. 3 działki ewidencyjne do JPO i dwie z nich do płatności ONW a na skutek wyznaczenia w 2019 roku nowych obszarów ONW w roku 2019 wszystkie działki kwalifikują się do płatności ONW, mogą złożyć Oświadczenie. Płatność ONW zostanie przyznana im do 3 działek położnych na obszarach ONW, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności.60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw
- nabór wniosków o pomoc rozpoczyna się w lutym

 

 

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia naboru oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia 2019 r. Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O  premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.    

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

W jakiej formie i wysokości otrzymuje się wsparcie?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu. 

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Na co może być wydana premia?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.
 

Więcej informacji

Dokumenty aplikacyjne

 
 

 

 

 Plik PDF do pobrania: Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 

 


OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż ogłoszony:
 • w dniu 31.08.2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, oraz
 • w dniu 12.09.2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawyzostaje wydłużony do 31.10.2018 r.
 
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 70% danej uprawy, i którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z tymi szkodami zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nie będą musieli składać wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy będzie wynikało, w których uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
 
Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
 
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 


OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania aibo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 70% danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szkodami zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nie muszą ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, w których uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
 
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Powyższa pomoc będzie udzielana:
 1. poza formułą pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014
  - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 2. w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013
  - w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie roinym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 


OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy oraz stawka pomocy zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.
Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fwww.arimr.gov.pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:
 1. poza formułą pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą iub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 2. w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.
 
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13s ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
 
Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.
 
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego. Do wniosku o pomoc podatnik podatku rolnego będzie zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2016 i 2017 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fwww.arimr.aov.pl).
Powyższa pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.
 
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 


ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku ustawą z dnia 8 sierpnia 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1507), począwszy od dnia 23 sierpnia br. wnioski o szacowanie szkód z terenu obwodów nr 61, 73 , 74 i 86 należy składać wyłącznie pisemnie, na adres:
 
Wincenty Miąsik
ul. Dębowa 12
35 – 113 Rzeszów
 
Wniosek powinien zawierać:
 1. dane adresowe poszkodowanego  (nr telefonu),
 2. datę powstania szkody,
 3. przypuszczalny gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
 4. miejsce wyrządzenia szkody z podaniem numeru działki,
 5. rodzaj uprawy.
Ze względu na RODO, wniosek powinien zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawczy.
 
Szkody zgłaszane  w sposób odmienny niż opisany, względnie na inny adres, w tym na adres siedziby Koła, nie będą szacowane.
           
Równocześnie informujemy, że:
1. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
2. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
3. o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
4. Koło nie ponosi kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
5. sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartym na dotychczasowych zasadach.
 
                                                           Z myśliwskim pozdrowieniem   DARZ BÓR !
                                                                                  Za Zarząd: Witold Chodziński
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
KOLONIE LETNIE 2018

OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW
DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.!


Kolonie organizowane są w Ośrodku:
-  „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy
- „Polar” przy ul. Wczasowej 5 , 82-103 Stegna

Turnus trwa 11 dni (10 noclegów).

        W założeniu pobytu na koloniach:
- wycieczki,
- ogniska,
- dyskoteki,
        Wiele atrakcji dla dzieci!


Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.
Dopłata do kolonii letnich: 390,00 zł + 160,00 zł do transportu = 550,00 zł
                                                      
 
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
KONTAKT: 507 - 751 - 786, 82 576 - 14 - 16,
e-mail: mar_gol1@op.pl
 


Chcielibyśmy poinformować o powstaniu internetowej giełdy rolnej Rynek-Rolny.pl. Skupia ona rolników, ogrodników i sadowników. Za pomocą giełdy, Rolnicy mogą w szybki i prosty sposób znaleźć odbiorców swoich produktów. Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to świetne narzędzie do codziennej pracy każdego nowoczesnego Rolnika. Więcej informacji pod adresem: http://www.rynek-rolny.pl/
 

 
Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia
i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.
            Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:
 1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
 3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
  i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. zniesiono granicę wieku osób ubiegających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl
W/w wniosek wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR.
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
             
                                                                                  Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie
 

 
 

 

 
 
 


Koło Pszczelarzy Ziemi Łańcuckiej „PASIEKA" zwraca się z prośbą o pomoc w krzewieniu dobrych praktyk w rolnictwie i ogrodnictwie dotyczących chemicznych zabiegów ochrony roślin. Chodzi głównie o dobór środków jak i odpowiedni czas wykonywania oprysków, tzn. poza porą oblotów, czyli wieczorem lub w godzinach nocnych. Pozwoli to pszczołom jak i dzikim zapylaczom uniknąć kontaktu ze śmiertelnie dla nich niebezpiecznymi substancjami. Pszczoły nie są wrogami, lecz przyjaciółmi ludzi. Dzięki ich pracy plony wzrastają wielokrotnie.

Najważniejszą rolą tych owadów w przyrodzie, jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje 3/4 światowej produkcji żywności. Obecnie pszczoły giną masowo, przede wszystkim przez nadmierne stosowanie środków chemicznych, które są tak samo trujące dla nich, jak i dla nas ludzi.

Dla dobra naszego i następnych pokoleń, nie pozwólmy ,aby wszechobecna chemia w rolnictwie i ogrodnictwie , doprowadziła do wyginięcia pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy.

Dzięki wspólnym działaniom Kół Pszczelarskich i Władz Samorządowych, możemy pomóc pszczołom , np. uświadamiając w jaki sposób stosować środki ochrony roślin, kiedy wykonywać zabiegi chemiczne i dlaczego najbezpieczniej jest to czynić wieczorem lub nocą. Z przykrością jednak stwierdzamy, że szkolenia dla rolników i ogrodników w niedostateczny sposób informują, że odpowiedni czas wykonywania oprysków zwiększa ich skuteczność i mniej szkodzi owadom zapylającym, w tym pszczołom.

Nie ulega wątpliwości, że bez pszczół będzie nam trudno przeżyć. Każda więc inicjatywa zwiększająca świadomość ludzi o znaczeniu tych owadów w przyrodzie-jest cenna. Dlatego też prosimy o zrozumienie problemu i pomoc w jego rozwiązywaniu.
 
Prezes Koła „PASIEKA"
Jan Sebzda

 


KOMUNIKATY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA w Rzeszowie
ODDZIAŁ w RZESZOWIE
 
KOMUNIKAT Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU O ZWALCZANIU CHOWACZA BRUKWIACZKA - POBIERZ

KOMUNIKAT Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU O ZWALCZANIU CHOWACZA CZTEROZĘBNEGO - POBIERZ

Komunikat z dnia 9 kwietnia 2018 roku O zwalczaniu kwieciaka jabłkowca - POBIERZ

K o m u n i k a t  z d n i a 9 kwietnia 2018 roku O ZWALCZANIU PARCHA JABŁONI – OGÓLNE ZASADY ZWALCZANIA - POBIERZ

Komunikat z dnia 9 kwietnia 2018 roku o zwalczaniu zarazy ogniowej - POBIERZ
 

 
 

 


INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, Główny Lekarz Weterynarii opracował wzory dokumentów, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych w przepisach powyższego rozporządzenia - KLIKNIJ
 Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach 7 - 16 kwietnia 2018 r. wiosennej akcji doustnych szczpień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.

Kliknij aby zobaczyć cały komunikat.

 
 

 


Pragniemy poinformować o nowoczesnej platformie Agro-Market24, skierowanej głównie do producentów rolnych. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, porównywać ceny produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Bezpośredni kontakt między rolnikami, a odbiorcami umożliwia producentom rolnym sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ceny rolnicze Agro-Market24.

 

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe regulacje prawne dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji). Wynikają one z konieczności zabezpieczenia epizootycznego tych gospodarstw przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV), położonych poza wyznaczonymi obszarami zagrożenia, objętymi ograniczeniami oraz ochronnym, ustanowionymi w północno-wschodniej części terytorium Polski, w związku ze stwierdzonymi ogniskami (u świń) i przypadkami (u dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe warunki chowu/hodowli dotyczą zatem pozostałej części powierzchni kraju, w tym w całości obszaru województwa podkarpackiego, gdzie do chwili obecnej nie stwierdzono tej choroby.... czytaj więcej
 

 
 

 

 

 

 


 
 
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789
10
1112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
​​Przetargi
Baner
Trzebownisko w obiektywie
41f81550e98762905ed1ad79beeb07b1
e1ecaa4c4f4edbb3b97d0d7765b0b491
4d5783b4cb8861470800ffbd7c850554
6a82672473fb2e3c2cd4ca00c2ce96e0
91e91a6da684f7800ba645d8a943bc4b
b779ae10620b7b088f070e53ccd6b19a
922bb86530033c0d4aebab792cab6e29
d937ea32f44f0cad06bfa30ddd0743a5
7ae0c4981d1fc460d2cbfda74c25b39f
d45a196a0a2dcae201e4f9e160314b11
f84a146b787c0976f0749d80282f3399
a6cf33d65e9848b326662f92d8b48e5d
44f1bb6fb3ad69261d24428743278458
fbac1efac305f85798bf7af71c30006e
ee8aa7de27e04843aec1a77b30b06b11
252d89c6a891c75e1d2c9548de7dae50
144db6a64996587cf864482b22bd6f2f
8bceec615c87144c943b87925c7b0ad6
0da71d0fc45e19b98e4b40d6971daad6
9ca6313478bff64bf3b12274f848b459
21d2ce2167a02fbbe726a8a6c4546e0a
6dd4c91f149aa4d0543a82576d415d92
76347d9e014818d7a83189c5e54063fc
b9340ef0582cc57197b2e2aad3481dd7
a5a4b4293d0ede13718b1dd2e22599f8
3be7f0aeffd3ef0154b42428892e7a1b
64105b1e9a8975f2c9d45283ae8a79a0
ab20fabe6f29f622f75c624cdab93315
274f1f144a31e361883a3c1e21a773af
247d183a5a4e6c472090433039ddc83c
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.