Przejdź do treści
homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski
​Inwestycje w Gminie Trzebownisko

Inwestycje w Gminie Trzebownisko

Już wkrótce ruszy przebudowa kolejnych dróg w Stobiernej

W dniu 5 maja 2023 r. Wójt Gminy Trzebownisko –  Lesław Kuźniar wraz z Dariuszem Kosiorowskim –  Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna, gmina Trzebownisko”.
 
 

W ramach realizacji zadnia zostaną przebudowane następujące odcinki dróg:
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011- km 0+243 (ok 232 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 na odcinku długości (ok 400 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+230 - km 2+165  (ok 950 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+058- km 1+237 (ok 180mb).
 
Przebudowa obejmować będzie łącznie około 1,5 kilometra dróg, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 878 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiernej oraz odcinek w kierunku południowym od skrzyżowania przed mostem, aż do Domu Ludowego Podedwór. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, wzmocnienie poboczy kruszywem, a także budowę jednostronnego chodnika dla pieszych.
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 5 394 422,79 zł.

Na powyższe zadanie, Gmina Trzebownisko otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 960 000,00 zł.
 Rusza budowa modułowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce

W dniu 15 lutego 2023 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar wraz z Łukaszem Amanowiczem oraz Grzegorzem Łachem, reprezentującymi firmę WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k, podpisali umowę na zadanie pn. „Roboty budowlane polegające na budowie modułowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce, w ramach zadania pn.: Budowa zaplecza sportowego w Terliczce”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) wykonanie fundamentów pod projektowany kontenerowy budynek zaplecza sportowego;
2) dostawę i montaż budynku kontenerowego;
3) budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
4) wykonanie ogrodzenia;
5) wykonanie utwardzeń.
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi do 150 dni od dnia podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji to 793 467,83 zł i w całości pochodzi z budżetu Gminy Trzebownisko.
 
fot. UG Trzebownisko
 Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stobiernej 


fot. Karol Ząbik


fot. Karol Ząbik


fot. Karol Ząbik
 
Inwestycja realizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).
 
 
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku
 
Zadanie objęło rozbudowę istniejącego budynku szkoły o przedszkole - 8 sal przedszkolnych i sala wielofunkcyjna, zagospodarowano teren oraz wybudowano nowy plac zabaw.

Wykonawcą robót była firma Solkan Sp. z o.o. z Rzeszowa 

przebieg prac, fot. 
firma Solkan Sp. z o.o. z Rzeszowa 

 
W październiku 2022 roku w drodze postępowania przetargowego wyłoniono firmę świadczącą usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Trzebownisko, którą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o.o.

W dniu 17 listopada 2022 r.  Wójt Gminy Trzebownisko – Lesław Kuźniar wraz ze Sławomirem Progorowiczem - Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o. podpisali umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzebownisko.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

 
Rozpoczynamy budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

W dniu 27 października 2022 r., w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar wraz z Krzysztofem Czechem oraz Dorotą Iwaszek, reprezentującymi Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., podpisali umowę na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, części 4444, części 4479/2, 4389/1, części 4350”.
 
Zakres  zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe w terenie, profilowanie istniejącego podłoża
i zagęszczanie, dowóz pospółki, ściągnięcie humusu, wykonanie stabilizacji cementem, wykonanie podbudowy z klińca, wykonanie poboczy, wycinka zakrzaczenia, wykonanie przepustów, odmulenie rowów, doziarnienie podłoża.
 
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi  do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji to 539 694,09 zł brutto.
 
Dofinansowanie w wysokości 125 tys. zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Pozostała kwota, tj. 414 694,09 zł stanowi wkład własny budżetu Gminy Trzebownisko.

 

 
 Kolejna ważna i strategiczna inwestycja została ukończona. Most łączący „Jasiennik 1” i „Jasiennik 2” wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i kanalizacją deszczową oraz całą infrastrukturą drogową został oddany do użytkowania

Zakończyła się realizacja zadania pn.: "Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogą dojazdową, łączącego Jasiennik 1 i Jasiennik 2 w miejscowości Jasionka i Tajęcina wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

Nowo wybudowany most łączy obszary przemysłowe na terenie Naszej Gminy.
Wykonawcą inwestycji był
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Całkowity koszt inwestycji to 2 648 735,89 zł.


 

Rusza budowa nowego ronda w Trzebownisku

W dniu 16 sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu w Trzebownisku, tuż za mostem nad Wisłokiem. Rondo ma powstać na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna z drogą powiatową Nr 1383R Trzebownisko - Łąka – Łukawiec. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu zostanie wybudowane rondo o wymiarach 16x28 m. Szerokość jezdni wyniesie 5 metrów, na zewnątrz wysepki zaplanowano 3-metrową opaskę najazdową. Prace budowlane obejmą również przebudowę dróg dojazdowych, wykonanie obustronnych chodników oraz przejść dla pieszych. Na zbudowanie ronda na skrzyżowaniu wykonawca ma 105 dni od podpisania umowy, co oznacza, że rondo będzie gotowe jeszcze w tym roku.
 


 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaczernie

W dniu 8 sierpnia 2022 roku, Wójt Gminy Trzebownisko - Lesław Kuźniar podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zaczernie od strony północnej, gm. Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest Konsorcjum firm w składzie:
- Lider - HYDROSYSTEM Patrycja Babula z siedzibą: 39-203 Korzeniów 127,
- Partner - HYDROBUD Piotr Babula z siedzibą  39-220 Pilzno ul. Ducha 12.

Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4125 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz przepompownią ścieków.

Całkowity koszt inwestycji to 2 513 628,00 zł.
Termin realizacji inwestycji wynosi 9 miesięcy od dnia od podpisania umowy.


 Budowa wiaty plenerowej przy budynku OSP w Trzebownisku

W dniu 26 lipca 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z Markiem Ziemniakiem i Mirosławem Sabatem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, podpisali umowę na roboty budowlane polegające na
budowie wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo – handlowym z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewani, gazu, energii elektrycznej; przebudowa odcinka wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej; budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej; rozbiórka istniejących obiektów budowlanych na działce nr ewid. 560/1 położonej w miejscowości Trzebownisko

Wartość umowy na roboty budowlane: 2 562 892,62 zł brutto.

 

W Łące powstanie nowa siedziba Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej

W dniu 18 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.:  Budowa budynku biurowo-technicznego na działkach nr 596/17, 596/11 i części działki nr 596/3 obr. 0002 Łąka, gm. Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz z siedzibą: Zielonka 39A, 396-130 Raniżówktórą reprezentował Pan Ryszard Rembisz –właściciel firmy.
 
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji: 2 274 797,47 zł.
 

 
Zakres zadania obejmuje między innymi:
 
Wykonanie budynku biurowo-technicznego na działkach nr 596/17, 596/11 i części działki nr 596/3 obr. 0002 Łąka, gm. Trzebownisko. Projektowany obiekt to zespół dwóch budynków oddylatowanych od siebie: budynek biurowy i budynek (hala) techniczny.
 • Budynek biurowy o maksymalnych wymiarach konstrukcji w rzucie: 18,85m x 14,25 m
  i wysokości do kalenicy dachu + 5,90 m od poziomu ±0,00. Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy, jednokondygnacyjny. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane gr. 25 cm, słupy i rdzenie żelbetowe jak również belki i nadproża żelbetowe, stropy płytowe oraz wieńce żelbetowe. Konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą więźbę płatwiowo-kleszczową.
 • Budynek techniczny (hala) o maksymalnych wymiarach konstrukcji w rzucie: 15,98 x 7,25 m i wysokości do kalenicy dachu + 5,15 m od poziomu ±0,00. Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy, jednokondygnacyjny. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane gr. 25 cm i 18 cm, słupy i rdzenie żelbetowe jak również belki i wieńce żelbetowe. Konstrukcję dachu zaprojektowano jako dźwigar stalowy, dwuspadowy.
 
Elementami wyposażenia budowlano instalacyjnego budynku są:.
 • wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej.
 • instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.
 • instalacja gazowa
 • instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, piorunochronne, ochrony p.pożarowej.
 
W zakres zadania wchodzą również: przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, miejsca parkingowe, trawniki i bramy wjazdowe na teren objęty inwestycją.
 


Kolejne przedsięwzięcia w zakresie przebudowy dróg
 
W dniu 11 lipca 2022 r., w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar wraz z Krzysztofem Czechem oraz Dorotą Iwaszek, reprezentującymi Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap II obejmujący drogi w miejscowościach Stobierna, Tajęcina, Trzebownisko i Wólka Podleśna”.
 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
 1. przebudowy drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1887, w Stobiernej o długości 283 m.b,
 2. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2269, 2254/53 w Stobierne,j o długości 244 m.b,
 3. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2292 w Stobiernej, o łącznej długości 260 m.b,
 4. przebudowy drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4355 w Stobiernej, o długości 265 m.b,
 5. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4/1 w Tajęcinie,
 6. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 475/1 w Tajęcinie, o długości 250 m.b,
 7. przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 108801 o długości 120 m.b. (cześć działki Nr 56) w Tajęcinie,
 8. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki Nr ew. 864/1 w Trzebownisku, o długości 224 m.b,
 9. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1369/2 w Trzebownisku, o długości 425 m.b,
 10. przebudowy części placu komunalnego oznaczonego jako działka Nr ew. 1876/2 w Trzebownisku,
 11. przebudowy odcinka drogi gminnej 108831 oznaczonej jako działka Nr ew. 130 w Wólce Podleśnej, o długości 560 m.b,
 12. przebudowy dróg wewnętrznych oznaczonych jako działki Nr ew. 681/10, 686/5,682/1 w Wólce Podleśne,j o łącznej długości 266 m.b,
 13. przebudowy części drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1095/81 w Wólce Podleśnej, o długości 110 m.b.
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji z budżetu Gminy Trzebownisko to 2 441 790,24 zł brutto.

 
Dofinansowanie na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 
W dniu 30 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Trzebownisko – Lesław Kuźniar wraz z przedstawicielami Zarządu Województwa Podkarpackiego, podpisali umowę na realizację zadania pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:
- Stobierna, dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, 4444, 4479/2
- Stobierna, dz. o nr. ewid. 4389/1, 4350
- Stobierna, dz. o nr ewid. 560.
 
Wnioski o dotację na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 145 gmin.
Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel kwotę 15 547 743 zł.
Gmina Trzebownisko otrzymała dofinansowanie na powyższe zadanie w wysokości do 125 000 zł.     


fot. Anna Magda, Biuro Prasowe UMWP


fot. Anna Magda, Biuro Prasowe UMWP
 
Kolejny nowy most i droga w naszej Gminie
 
W dniu 7 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.:  Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana Wolmost Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszówktórą reprezentował Pan Zbigniew Wolan – Prezes Zarządu.

Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 8 663 206,77 zł.

Realizowane zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie wielkość dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres zadania obejmuje między innymi:
 • rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi,
 • poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągową
  i kanalizacją sanitarną,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlania drogowego.


 
Przebudowa Domu Ludowego w Terliczce

W dniu 26 maja 2022 r. Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę na przebudowę Domu Ludowego w Terliczce polegającą na remoncie części pomieszczeń wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, klimatyzacją oraz utwardzenie powierzchni gruntu.
 
Wykonawcą zadania jest firma F.U.H. Ksara Zbigniew Pastuła z siedzibą w Budach Głogowskich.
 
Zakres prac obejmuje m. in.: remont posadzek, ścian, stropu o konstrukcji stalowej, stropu o konstrukcji drewnianej, sufitów podwieszanych, elewacji, przebudowę instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji klimatyzacji oraz ocieplenie cokołu, fundamentu i stropu nad parterem.

Całkowity koszt inwestycji to 458.871,66 zł. Termin wykonania zadania wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
  
Nowe inwestycje drogowe w Gminie Trzebownisko

W dniu 24 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap I obejmujący drogi w miejscowościach Jasionka, Zaczernie i Stobierna.

Wykonawcą powyższego zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., którą reprezentowali Pan Krzysztof Czech oraz Pani Dorota Iwaszek.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy:
1) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1851 w Jasionce o dł. 117 m.b.,
2) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2718/1 w Jasionce o dł. 420 m.b.,
3) odcinka drogi oznaczonej jako działka Nr ew. 2804/1 w Jasionce o długości 260 m.b.,
4) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2848/1 w Jasionce o dł. 335 mb,
5) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 3904 i część 3387 w Jasionce o łącznej długości 302 m.b.,
6) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4069 w Zaczerniu o dł. 285 m.b.,
7) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4226 w Zaczerniu o długości 280 m.b.,
8) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4487 w Zaczerniu o dł. 85 m.b.,
jak również utwardzenie placu komunalnego na działce nr ew. 3314/1 w Jasionce oraz utwardzenie placu komunalnego oznaczonego jako część działki nr ew. 1510 w Stobiernej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 1 467 733,67 zł brutto.
 


 
Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Stobiernej

W dniu 14 kwietnia 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z Markiem Ziemniakiem i Mirosławem Sabatem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, podpisali umowę na zadanie pn.: Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z robotami zewnętrznymi w miejscowości Stobierna.

Inwestycja jest realizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).

Wartość umowy na roboty budowlane: 3 564 117,98 zł brutto.
Wartość dofinansowania inwestycji: 3 037 114,39 zł brutto.
 
Oczyszczalnia ścieków w Łące zostanie rozbudowana

7 kwietnia 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z przedstawicielami Konsorcjum Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o. – Inżynieria Rzeszów S.A., Panem Grzegorzem Królem – prezesem Zarządu oraz Panią Stanisławą Stańczyk – członkinią Zarządu, podpisali umowę na zadanie pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.

Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łące pod kątem zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, polegającej na budowie: budynków technologicznych oraz magazynu granulatu, silosu na wapno, komór rozdziału osadu, komór przepływomierzy, pompowni wody nadosadowej oraz wody technologicznej, komory podczyszczania wód opadowych wraz z odnośną pompownią, nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, place, chodniki), instalacji osadu nadmiernego, wody technologicznej, sprężonego powietrza, wodociągowej (wody do picia oraz wody technologicznej) oraz elektrycznej, wewnętrznych grawitacyjnych kanalizacji deszczowej i wód osadowych, kanalizacji tłocznej do przesyłu ścieków sanitarnych, osadów ściekowych oraz wód osadowych.

Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Trzebownisko dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na łączną kwotę 9 785 000 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi 13 507 860,00 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 7 październik 2023 r.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku 

realizowana w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
Inwestycja zakłada budowę 8-oddziałowego przedszkola wraz z łącznikiem pomiędzy istniejącą szkołą a przedszkolem. Przeniesione zostaną istniejące 4 oddziały przedszkolne do nowego budynku, a sale po istniejącym przedszkolu zostaną przeznaczone dla szkoły. Dodatkowo projektowane jest zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz przebudowa drogi dojazdowej.

Wartość projektu: 12.600.000,00 zł
z czego wartość dofinansowania wynosi 9.119.021,00 zł
Wkład własny 3.480.979 zł.
Termin realizacji: 09.2021 – 12.2022r. Rozbudowa sieci wodociągowej w Stobiernej
W dniu 7 kwietnia 2022 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar podpisał umowę na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobierna – część II , gm. Trzebownisko.

Wykonawcą zadania jest firma "WODO-GAZ" JÓZEF SŁOTA z siedzibą: ul. Krakowska 23 , 37-200 Przeworsk.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 2 038 m i średnicach:
 
- sieć wodociągowa PE100 RC jednowarstwowa SDR17 PN10 f 225mm – 1 580 m,
- sieć wodociągowa PE100 RC jednowarstwowa SDR17 PN10 f 160mm – 142 m,
- sieć wodociągowa PE100 RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 f 225mm – 316 m,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącymi robotami budowlanymi.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 736 647,00 zł brutto.

Powyższe zadanie stanowi ostatni etap poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości Stobierna.

Rozbudowa drogi gminnej 108811 w miejscowości Jasionka
W dniu 30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Pan Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, którą reprezentował Pan Maciej Łukaszek - Dyrektor Techniczny oddziału Rzeszów.

Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 6 568 819,74 zł.

Realizowane zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie wielkość dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres zadania obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Szuwarka
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi
- poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę przepustów pod koroną drogi
- likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci gazociągowej i wodociągowej
- przebudowę oświetlania drogowego.

W ramach zadania wykonane zostaną również miejsca postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wybudowane zostaną:
- wyniesione przejście dla pieszych
- progi zwalniające
- poprzez oznakowanie poziome wyznaczone zostaną przystanki autobusowe – a także przejścia dla pieszych w poziomie jezdni.

Gmina Trzebownisko ma nowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Terliczce
Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto w Terliczce w gminie Trzebownisko. Placówka, której inwestorem jest gmina powstała przy wydatnej pomocy finansowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i będzie prowadzona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dom, który już działa zapewni wsparcie i rodzinną atmosferę dla prawie 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy.
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Terliczce jest filią ŚDS funkcjonującego już w pobliskim Zaczerniu. Budynek, w którym powstała placówka pochodzi z 1911 r. - to dawna szkoła podstawowa w Terliczce. W ostatnich latach działał w nim oddział podstawówki z Trzebowniska.

Dofinansowanie uzyskane ze strony resortu rodziny za pośrednictwem wojewody podkarpackiego to przeszło 1,54 mln zł.
Całkowita wartość zadania to 1,672 mln zł.
Wykonawcą robót budowlanych była firma Har-Bud z Czarnej. Prace trwały od czerwca do listopada 2021 r.

Prace budowlane to nie wszystko. Zakupiono również wyposażenie o wartości 250 tys. złotych. W ramach tej kwoty wyposażono kuchnię wraz z zapleczem, zakupiono piec, urządzenia przydatne do prowadzenia warsztatów kulinarnych, meble do pomieszczeń, komputery, radia, telewizory oraz wyposażenie sali gimnastycznej: rowerki, fotel do masażu, bieżnię oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

 

 Przebudowa drogi od budynku poczty do stacji paliw „Orion” w Jasionce
 
Zakończono prace modernizacyjno-budowlane na odcinku drogi nr Nr 1376 R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka. Zakres robót drogowych, kilometrowej modernizacji od budynku poczty po stacje paliw „Orion”, będącej jednocześnie łącznikiem z węzłem drogi ekspresowej S-19 w Jasionce, obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni z dostosowaniem do szerokości 6 m dla klasy „Z”.
 
Prace modernizacyjne objęły również:
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie poszerzenia i wzmocnienia krawędzi istniejącej jezdni,
 • wykonanie warstwy wzmacniająco-profilowej z betonu asfaltowego,
 •  wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • przebudowę poboczy z uzyskaniem szerokości 1 m (w uzasadnionych przypadkach 0,75 m),
 • utwardzenie poboczy na szerokości 0,50 m przy krawędzi jezdni.
 
Dodatkowo wykonano przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi tj.: oczyszczenie, pogłębienie i odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp i ich umocnieniem.
 
Całość inwestycji realizowało konsorcjum firm: PBI Infrastuktura S.A oraz Partner PBI WMB sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł ponad 785 tys. złotych. Zrealizowana modernizacja w dużym stopniu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym przede wszystkim Mieszkańców Gminy Trzebownisko.


 
Budowa drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13, stanowiącej II etap uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość projektu: 1.653.573,05 zł
Wartość dofinansowania: 826.786,00 zł
Wkład własny: 826.787,05 zł

Opis zadania: Budowa drogi wewnętrznej KDL odcinek W6-W13 o długości 731 mb, chodnika o łącznej długości 338 mb, mostu - przy przejściu drogi nad potokiem Szuwarka o nośności 50 t., 2 szt. skrzyżowań (skrzyżowanie w km 0+336 z drogą wewnętrzną 1KDW odcinek W8-W, skrzyżowanie w km 0+000 z drogą powiatową Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska - Jasionka i drogą powiatową 1374R relacji Tajęcina – droga przez wieś), odwodnienie drogi, zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
 
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców w Gminie Trzebownisko

 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wartość projektu: 213.821,33 zł
dofinansowanie 63,63% - 136.054,00 zł
termin realizacji 11.2021r.

W ramach prac prowadzonych w miejscowości Trzebownisko na działce ewidencyjnej nr. 587/4  zamontowano wiatę plenerową i wykonano niezbędną instalację elektryczną.
W miejscowości Jasionka na działce ewidencyjnej nr. 1699/45 przeprowadzono prace polegające na budowie altany ośmiokątnej, wraz z fundamentami oraz utwardzeniem kostką brukową i obrzeżami. Zamontowano moduł edukacyjno-rozwojowy dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zjazd linowy z fundamentami i zjazdem oraz strefą bezpieczeństwa z piasku.
Poza działaniami zaplanowanymi w ramach projektu wykonano roboty dodatkowe: utwardzenie terenu, monitoring, ławki, nasadzenia.

 
Przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP w Wólce Podleśnej

Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej, wody, centralnego ogrzewania, gazową i wentylacji mechanicznej, przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, przebudowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. wykonanie dojazdu do obiektu oraz miejsc postojowych. 

Wartość inwestycji: 2.528.069,31 zł
 
Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w ŁąceZadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 
642.787,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.773.104,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.2020 r. – 07.2020 r.
 
Opis:
Przebudowa drogi gminnej nr 108836 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108836  dł 610 mb
- przebudowa drogi 108836 – nawierzchnia asfaltowa na dł 610,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300mm, wzdłuż drogi 108836 -   długość 610 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb      

Przebudowa drogi gminnej nr 108835 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108835  dł 370 mb
- przebudowa drogi 108835 – nawierzchnia asfaltowa na dł 370,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300 mm wzdłuż drogi 108835 - 370 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb
 
 
Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza w miejscowości Łąka

Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza. Dobudowana część obiektu pełni funkcję komunikacji oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego dla budynku, natomiast w obrysie istniejącego obiektu zostały wydzielone pomieszczenia administracyjne oraz sale wielofunkcyjne. W podpiwniczeniu budynku wykonano pomieszczenia magazynowe oraz techniczne

Całkowita wartość inwestycji: 4.530.193,21 zł

Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Trzebownisko i Zaczernie

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Zaczernie, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z urządzeniami oraz montaż nowego ogrodzenia z nowym wyposażeniem placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki brukowej i nawierzchni sypkiej z piasku.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Trzebownisko, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia oraz części istniejącego wyposażenia. Zmieniono lokalizację części istniejącego wyposażenia oraz doposażeno plac zabaw o nowe elementy placu oraz siłowni zewnętrznej. Dodatkowo wykonano nową nawierzchnię placu z kostki brukowej i nawierzchnię sypką z piasku.

Wartość projektu: 219 988,23 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 139 978,00 zł.
Wkład własny: 80 010,83 zł.
Realizacja: 06.2020r.

 
Otwarta Strefa Rekreacji w Łukawcu
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Wartość projektu wynosi 64.514,00 zł,
w tym wartość dofinansowania wynosi 25.000,00 zł. 
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Całkowita wartość przedsięwzięcia zintegrowanego: 133 724 064,56 PLN
(inwestycje drogowe, tabor komunikacji miejskiej, budowa hali napraw oraz systemy ITS).

Dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 87 874 765,28 zł. 

Wartość inwestycji Gminy Trzebownisko: most Łukawiec-Wólka Podleśna wraz z drogami dojazdowymi, nowa linia autobusowa nr 200: 26 771 702,06 PLN.
Wartość dofinansowania: 9 326 173,49 PLN.
Zakończenie działań: 09.2019.
 
Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce

Nakłady inwestycyjne to 2 506 602,05  zł na rzecz stworzenia  50 miejsc opieki dla najmłodszych obywateli.
Wartość dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 to kwota 1 500 000,00 PLN oraz 20 000,00 PLN na funkcjonowanie miejsc przez pierwsze 4 miesiące. 


 „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Trzebownisko”.

Operacja polega na utworzeniu strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Gminie Trzebownisko. Strefa składa się z 8 lokalizacji. Punktem centralnym strefy jest lokalizacja w miejscowości Trzebownisko

Całkowita wartość projektu: 331651,05 zł
Kwota dofinasowania: 200943,00 z


Dodatkowo zrealizowano w Trzebownisku zrealizowano projekt pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebownisko”. Operacja polega na budowie placu zabaw w Gminie Trzebownisko i jest uzupełnieniem projektu „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Trzebownisko”

Całkowita wartość projektu: 490332,75 zł
Kwota dofinasowania: 274507,00 zł
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jasionce wariant 200 m - treningowy 
 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017.

Realizacja: 20.10.2017 - 30.09.2018r.

 

Wartość inwestycji: 2.023.048,57 zł,
w tym wartość dofinansowania: 400 000 zł.


W ramach projektu wybudowano kompleks lekkoatletyczny, w skład którego wchodzi bieżnia okrężna 4-torowa o długości 200 m, bieżnia prosta 4 torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 100 m, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wewnątrz bieżni okrężnej.

 

Przebudowa drogi gminnej publicznej („bez numeru”) w miejscowości Trzebownisko na dz. nr 881/8, 881/13, 60/4.

Nazwa programu: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Koszt całkowity: 1 mln 495 tys. zł
Koszt zadania dofinansowany dotacją z budżetu państwa: 696 tys. zł

 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

współfinansowana w ramach RPO  2014-2020.
Oś Priorytetowa: VI Spójność przestrzenna i społeczna,
Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Wartość projektu ogółem:1 509 562,62 zł.
Kwota dofinansowania: 569 200,25 zł. 


 

Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi

współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Mały Klub 2017
Wartość projektu: 2 461 949,54 zł
w tym wartość dofinansowania: 1 203 500,00 zł
 

 

Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Łukawcu oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkół w Łukawcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

- dofinansowanie w ramach RPO: 907 446,28 zł
- koszt całkowity brutto: 3 746 003,80 zł.


 

  

Budowa budynku zaplecza stadionu wraz z niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą w Wólce Podleśnej – etap I.

 
Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 10.11.2014 - 30.07.2016
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- środki własne i inne: 896 064 zł
- wnioskowane środki FRKF: 500 000 zł
- koszt całkowity brutto: 1 396 064 zł.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Nowej Wsi
Całkowite koszty projektu: 15 122 915,90 zł
Dofinansowanie: 8 197 300,94 zł

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
​​Przetargi
Baner
Trzebownisko w obiektywie
d0923ad43456b67c7a9df66152951d6f
9a1cf77b5ffa44dfa12e08fa286a84bd
c90b34601f456daf1e97f5d96ccb0380
d0daae64c499c99a8e760e28c88c4b82.jpg
98a671dd53db4c818a32cb359be61230
185da5395007e03dfd041f109978dbf8
57ef6770266e69cf79ce4c6440b1aa52
ef0211de2c38938f01774f45e75e6a73
775eac7071016e4116850dcf5e433683
7ec33f9e9f2ebc77dd0d02db653afc08
bbb8017cebf73373b867a6b81c88a704
17288b0a496ce80e1814bb304acec0d7.jpg
68add946d20b7a9d0db8df355d754be7
27153b441d8d813f061819e66642a711.jpg
f2e2bf37a30e96e1bcdc56caf2bbcd98
9ef192a84aeadf10fa9d32bc53c4d517
4065e07b6ef1ca335278e82e21f5be9a
2610115aef7f517c2652bf3d2fd9b337
3af245da275c5507f3956a965617774e
a5fa551ad738948370a9c0c88c051732
6d45869adccbb01875d6dfa9d9bb88cb
6cf671837b4cad241b58dd3a9586383a
510bf5016da7e0d19111a7a1c8b912af
c491d75926397fe92d34b4198190ca74.jpg
056677f03edeaef03cefb6c88014275f
2a43d73b579e92d55a4d0042ab45aa1d
57311e2eb43cb02655e13f4d93d48136
10178f4128f0a35d6bf441c72389e8dc
a8fa1c27fd757837b85373f365d4e7d6
89e275522feef191349d7af91aa8307e
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.