Przejdź do treści
homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski
​Inwestycje w Gminie Trzebownisko

Inwestycje w Gminie Trzebownisko

Kolejny nowy most i droga w naszej Gminie
 
W dniu 7 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.:  Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana Wolmost Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszówktórą reprezentował Pan Zbigniew Wolan – Prezes Zarządu.

Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 8 663 206,77 zł.

Realizowane zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie wielkość dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres zadania obejmuje między innymi:
 • rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi,
 • poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągową
  i kanalizacją sanitarną,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlania drogowego.


 
Przebudowa Domu Ludowego w Terliczce

W dniu 26 maja 2022 r. Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę na przebudowę Domu Ludowego w Terliczce polegającą na remoncie części pomieszczeń wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, klimatyzacją oraz utwardzenie powierzchni gruntu.
 
Wykonawcą zadania jest firma F.U.H. Ksara Zbigniew Pastuła z siedzibą w Budach Głogowskich.
 
Zakres prac obejmuje m. in.: remont posadzek, ścian, stropu o konstrukcji stalowej, stropu o konstrukcji drewnianej, sufitów podwieszanych, elewacji, przebudowę instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji klimatyzacji oraz ocieplenie cokołu, fundamentu i stropu nad parterem.

Całkowity koszt inwestycji to 458.871,66 zł. Termin wykonania zadania wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
 

 


 
Nowe inwestycje drogowe w Gminie Trzebownisko

W dniu 24 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap I obejmujący drogi w miejscowościach Jasionka, Zaczernie i Stobierna.

Wykonawcą powyższego zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., którą reprezentowali Pan Krzysztof Czech oraz Pani Dorota Iwaszek.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy:
1) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1851 w Jasionce o dł. 117 m.b.,
2) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2718/1 w Jasionce o dł. 420 m.b.,
3) odcinka drogi oznaczonej jako działka Nr ew. 2804/1 w Jasionce o długości 260 m.b.,
4) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2848/1 w Jasionce o dł. 335 mb,
5) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 3904 i część 3387 w Jasionce o łącznej długości 302 m.b.,
6) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4069 w Zaczerniu o dł. 285 m.b.,
7) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4226 w Zaczerniu o długości 280 m.b.,
8) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4487 w Zaczerniu o dł. 85 m.b.,
jak również utwardzenie placu komunalnego na działce nr ew. 3314/1 w Jasionce oraz utwardzenie placu komunalnego oznaczonego jako część działki nr ew. 1510 w Stobiernej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 1 467 733,67 zł brutto.
 

 

 
Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Stobiernej

W dniu 14 kwietnia 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z Markiem Ziemniakiem i Mirosławem Sabatem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, podpisali umowę na zadanie pn.: Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z robotami zewnętrznymi w miejscowości Stobierna.

Inwestycja jest realizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).

Wartość umowy na roboty budowlane: 3 564 117,98 zł brutto.
Wartość dofinansowania inwestycji: 3 037 114,39 zł brutto.
 

 Oczyszczalnia ścieków w Łące zostanie rozbudowana

7 kwietnia 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z przedstawicielami Konsorcjum Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o. – Inżynieria Rzeszów S.A., Panem Grzegorzem Królem – prezesem Zarządu oraz Panią Stanisławą Stańczyk – członkinią Zarządu, podpisali umowę na zadanie pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.

Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łące pod kątem zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, polegającej na budowie: budynków technologicznych oraz magazynu granulatu, silosu na wapno, komór rozdziału osadu, komór przepływomierzy, pompowni wody nadosadowej oraz wody technologicznej, komory podczyszczania wód opadowych wraz z odnośną pompownią, nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, place, chodniki), instalacji osadu nadmiernego, wody technologicznej, sprężonego powietrza, wodociągowej (wody do picia oraz wody technologicznej) oraz elektrycznej, wewnętrznych grawitacyjnych kanalizacji deszczowej i wód osadowych, kanalizacji tłocznej do przesyłu ścieków sanitarnych, osadów ściekowych oraz wód osadowych.

Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Trzebownisko dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na łączną kwotę 9 785 000 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi 13 507 860,00 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 7 październik 2023 r.


 Rozbudowa sieci wodociągowej w Stobiernej
 
W dniu 7 kwietnia 2022 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar podpisał umowę na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobierna – część II , gm. Trzebownisko.

Wykonawcą zadania jest firma "WODO-GAZ" JÓZEF SŁOTA z siedzibą: ul. Krakowska 23 , 37-200 Przeworsk.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 2 038 m i średnicach:
 
- sieć wodociągowa PE100 RC jednowarstwowa SDR17 PN10 f 225mm – 1 580 m,
- sieć wodociągowa PE100 RC jednowarstwowa SDR17 PN10 f 160mm – 142 m,
- sieć wodociągowa PE100 RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 f 225mm – 316 m,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącymi robotami budowlanymi.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 736 647,00 zł brutto.

Powyższe zadanie stanowi ostatni etap poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości Stobierna.


 Rozbudowa drogi gminnej 108811 w miejscowości Jasionka
 
W dniu 30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Pan Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, którą reprezentował Pan Maciej Łukaszek - Dyrektor Techniczny oddziału Rzeszów.

Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 6 568 819,74 zł.

Realizowane zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie wielkość dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres zadania obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Szuwarka
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi
- poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę przepustów pod koroną drogi
- likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci gazociągowej i wodociągowej
- przebudowę oświetlania drogowego.

W ramach zadania wykonane zostaną również miejsca postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wybudowane zostaną:
- wyniesione przejście dla pieszych
- progi zwalniające
- poprzez oznakowanie poziome wyznaczone zostaną przystanki autobusowe – a także przejścia dla pieszych w poziomie jezdni.


 Gmina Trzebownisko ma nowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Terliczce
 
Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto w Terliczce w gminie Trzebownisko. Placówka, której inwestorem jest gmina powstała przy wydatnej pomocy finansowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i będzie prowadzona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dom, który już działa zapewni wsparcie i rodzinną atmosferę dla prawie 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy.
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Terliczce jest filią ŚDS funkcjonującego już w pobliskim Zaczerniu. Budynek, w którym powstała placówka pochodzi z 1911 r. - to dawna szkoła podstawowa w Terliczce. W ostatnich latach działał w nim oddział podstawówki z Trzebowniska.

Dofinansowanie uzyskane ze strony resortu rodziny za pośrednictwem wojewody podkarpackiego to przeszło 1,54 mln zł.
Całkowita wartość zadania to 1,672 mln zł.
Wykonawcą robót budowlanych była firma Har-Bud z Czarnej. Prace trwały od czerwca do listopada 2021 r.

Prace budowlane to nie wszystko. Zakupiono również wyposażenie o wartości 250 tys. złotych. W ramach tej kwoty wyposażono kuchnię wraz z zapleczem, zakupiono piec, urządzenia przydatne do prowadzenia warsztatów kulinarnych, meble do pomieszczeń, komputery, radia, telewizory oraz wyposażenie sali gimnastycznej: rowerki, fotel do masażu, bieżnię oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

 

 Przebudowa drogi od budynku poczty do stacji paliw „Orion” w Jasionce
 
Zakończono prace modernizacyjno-budowlane na odcinku drogi nr Nr 1376 R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka. Zakres robót drogowych, kilometrowej modernizacji od budynku poczty po stacje paliw „Orion”, będącej jednocześnie łącznikiem z węzłem drogi ekspresowej S-19 w Jasionce, obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni z dostosowaniem do szerokości 6 m dla klasy „Z”.
 
Prace modernizacyjne objęły również:
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie poszerzenia i wzmocnienia krawędzi istniejącej jezdni,
 • wykonanie warstwy wzmacniająco-profilowej z betonu asfaltowego,
 •  wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • przebudowę poboczy z uzyskaniem szerokości 1 m (w uzasadnionych przypadkach 0,75 m),
 • utwardzenie poboczy na szerokości 0,50 m przy krawędzi jezdni.
 
Dodatkowo wykonano przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi tj.: oczyszczenie, pogłębienie i odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp i ich umocnieniem.
 
Całość inwestycji realizowało konsorcjum firm: PBI Infrastuktura S.A oraz Partner PBI WMB sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł ponad 785 tys. złotych. Zrealizowana modernizacja w dużym stopniu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym przede wszystkim Mieszkańców Gminy Trzebownisko.


 Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku 

realizowana w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
Inwestycja zakłada budowę 8-oddziałowego przedszkola wraz z łącznikiem pomiędzy istniejącą szkołą a przedszkolem. Przeniesione zostaną istniejące 4 oddziały przedszkolne do nowego budynku, a sale po istniejącym przedszkolu zostaną przeznaczone dla szkoły. Dodatkowo projektowane jest zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz przebudowa drogi dojazdowej.

Wartość projektu: 12.600.000,00 zł
z czego wartość dofinansowania wynosi 9.119.021,00 zł
Wkład własny 3.480.979 zł.
Termin realizacji: 09.2021 – 12.2022r. 
 Budowa drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13, stanowiącej II etap uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość projektu: 1.653.573,05 zł
Wartość dofinansowania: 826.786,00 zł
Wkład własny: 826.787,05 zł

Opis zadania: Budowa drogi wewnętrznej KDL odcinek W6-W13 o długości 731 mb, chodnika o łącznej długości 338 mb, mostu - przy przejściu drogi nad potokiem Szuwarka o nośności 50 t., 2 szt. skrzyżowań (skrzyżowanie w km 0+336 z drogą wewnętrzną 1KDW odcinek W8-W, skrzyżowanie w km 0+000 z drogą powiatową Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska - Jasionka i drogą powiatową 1374R relacji Tajęcina – droga przez wieś), odwodnienie drogi, zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców w Gminie Trzebownisko

 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wartość projektu: 213.821,33 zł
dofinansowanie 63,63% - 136.054,00 zł
termin realizacji 11.2021r.

W ramach prac prowadzonych w miejscowości Trzebownisko na działce ewidencyjnej nr. 587/4  zamontowano wiatę plenerową i wykonano niezbędną instalację elektryczną.
W miejscowości Jasionka na działce ewidencyjnej nr. 1699/45 przeprowadzono prace polegające na budowie altany ośmiokątnej, wraz z fundamentami oraz utwardzeniem kostką brukową i obrzeżami. Zamontowano moduł edukacyjno-rozwojowy dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zjazd linowy z fundamentami i zjazdem oraz strefą bezpieczeństwa z piasku.
Poza działaniami zaplanowanymi w ramach projektu wykonano roboty dodatkowe: utwardzenie terenu, monitoring, ławki, nasadzenia.

 Przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP w Wólce Podleśnej

Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej, wody, centralnego ogrzewania, gazową i wentylacji mechanicznej, przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, przebudowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. wykonanie dojazdu do obiektu oraz miejsc postojowych. 

Wartość inwestycji: 2.528.069,31 zł

 Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w ŁąceZadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 
642.787,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.773.104,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.2020 r. – 07.2020 r.
 
Opis:
Przebudowa drogi gminnej nr 108836 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108836  dł 610 mb
- przebudowa drogi 108836 – nawierzchnia asfaltowa na dł 610,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300mm, wzdłuż drogi 108836 -   długość 610 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb      

Przebudowa drogi gminnej nr 108835 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108835  dł 370 mb
- przebudowa drogi 108835 – nawierzchnia asfaltowa na dł 370,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300 mm wzdłuż drogi 108835 - 370 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb
 
 Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza w miejscowości Łąka

Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza. Dobudowana część obiektu pełni funkcję komunikacji oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego dla budynku, natomiast w obrysie istniejącego obiektu zostały wydzielone pomieszczenia administracyjne oraz sale wielofunkcyjne. W podpiwniczeniu budynku wykonano pomieszczenia magazynowe oraz techniczne

Całkowita wartość inwestycji: 4.530.193,21 zł


 Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Trzebownisko i Zaczernie

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Zaczernie, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z urządzeniami oraz montaż nowego ogrodzenia z nowym wyposażeniem placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki brukowej i nawierzchni sypkiej z piasku.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Trzebownisko, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia oraz części istniejącego wyposażenia. Zmieniono lokalizację części istniejącego wyposażenia oraz doposażeno plac zabaw o nowe elementy placu oraz siłowni zewnętrznej. Dodatkowo wykonano nową nawierzchnię placu z kostki brukowej i nawierzchnię sypką z piasku.

Wartość projektu: 219 988,23 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 139 978,00 zł.
Wkład własny: 80 010,83 zł.
Realizacja: 06.2020r.


 Otwarta Strefa Rekreacji w Łukawcu
 
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Wartość projektu wynosi 64.514,00 zł,
w tym wartość dofinansowania wynosi 25.000,00 zł.
 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Całkowita wartość przedsięwzięcia zintegrowanego: 133 724 064,56 PLN
(inwestycje drogowe, tabor komunikacji miejskiej, budowa hali napraw oraz systemy ITS).

Dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 87 874 765,28 zł. 

Wartość inwestycji Gminy Trzebownisko: most Łukawiec-Wólka Podleśna wraz z drogami dojazdowymi, nowa linia autobusowa nr 200: 26 771 702,06 PLN.
Wartość dofinansowania: 9 326 173,49 PLN.
Zakończenie działań: 09.2019.

 Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nakłady inwestycyjne to 2 506 602,05  zł na rzecz stworzenia  50 miejsc opieki dla najmłodszych obywateli.
Wartość dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 to kwota 1 500 000,00 PLN oraz 20 000,00 PLN na funkcjonowanie miejsc przez pierwsze 4 miesiące.  


„Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Trzebownisko”.

Operacja polega na utworzeniu strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Gminie Trzebownisko. Strefa składa się z 8 lokalizacji. Punktem centralnym strefy jest lokalizacja w miejscowości Trzebownisko

Całkowita wartość projektu: 331651,05 zł
Kwota dofinasowania: 200943,00 z


Dodatkowo zrealizowano w Trzebownisku zrealizowano projekt pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebownisko”. Operacja polega na budowie placu zabaw w Gminie Trzebownisko i jest uzupełnieniem projektu „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Trzebownisko”

Całkowita wartość projektu: 490332,75 zł
Kwota dofinasowania: 274507,00 zł


 


Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jasionce wariant 200 m - treningowy 
 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017.

Realizacja: 20.10.2017 - 30.09.2018r.

 

Wartość inwestycji: 2.023.048,57 zł,
w tym wartość dofinansowania: 400 000 zł.


W ramach projektu wybudowano kompleks lekkoatletyczny, w skład którego wchodzi bieżnia okrężna 4-torowa o długości 200 m, bieżnia prosta 4 torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 100 m, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wewnątrz bieżni okrężnej.

 

Przebudowa drogi gminnej publicznej („bez numeru”) w miejscowości Trzebownisko na dz. nr 881/8, 881/13, 60/4.

Nazwa programu: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Koszt całkowity: 1 mln 495 tys. zł
Koszt zadania dofinansowany dotacją z budżetu państwa: 696 tys. zł

 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

współfinansowana w ramach RPO  2014-2020.
Oś Priorytetowa: VI Spójność przestrzenna i społeczna,
Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Wartość projektu ogółem:1 509 562,62 zł.
Kwota dofinansowania: 569 200,25 zł. 


 

Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi

współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Mały Klub 2017
Wartość projektu: 2 461 949,54 zł
w tym wartość dofinansowania: 1 203 500,00 zł
 

 

Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Łukawcu oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkół w Łukawcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

- dofinansowanie w ramach RPO: 907 446,28 zł
- koszt całkowity brutto: 3 746 003,80 zł.


 

  

Budowa budynku zaplecza stadionu wraz z niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą w Wólce Podleśnej – etap I.

 
Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 10.11.2014 - 30.07.2016
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- środki własne i inne: 896 064 zł
- wnioskowane środki FRKF: 500 000 zł
- koszt całkowity brutto: 1 396 064 zł.


 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Nowej Wsi
 
Całkowite koszty projektu: 15 122 915,90 zł
Dofinansowanie: 8 197 300,94 zł

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
131415161718
19
20212223242526
27282930 
​​Przetargi
Baner
Trzebownisko w obiektywie
0479235dd0ba2cf49efda723fecb77aa
91aa68591933c842badfcaed07ec7e54
9e3fad0099db2d0de1d4fb5e2dad621f
444eff5ceaa970fd7e779eb73691855b.jpg
761f1328b5f77e13eefb48c952fb08d2
4a40b9793c37c81b3d8f2621f962dde6
1d468602ddc70ed858379c24f522820e
cf7923bcaa74d1950f5c6c1c46c4bbf9
8268c8375942466d35c94bc664cc8bf6.jpg
8d743f36ad35a20f1ee1723df34bb007
836474be8a7e6d1269e4d7fd52788078
554ee20e87f8238ff3aa8cb96677b5e1
fafcb5d9b742356b62eb69540c964f92
2615a276a4e5f7e0942aa62d93067a19
8666732f7e7ff87d706a7730ca29b52c
3fc093ed8004b6559bff786214595a93
4332bb3c8f968a93db0e360ddbdce2ad
6e4acc03ad841a4f29eba94f5c57a3f7
408fe7f86712490c81b2025235e2bad5
afe23ebbde8d540ec78ff7a85b24ba28
b75257f96da135d9921b3831f42e0899
b6a9bec088fa778ba68b1c8f9a73e6e3
52a80153ef63169c9ba420b2dbccf1ce
72ae33b0aaf893eb2258c165e8700015
c51991336c5d7358c65c197ba3e99efd
a5387a03f1f2fe1cb1d132f53d09bbda
1edec7e0db2e6c69e4ada04d3fff2bf7
d77338dc95301fc041d79d98697342f1
3c32afcec68adf39f79153ae5c2c1c46
eaae293f08303923cec2ce25d329060a.jpg
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.